Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през периода 1 януари - 30 юни 2017 г.
Сигнатура 704-00-12
Дата на постъпване 05/10/2017
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 09/11/2017
Обнародван в ДВ брой 91/2017 г.
Финален текст на решението Решение по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари - 30 юни 2017 г.