Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Генерална асамблея на ПАЧИС, 9 – 11 юли 2013 г., София

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ НА ПАЧИС
Сесии два пъти в годината
Пролетната и есенната сесии са основната дейност на ПАЧИС. Всяка пленарна сесия на Общото събрание дава форум за оживени дискусии и дебати, както и за оценка на работата на ЧИС и гласува приемането на доклади и конкретни препоръки, декларации и решения, с абсолютно мнозинство на подадените гласове. Тези документи се представят на заседанията на министрите на външните работи от ЧИС, националните парламенти и правителствата на държавите-членки и на международни организации. По традиция, към президента на страната-домакин, председателите на единадесетте национални парламента и към действащия Председател на ЧИС се отправя покана да направят изказвания пред Общото събрание на ПАЧИС.

Заседания на Комисиите
Един от най-важните аспекти от работата на Асамблеята е обсъждането и дебатите, които се провеждат в трите специализирани Комисии. Докладчикът на всяка Комисия отговаря - на база информацията, предоставена от делегациите на страните от ПАЧИС и в консултации с Международния секретариат – за подготовката на проект на доклад и проект за препоръки, които се представят за одобрение от Комисията. След дебати и обсъждане, тези проекто-документи се одобряват от членовете на Комисиите с гласуване и абсолютно мнозинство и се представят на Общото събрание на ПАЧИС за утвърждаване като завършени документи. Комисиите проверяват действията, предприети на база препоръките и решенията, приети от събранието след обсъждането на техните доклади. Заседанията на Комисиите са закрити, освен ако не се реши друго.

Семинари и конференции
Целта на семинарите и конференциите на ПАЧИС, които са насочени към проблемите на развитието на възникващите демокрации от региона на Черно море, е да събере заедно парламентаристи и експерти, като опитни лектори и водещи на дискусиите.

Кръгла маса за губернаторите и кметовете на черноморските столици
ПАЧИС насърчава регионалното сътрудничество на равнище органи за местно самоуправление. До момента са проведени три Кръгли маси за губернаторите и кметовете на черноморските столици – първата в Истанбул през м. септември 1994 г., втората в Киев през м. септември 1995 г. и третата в Букурещ през м май 1998 г. – под патронажа на Асамблеята. Третата Кръгла маса откри нова страница, като създаде нова организация, обединяваща столиците на черноморските държави - Асоциацията на черноморските столици (АЧС) - и прие нейния Устав.

Отношения с Организацията на Черноморското икономическо сътрудничество (ЧИС)
Ратификацията на Устава на Организацията на ЧИС, който бе подписан от държавните и правителствени ръководители на единадесетте държави-участнички в ЧИС в Ялта на 5 юни 1998 г., отвори нова глава в биографията и дейността на ЧИС, в резултат на преобразуването й в истинска регионална икономическа организация, със свой правен статут и ясно изразена идентичност в контекста на новата европейска архитектура. ПАЧИС е дефинирана в Хартата (Член 20) като оказваща последователна подкрепа на процеса на черноморско сътрудничество на консултативна основа.

Сътрудничество с други международни организации
ПАЧИС е утвърдила своя собствена идентичност на международната сцена. Тя развива сътрудничество с други международни организации и между-парламентарни органи, като Интер-парламентарния съюз, Европейския парламент, Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, Парламентарната асамблея на ОССЕ, Парламентарната асамблея на НАТО и Между-парламентарната асамблея на ОНД, които могат да бъдат приети в качеството на наблюдатели в ПАЧИС. Установени са контакти с Асамблеята на Западноевропейския съюз, Балтийската асамблея, ЮНЕСКО, Върховния комисариат на ООН по бежанците (ВКООНБ) и Международната организация по миграция (МОМ).

Цели
През годините на съществуването си, Асамблеята е предприемала енергични мерки, за да осигури пълна подкрепа за Организацията на ЧИС и е съсредоточавала усилията си върху приемане на препоръки по теми от най-голяма важност за изпълнение на проектите за многостранно икономическо сътрудничество, разработени от ЧИС. Многостранното икономическо сътрудничество и устойчивото развитие бяха най-важните в дневния ред на Асамблеята. Като продължава да съсредоточава дейностите си върху приоритетни икономически теми, Асамблеята се занимава и със следните въпроси: демокрация и върховенство на закона, борба срещу организираната престъпност и тероризма в региона, опазване на околната среда на Черно море, развитие на сътрудничество между държавите-членки в културата и образованието, въвеждане на социални гаранции в преходния период, укрепване сътрудничеството на равнище гражданско общество и развитие на контакти и сътрудничество с други европейски и международни организации.
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията