Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2017 г.
Сигнатура 830-00-3
Дата на постъпване 30/05/2018
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 19/09/2018
Обнародван в ДВ брой 78/2018 г.
Финален текст на решението Решение за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2017 г.