Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
14/05/2009, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на измененията в Наредба № 10 за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели /обн., ДВ, бр. 24 от 2009 г., изм., бр. 34 от 8.05.2009 г./ и готовността на НЗОК, считано от 1 юни 2009 г., да заплаща лекарствени продукти предназначени за домашно лечение съгласно Приложение № 1 на Позитивния лекарствен списък, в сила от 31 март 2009 г.
2. Общ проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, № 953-10-39, внесен на 24 април 2009 г. – второ гласуване.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО
Форма за търсене
Ключова дума