Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за попълване на състава на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
Сигнатура 754-02-49
Дата на постъпване 13/06/2017
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 14/06/2017
Обнародван в ДВ брой 49/2017 г.
Финален текст на решението Решение за попълване състава на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика