Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за попълване състава на Комисията по образованието и науката
Сигнатура 854-02-21
Дата на постъпване 20/04/2018
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 25/04/2018
Обнародван в ДВ брой 37/2018 г.
Финален текст на решението Решение за попълване състава на Комисията по образованието и науката