Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Отчет за полугодието за степента на изпълнение на провежданите от Министерството на регионалното развитие и благоустройството политики и разходите за тяхното изпълнение
Сигнатура
Дата на постъпване 12/09/2008
Сесия Десета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология