Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение относно допълнение на чл. 25 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание - създаване на нова алинея 3
Сигнатура 954-02-5
Дата на постъпване 21/01/2009
Сесия Единадесета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология