Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на труда и социалната политика за първите шест месеца на 2008 година
Сигнатура
Дата на постъпване 03/09/2008
Сесия Десета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология