Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през 2017 г.
Сигнатура 804-00-6
Дата на постъпване 22/06/2018
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 11/04/2019
Обнародван в ДВ брой 32/2019 г.
Финален текст на решението Решение по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през 2017 г.