Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01 януари - 30 юни 2016 година
Сигнатура 730-00-2
Дата на постъпване 01/06/2017
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 07/07/2017
Обнародван в ДВ брой 57/2017 г.
Финален текст на решението Решение по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари 2016 г. - 30 юни 2016 г.