Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Парламентарна анкетна комисия за проучване на случаи, при които има факти, данни и документално аргументирани публични разследвания, включително и на прекратени дела и преписки за корупция по високите етажи на властта, довели до лично облагодетелстване на определени лица, ощетяване и значителни вредни последици за държавата
Парламентарна анкетна комисия за проучване на случаи, при които има факти, данни и документално аргументирани публични разследвания, включително и на прекратени дела и преписки за корупция по високите етажи на властта, довели до лично облагодетелстване на определени лица, ощетяване и значителни вредни последици за държавата
E-mail: komisiakorupcia@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 286
Телефон: 02/939 3185;
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
за работата на Парламентарната анкетна комисия за проучване на случаи, при които има факти, данни и документално аргументирани публични разследвания, включително и на прекратени дела и преписки, за корупция по високите етажи на властта, довела до лично облагодетелстване на определени лица, ощетяване и значителни вредни последици за държаватаОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Настоящите правила уреждат реда на работата на Парламентарната анкетна комисия за проучване на случаи, при които има факти, данни и документално аргументирани публични разследвания, включително и на прекратени дела и преписки, за корупция по високите етажи на властта, довела до лично облагодетелстване на определени лица, ощетяване и значителни вредни последици за държавата при 41-то Народно събрание, наричана по-долу за краткост Комисията.
Чл. 2. Комисията осъществява дейността си съобразно Конституцията и законите на страната, Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и неговите решения, както и настоящите Правила.
Чл. 3. Комисията изпълнява функциите, възложени й от Народното събрание с решението за нейното създаване.
Чл. 4. Комисията се представлява от председателя й, а в негово отсъствие – от упълномощен от него заместник-председател или член на Комисията.
Чл. 5. Дейността на Комисията се подпомага от извънщатни експерти и сътрудници. Председателят на Комисията сключва гражданските договори с тях и ръководи работата им.
Чл. 6. Членовете на Комисията, работещите за нея сътрудници и експерти и другите лица, които участват в работата й, са длъжни да спазват изискванията на Закона за защита на класифицираната информация, Закона за защита на личните данни, както и изискванията, свързани с опазването на сведения, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите.
Чл. 7. При изпълнение на своите правомощия, Комисията се ръководи от принципа за прозрачност, като оповестява публично въпросите, свързани с нейната дейност, до степента предвидена в настоящите правила и действащото законодателство.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА
Чл. 8. (1) Комисията провежда редовни и извънредни заседания
(2) Редовните заседания се провеждат веднъж седмично в определен постоянен ден и час. По изключение Комисията може да реши следващото редовното заседание да се проведе в друг ден или час.
(3) Извънредни заседания се провеждат при необходимост от неотложно разглеждане на въпроси, свързани с дейността на Комисията
Чл. 9. (1) Заседанията се свикват от председателя на Комисията, по искане на не по-малко от една трета от членовете й или от Председателя на Народното събрание.
(2) Съобщението за свикване се изпраща писмено до членовете на Комисията, както и на електронните им адреси, и се обявява на интернет страницата на Народното събрание. В съобщението се указват денят, часът, мястото и проектът за дневен ред на заседанието.
(3) Проектът за дневен ред за редовните заседания на комисията се обявява най-малко един ден преди тяхното провеждане, а на извънредните заседания – едновременно с насрочването им.
(4) Дневният ред на заседанието се предлага от председателя на Комисията, която го приема с обикновено мнозинство от присъстващите нейни членове.
Чл. 10. (1) Комисията заседава, когато присъстват не по-малко от половината от членовете й.
(2) При провеждане на заседание членовете на Комисията се подписват в присъствен списък.
Чл. 11. (1) Заседанията на Комисията са открити. Гражданите могат да присъстват на заседанията на Комисията при спазване режима на достъп в Народното събрание.
(2) Всеки член на ръководството на Комисията може да покани за участие в нейно заседание отделни физически лица или представители на юридически лица, имащи отношение към разглежданите въпроси от Комисията.
(3) Представители на граждански, синдикални, съсловни и браншови организации по тяхна инициатива имат право да присъстват на заседанията на Комисията, да представят свои писмени становища и да вземат участие в разисквания по разглежданите проекти за актове на Народното събрание, отнасящи се до предмета им на дейност, при спазване режима на достъп до Народното събрание.
(4) Комисията може да реши отделни заседания да бъдат закрити.
Чл. 12. Заседанията на Комисията се ръководят от председателя или упълномощен от него заместник-председател в съответствие с ПОДНС.
Чл. 13. (1) Участващите в заседанието са длъжни да спазват правилата за поведение, указани в чл.126 от ПОДНС.
(2) При нарушения председателят на Комисията може да отправя напомняне или да отнема думата.
Чл. 14. Комисията взема решения чрез явно гласуване, с обикновено мнозинство от присъстващите членове.
Чл. 15. (1) На заседанията на Комисията се водят пълни стенографски протоколи.
(2) Протоколите се подписват от председателя на Комисията и от протоколист.
(3) Председателят на Комисията определя нивото на класификация на стенограмите от заседанията.
(4) Протоколи или части от тях, които съдържат класифицирана информация, се предават за съхранение в сектор „Защита на класифицираната информация” на Народното събрание.
Чл. 16. Ръководството на Комисията може да предоставя официална информация на медиите непосредствено след всяко заседание или в друго определено от него време.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА
Чл. 17. При изпълнение на функциите си Комисията:
1. разглежда и анализира нормативни, разпоредителни и други документи;
2. възлага на службите на Народното събрание, на експерти и други лица и институции анализи на нормативната база, фактите и обстоятелствата, свързани с предмета на проучването, и ги разглежда;
3. изисква и разглежда писмени становища и сведения от длъжностни лица и граждани;
4. изслушва в заседание устни становища и сведения от длъжностни лица, представители на неправителствени организации, експерти и граждани;
5. приема и разглежда писмени и устни сигнали;
Чл. 18. Исканията за предоставяне на документи, анализи, сведения и становища, се отправят от председателя или упълномощен от него заместник-председател.
Чл. 19. (1) Постъпващите в Комисията документи, анализи, сведения, становища, сигнали и други писмени материали се регистрират от техническите сътрудници в регистъра на Комисията и се разпределят на експертите, които ги анализират и изготвят становища по тях и уведомяват народните представители за постъпилите материали.
(2) Материалите се съхраняват и с тях се работи само в работните помещенията на Комисията.
Чл. 20. (1) Всеки член на Комисията има достъп до всички писмени материали, касаещи работата на Комисията.
(2) Постъпилите в Комисията или изработени от експертите материали се предоставят на членовете на комисията на заседанието, на което ще се разглеждат.
(3) Членовете на Комисията могат да се запознават с материалите предварително по реда на чл.19 ал.2. Не могат да се копират и изнасят постъпили материали или части от тях, които са анонимни, се отнасят до лични данни или съдържат факти и обстоятелства, които са несъотносими към работата на Комисията или съдържат данни, уронващи престижа и достойнството на лица или институции.
Чл. 21. (1) Поканите за изслушване се отправят от председателя.
(2) При редовно заседание на Комисията поканите се отправят не по-късно от 48 часа преди началото на заседанието.
(3) При извънредно заседание на Комисията поканите се отправят след вземането на решение за провеждането му или едновременно с насрочването му.
Чл. 22. Комисията разглежда всички постъпили до нея сигнали. Комисията не разглежда анонимни сигнали.
Чл. 23. (1) Членовете на Комисията имат достъп до класифицирана информация по въпроси, свързани с нейната дейност, която се ползва в съответствие с изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
(2) Обсъжданията и протоколите от заседания, на които е представена класифицирана информация, обвързват със задължения за нейното опазване всички членове на Комисията и лицата, които имат достъп до заседанията.
Чл. 24. На интернет страницата на Народното събрание се поддържа отделна секция за Комисията, на която по решение на ръководството на Комисията се публикуват постъпили документи и материали от работата й.
Чл. 25. Комисията приема решения за дейността си по тези Правила, както и решения за организацията на работата си по изготвяне на окончателния доклад.

Заключителни разпоредби
§ 1. Тези Вътрешни правила се приемат на основание чл. 23 във връзка с чл. 34 ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
§ 2. Предложения за промени в настоящите вътрешни правила се отправят писмено до председателя на Комисията и се приемат чрез гласуване с обикновено мнозинство от членовете й.
§ 3. По въпроси, неуредени с настоящите Вътрешни правила, се прилагат разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Вътрешните правила са приети с решение № 1 от 4 октомври 2012 г. на Парламентарната анкетна комисия за проучване на случаи, при които има факти, данни и документално аргументирани публични разследвания, включително и на прекратени дела и преписки, за корупция по високите етажи на властта, довела до лично облагодетелстване на определени лица, ощетяване и значителни вредни последици за държавата.