Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт и съобщения
Комисия по транспорт и съобщения
12/01/2006
  1. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНИТЕ КОНТЕЙНЕРИ (CSC) ОТ 1972 Г. И РАТИФИЦИРАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯТА ОТ 1993 Г. НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНИ КОНТЕЙНЕРИ ОТ 1972 Г, № 502-02-29, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 13.12.2005 Г.
  2. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА (AND) , № 502-02-31, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 19.12.2005 Г.
  П Р О Т О К О Л

  На 12.01.2006 г. от 15.20 ч. се проведе редовно заседание на Комисията по транспорт и съобщения. То бе открито и ръководено от председателя господин Йордан Мирчев.
  ***
  ПРЕДС. ЙОРДАН МИРЧЕВ: Уважаеми колеги, откривам днешното заседание със следния дневен ред:
  1. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНИТЕ КОНТЕЙНЕРИ (CSC) ОТ 1972 Г. И РАТИФИЦИРАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯТА ОТ 1993 Г. НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНИ КОНТЕЙНЕРИ ОТ 1972 Г, № 502-02-29, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 13.12.2005 Г.
  2. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА (AND) , № 502-02-31, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 19.12.2005 Г.
  Колеги, следващия четвъртък ще направим представяне на една стратегия, не за да решаваме определении въпроси, а за да предизвикаме дискусия по тях. И в миналия парламент се борих до последно парламентът да приеме стратегия за транспорта, как ще бъде наречена тя не е толкова важно, но комисията да даде един старт или да представи въпрос за дискусия, защото политиката по транспорта не може да се прави от трима-четирима експерти. Тя трябва да се прави от политици, от парламента, от правителство, от инвеститори, от стратегическите клиенти на транспорта и т.н. Интересно ще бъде да дадем старт на такова обсъждане. Ще поканим Министерството на транспорта, неправителствени организации и други. Нека започне дискусия по тези въпроси. Моето желание е най-после този парламент да одобри Стратегия за развитие на транспорта.
  Другия четвъртък след Закона за гражданското въздухоплаване ще направя едно представяне, като ще можем да дискутираме поставените въпроси по-нататък през следващите седмици и месеци. Но е добре, ако ние допринесем за приемането на една политика в транспорта. Ще ви покажа какво правят в Гърция, Румъния и какво трябва да правим ние.
  Имам сериозни забележки към записаното тук, но това, което ще ви предложим, е независимо от материала. Ще се опитам да подготвя материала във вид на малка брошурка от около 20 страници, ще ви я дадем, така че вие да си кажете мнение. По-нататък се надявам на един диалог по тези въпроси с Министерството на транспорта и с неправителствените организации, за да можем да внесем един такъв документ, защото има стратегии за развитие на енергетиката и за други отрасли, а транспортът, който е базов за икономиката и конкурентоспособността на България, няма определена стратегия. Ще ви покажа какво е направено в Румъния именно защото имат политика. Материалите ще ви раздам преди четвъртък.
  По т. 1 от дневния ред има думата госпожа Стоянова.
  КРАСИМИРА СТОЯНОВА (Правна дирекция на Министерството на транспорта): Уважаеми народни представители, представяме на вашето внимание законопроект за ратифициране на Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища. Ратификацията на предложеното споразумение е ангажимент на Република България, поет в хода на преговорния процес по Глава 9 “Транспортна политика”. Следва да отбележим, че препоръки за бързото ни присъединяване към посоченото европейско споразумение се съдържат и в доклада от проведената през м. май 2005 г. партньорска проверка по вътрешните водни пътища.
  Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища е прието през 2000 година на дипломатическа конференция, проведена в Женева под егидата на Икономическата комисия на ООН и Централната комисия за корабоплаване по Рейн. С това споразумение, което по характера си е международен договор, се въвежда унифициран режим за международните превози на опасни товари по вътрешните водни пътища. От приложното поле на споразумението изрично се изключват превозите на опасни товари от морски плавателни съдове по морските води, които представляват част от вътрешните водни пътища. Неразделна част от споразумението са приложените към него технически приложения, с които на практика се урежда международният превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища, изискванията, процедурите за прегледи, издаването на одобрения и признаването на класификационни организации, както и обучението и изпитването на експерти за прилагането на споразумението. Споразумението урежда и процедура за уреждане на спорове по неговото прилагане.
  Република България е подписала предложеното на вашето внимание споразумение през м. май 2000 г. с уговорка за последваща ратификация. С подобни уговорки споразумението е подписано и от редица държави членки. Към момента то все още не е влязло в сила, тъй като документи за ратификация са предложили още 4 държави, а за влизането му в сила съгласно чл. 11 от него е необходимо депозирането на 7 ратификационни документа. Един от съществените моменти за предлаганото за ратификация споразумение наред с постигането на безопасност на морския транспорт е изпълнението на поети ангажименти от страната ни, както и някои от препоръките, направени от партньорската проверка по вътрешните водни пътища.
  ПРЕДС. ЙОРДАН МИРЧЕВ: Благодаря, госпожо Стоянова.
  Колеги, има ли въпроси и становища по законопроекта за ратифициране на тази спогодба? Ако останалите комисии, които ще гледат спогодбата, са готови до края на тази седмица, следващата седмица то може да мине в пленарната зала, за да можем да се концентрираме върху по-важните законопроекти.
  АПОСТОЛ ДИМИТРОВ: Господин председател, смятам, че всичко е ясно. Страната ни е поела определени ангажименти, т.е. от нас се иска да санкционираме това споразумение. Така че моля да приемем предложението.
  ПРЕДС. ЙОРДАН МИРЧЕВ: Благодаря. Ние сме поели ангажименти във връзка с безопасността и опазване на околната среда.
  Има ли други изказвания? Няма.
  Моля да гласуваме за ратификацията на този законопроект.
  За 11, против и въздържали се няма.
  Комисията подкрепя ратификацията на законопроекта.

  По т. 2 от дневния ред ние също сме водеща комисия. Кой ще представи законопроекта?
  ПЕТЪР КИРОВ (Изпълнителна агенция “Морска администрация”): Уважаеми господа народни представители! Измененията от 1993 г. към Международната конвенция за безопасните контейнери са предложени на вашето внимание за ратификация. Международната конвенция за безопасни контейнери е съставена в Женева на 2.12.1972 г. и е в сила от 6.090.1977 г., а за Република България – от 17.11.1977 г. Тази конвенция е ратифицирана с Указ на Държавния съвет № 835.
  От времето на своето приемане и присъединяване към конвенцията тя е претърпяла множество изменения – през 1981, 1983, 1991 и 1993 г.
  Контейнерните превози са най-динамично развиващият се сегмент на световното корабоплаване в последните десетилетия. Целта на конвенцията е да се осигури високо ниво на безопасност при обработка, складиране и превоз на контейнери, като същевременно се улесни техният международен транспорт, както и въвеждането на унифицирани правила за тяхната обработка, както и на свързаните с това процедури за тестване на контейнерите, изискванията към здравината им и др. Тези изисквания се прилагат към всички контейнери, които се използват във всички видове транспорт, като от приложното поле са изключени контейнерите, използвани във въздушния транспорт.
  Самата конвенция съдържа определения на някои от понятията, свързани с контейнерните превози, например маса на тара, собственик на контейнера, максимално допустимо тегло и т.н.
  В технически анекси към конвенцията се съдържат конкретните правила за дебелина на различните структурни елементи на контейнерите, изискванията за тяхното типово одобрение, както и изисквания за извършване на различните контролни прегледи за безопасност на контейнерите. Съдържат се и изискванията за упълномощаване на организации за преглед на контейнерите.
  Заедно с предлаганото на вашето внимание за ратификация изменение от 1993 г. в законопроекта се съдържа и предложение за оттегляне на декларацията, формулирана от Р. България по чл. 7 от конвенцията. В тогавашния момент през 1997 г. България формулира декларация, която казва, че чл. 7 от конвенцията съдържа дискриминационни клаузи, тъй като не позволява присъединяването към конвенцията на всички държави. С оглед на развитието в международното право и международната обстановка оттогава досега Министерството на транспорта счита, че е налице нова обстановка, поради което не е необходимо поддържането на тази декларация от Р. България.
  Другите 3 изменения на конвенцията от 1981, 1983 и 1991 г., доколкото засягат само техническите приложения към конвенцията, са приети по предвидената в конвенцията процедура на мълчаливо приемане.
  Измененията от 1993 г., предложени на вашето внимание, налагат изричната ратификация от Народното събрание, тъй като съдържат изменения в самия текст на основната конвенция. Самите изменения в конвенцията са доста малки и се отнасят главно до добавянето на нови определения. Измененията от 1993 г. са приети с резолюция на асамблеята на Международната морска организация, която се е провела на 4.11.1993 г.
  ПРЕДС. ЙОРДАН МИРЧЕВ: Благодаря.
  Колеги, моля за въпроси и становища.
  АПОСТОЛ ДИМИТРОВ: Аз ще подкрепя това предложение, макар че във втората част – за оттегляне на декларацията, не знам дали не трябва да се гледа и от друга комисия.
  ПРЕДС. ЙОРДАН МИРЧЕВ: Комисията по външна политика ще я гледа. Ние сме водеща комисия, освен нас е разпределен и на Комисията по околната среда и водите и на Комисията по външна политика.
  АПОСТОЛ ДИМИТРОВ: Добре е Комисията по външна политика да се произнесе, тъй като не знаем какви са съображенията.
  КРАСИМИРА СТОЯНОВА (Правна дирекция на Министерството на транспорта): Комисията по външна политика на свое заседание разгледа този законопроект за изменение на конвенцията и го подкрепи.
  ПРЕДС. ЙОРДАН МИРЧЕВ: Други становища има ли? Няма.
  Моля да го гласуваме.
  За 11, против и въздържали се няма.
  Комисията по транспорт и съобщения подкрепя ратификацията.
  За следващото заседание ще ви моля да се запознаете със ЗИД на Закона за гражданското въздухоплаване. Има огромен интерес към него от журналистите, макар че аз не знам на какво се дължи. Вчера и “България еър” ме занимаваха с този въпрос. Казах им, че чакам от тях становище, ако имат такова.
  Втората точка на следващото заседание ще бъде тази, за която говорих в началото. Ще поканя много представители от Министерството на транспорта и неправителствените организации, за да има широко присъствие и да стартираме една сериозна дискусия през следващите месеци по въпросите на транспортната политика и бъдещето на транспорта у нас.
  АПОСТОЛ ДИМИТРОВ: Имам предложение в началото на м. март да изслушаме институциите, които имат отношение относно подмяната на табелите с номерата на колите, как върви в национален мащаб тази акция. По всяка вероятност нито една област няма да успее да извърши реалната подмяна в този срок. Не знам точно каква е наредбата и какви санкции следват, но според мен ще бъде разумно да се отговори на реалните потребности на хората.
  ПРЕДС. ЙОРДАН МИРЧЕВ: Сутринта бях на среща с представители на КАТ. Трудно ще се осъществи смяната на регистрационните табели. Това не е въпрос на закона, а на наредба на МВР, където е изменен срокът.
  Какви са били съображенията на министъра на финансите, тъй като той е подписал предложението до МС, не знам. Но приемам през м. март да изслушаме информация относно хода на пререгистрацията на номерата. Има предложение от народен представител от “Атака”, но там водеща комисия е Комисията по правните въпроси.
  МИТКО ДИМИТРОВ: Аз имам застраховка, която е върху номера и кубатурата на моя автомобил. При смяна на номера тази застраховка дали ще знае застрахователят?
  РЕПЛИКА: Фабриката, която прави табелите, при 7-дневен режим на работа може да прави 70 000 табели. Не знам как ще можем да ги сменим.
  ПРЕДС. ЙОРДАН МИРЧЕВ: Колеги, ще преценим на кое заседание през м. март да направим това изслушване. Това е решение, наредба на МС, но можем да им препоръчаме.
  ТОДОР КОСТУРСКИ: Господин председател, в такъв случай нека по-скоро да направим нещо, за да спрем печатането, защото ако утре се окаже, че не е решение на правителството, а мнение на някой друг, тези табели, след като се направят, как ще се реализират? Аз питам защо трябва да се сменят?
  ПРЕДС. ЙОРДАН МИРЧЕВ: Срокът е 31.12.2006 г.
  Уважаеми колеги, закривам заседанието, приключихме с точките по дневния ред.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Йордан Мирчев

  Стенограф:
  /Виржиния Петрова/
  Форма за търсене
  Ключова дума