Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Генерална асамблея на ПАЧИС, 9 – 11 юли 2013 г., София

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА ГЕНЕРАЛНАТА АСАМБЛЕЯ ПАЧИС
СОФИЯ, 9 – 11 юли 2013 г.

ПРОГРАМА
Вторник, 9 юли

11:00 БЮРО НА АСАМБЛЕЯТА
Четиридесет и осмо заседание
Място на провеждане: Национален дворец на културата – зала № 8, ет. 5

15:00 ПОСТОЯНЕН КОМИТЕТ
Четиридесет и първо заседание
Място на провеждане: Национален дворец на културата – зала № 8, ет. 5

16:30 Разглеждане на изложбата «Културното наследство на България – минало, настояще, бъдеще»
Място на провеждане: Национален дворец на културата – зала 3.3, ет. 7

Сряда, 10 юли

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ НА ГЕНЕРАЛНАТА АСАМБЛЕЯ
Място на провеждане: Национален дворец на културата – зала № 3, ет. 7

10:00 1. Церемония по откриването
Встъпително слово на г-н Михаил МИКОВ, председател на ПАЧИС, председател на Народното събрание на Република България.
Приветствие на г-н Росен ПЛЕВНЕЛИЕВ, президент на Република България.
Послание от г-н Едуард НАЛБАНДЯН, председател на Организацията на Черноморското икономическо сътрудничество, министър на външните работи на Армения (поднесено от Арсен Схоян, посланик на Армения в София)
Приветствие на г-н Жан-Клод МИНЬОН, председател на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа

10:45–11:30 Среща на г-н Михаил Миков, председател на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество, председател на НС с Жан-Клод Миньон, председател на Парламентарната асамблея на съвета на Европа (кабинет 3.2, ет. 3)

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ

10:45 2. Процедурни въпроси
а) Утвърждаване на дневния ред (Док. GA41/AG/13)
б) Разглеждане на новите мандати (Док. GA41/CRED/13)
в) Утвърждаване на протокола от Четиридесетото пленарно заседание на Генералната асамблея, проведено в Баку на 21-23 ноември 2006 г. (Док. GA40/MIN/12)
г) Отчет за дейността на Парламентарната асамблея (Док. A41/PROGREP/13)
д) Предоставяна на статут на наблюдател в ПАЧИС на Парламентарната Конференция на Балтийско море (ПКБМ) (Док. INC.334/13)

11:30 3. Организация на Черноморското икономическо сътрудничество - ЧИС
а) Информация за дейността на Организацията за ЧИС
Докладчик: посланик Виктор ЦВИРКУН, генерален секретар на Постоянния секретариат на ЧИС
б) Информация за развитието и стратегията на Черноморската банка за търговия и развитие
в) Информация от Деловия съвет
г) Информация от Международния център за Черноморски изследвания

ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ

15:00 4. Избор на заместник-председатели на ПАЧИС и заместник-председател на ПАЧИС по финансовите въпроси

16:00 5. Обща дискусия – «Туризмът като важен фактор за икономическия растеж и сътрудничеството в региона на ЧИС»
Изказване на г-жа Даниела Бобева, заместник министър-председател на Република България

Изказвания на ръководителите на националните делегации

17:00 6. Въпроси на икономиката, търговията, технологиите и околната среда
Доклад «Развитие на сътрудничеството в областта на търсене-спасяване на море в държавите-членки на ЧИС» (Док. GA41/EC40/REP/13)
Докладчик: г-н Николай КОЛОМЕЙЦЕВ, член на Комитета, Русия
Дискусия/Гласуване
Препоръка 131/2013 «За развитието на сътрудничеството в областта на търсене-спасяване на море в държавите-членки на ЧИС» (Док. GA41/EC40/REC131/13)
Докладчик: г-н Гагик МИНАСЯН, председател на Комитета, Армения
Дискусия/Гласуване

Четвъртък, 11 юли

ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ

10:00 7: Правни и политически въпроси
Доклад «ПАЧИС в широкия Черноморски регион: 20 години на регионално сътрудничество» (Док. GA41/LC41/REP/13)
Докладчик: г-н Енвер ЯЛМЪЗ, зам.-председател на ПАЧИС, член на Комитета, Турция .
Дискусия/Гласуване
Препоръка 132/2013 «ПАЧИС в широкия Черноморски регион: 20 години на регионално сътрудничество»
(Док. GA41/LC41/REC132/13)
Докладчик: г-н Михаил ЕМЕЛЯНОВ, председател на Комитета, Русия
Дискусия/Гласуване

11:00 8. Култура, образование и социални въпроси
Доклад «Предимства и перспективи на сътрудничеството на ниво следдипломно образование между университетите на държавите-членки на ЧИС» (Док. GA41/CC40/REP/13)
Докладчик: г-н Нае-Симион ПЛЕШКА, заместник-председател на Комитета, Молдова.
Дискусия/Гласуване
Препоръка 133/2013 «За предимствата и перспективите на сътрудничеството на ниво следдипломно образование между университетите на държавите-членки на ЧИС» (Док. GA41/CC40/REC133/13)
Докладчик: г-жа Жаля АЛИЕВА, председател на Комитета, Азербайджан
Дискусия/Гласуване

ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ

12:00 9. Финансови въпроси
Одитен доклад за финансовата 2012 г.
Докладчик: г-жа Олена НЕТЕЦКА, член на Одитния комитет, Украйна

12:30 10. Есенна сесия на Генералната асамблея през 2013 г.
Дата, място на провеждане и дневен ред
11. Ротация на председателството
Изказване на Давид Саганелидзе, ръководител на грузинската делегация в ПАЧИС от името на г-н Давид УСУПАШВИЛИ, Председател на Парламента на Грузия
12. Закриване на Генералната асамблея
Изказване на г-н Михаил МИКОВ, председател на ПАЧИС, председател на Народното събрание на Република България.

13:00 ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
Място на провеждане: Национален дворец на културата – зала № 3, ет. 7
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията