Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за отмяна на Решението за създаване на Временна комисия за разглеждане на проект на Конституцията на Република България, прието от Народното събрание на 2 октомври 2020 г.
Сигнатура 054-02-90
Дата на постъпване 26/11/2020
Сесия Десета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 27/11/2020
Обнародван в ДВ брой 102/2020 г.
Финален текст на решението Решение за отмяна на Решението за създаване на Временна комисия за разглеждане на проект на Конституцията на Република България, прието от Народното събрание на 2 октомври 2020 г.