Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Отчет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2011 г. и Годишен доклад и отчет за дейността на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за 2011 г.
Сигнатура 202-00-37
Дата на постъпване 03/07/2012
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология