Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за определяне на комисия за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2017 г.
Сигнатура 853-02-25
Дата на постъпване 29/06/2018
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 04/07/2018
Обнародван в ДВ брой 57/2018 г.
Финален текст на решението Решение за определяне на комисия за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2017 г.