Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствие при финансовото управление на "Летище София" ЕАД
Сигнатура 654-02-67
Дата на постъпване 07/07/2016
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 29/07/2016
Обнародван в ДВ брой 61/2016 г.
Финален текст на решението Решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствие при финансовото управление на "Летище София" - АД