Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
03/07/2013 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги, № 302-01-2, внесен от Министерския съвет на 21 юни 2013 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги, № 302-01-2, внесен от Министерския съвет на 21 юни 2013 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 3 юли 2013 г., Комисията по икономическата политика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на икономиката и енергетиката - Красин Димитров – заместник-министър, Десислава Георгиева – началник на отдел в дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите“ и Виктория Ангелова – младши експерт в същата дирекция; от Българската търговско-промишлена палата – Васил Тодоров; от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България – Милен Стоев и Румяна Георгиева.
  Законопроектът, представен от заместник-министър Красин Димитров, има за цел да прецизира и допълни съществуващата национална нормативна уредба в областта на установяването и свободното предоставяне на услуги, да постигне пълно съответствие с разпоредбите на европейското законодателство в областта на услугите на вътрешния пазар и по-конкретно с изискванията на Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. и да създаде по-голяма правна сигурност за доставчиците на услуги.
  Законът за дейностите по предоставяне на услуги регламентира общите правила и принципи относно осигуряване правото на установяване на доставчиците на услуги и свободното предоставяне на услуги. Като общ закон той предвижда специален закон да може да въвежда разрешителен режим само когато е необходима защита на обществения интерес, който не може да бъде защитен с по-малко ограничителни мерки и не дискриминира доставчика на услуги. С направените изменения и допълнения е предвиден механизъм за контрол на процеса по въвеждане на нови нормативни изисквания относно достъпа до услуги или упражняването на дейности по предоставяне на услуги. Компетентните органи са длъжни да мотивират въвеждането на изисквания спрямо доставчиците на услуги, както и да посочат съответствието им с принципите на свободата на установяване и свободното предоставяне на услуги.
  Направени са промени във връзка с премахването на думата „администратор” на единно звено за контакт (ЕЗК). По смисъла на закона функциите на ЕЗК в България се изпълняват от Единния портал за достъп до електронни административни услуги, който се изгражда и поддържа от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. В ход е изграждането на нов портал, който ще изпълнява функциите на ЕЗК, което налага тази промяна. Предвижда се Министерският съвет да приеме наредба за условията и реда за поддържане и функциониране на ЕЗК по съвместно предложение на министъра на икономиката и енергетиката и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  Една от основните цели на Директива 2006/123/ЕО е да улесни временното предоставяне на услуги във връзка със свободното движение на услуги в рамките на Единния вътрешен пазар. С цел по-голяма яснота на законовите разпоредби терминът „свободно предоставяне на услуги” е заменен с „временно предоставяне на услуги”. В законопроекта е предвидено и изменение, което касае предоставяне на услуги от лица, които са законно установени в друга държава членка, придобили са право да упражняват конкретна дейност и желаят временно или еднократно да предоставят тази услуга в България. Предвидено е изменение, което премахва допусната от действащия закон възможност за налагане на ограничения по отношение на получателите на услуги. Въвежда се задължение компетентните органи да приемат всички документи, издадени по законодателството на друга държава членка, които са еквивалентни или по същността си сравними с целта на изискванията, определени в законодателството на Република България.
  Във връзка с изясняване обхвата на правомощията за осъществяване на контрол от страна на националните компетентни органи спрямо доставчици от друга държава членка, които временно предоставят услуги на територията на България, е предвидено изменение в чл. 35 от закона.
  Невъзможността да се контролира изпълнението, съответно неизпълнението, на функциите от страна на компетентните органи при предоставянето на информация налага и необходимостта да отпаднат предвидените за това санкции. Прецизирана е и разпоредбата по отношение на компетентността на областния управител при установяване на административни нарушения и налагането на административни наказания по чл. 40.
  Във връзка с препоръките на Европейската комисия по прилагането на Директива 2006/123/ЕО следва да бъдат предприети законодателни мерки за изменение и допълнение и в други законодателни актове с оглед привеждане на специфичното законодателство за отделните сектори в съответствие с разпоредбите на директивата. Във връзка с това със законопроекта се въвеждат и изменения и допълнения в Закона за Камарата на строителите в България и в Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, отнасящи се по-специално за временното и еднократното предоставяне на услуги в областта на архитектурата, инвестиционното проектиране и строителството.
  В заключение заместник-министър Димитров посочи, че е необходимо да бъдат направени някои правно-технически корекции в текстовете на законопроекта, произтичащи от направените структурни промени в Министерския съвет, с които се преобразува Министерството на икономиката, енергетиката и туризма в Министерство на икономиката и енергетиката, както и такива, свързани с коректното изписване на актовете на Европейския съюз, въведени с него.
  В хода на дискусията заместник-председателят на комисията Румен Гечев посочи, че би желал да получи информация какъв би бил ефектът за българските фирми в количествено измерение. В тази връзка н. п. Петър Кънев зададе въпрос има ли опасност да бъде затруднен българският бизнес и той да бъде поставен в неконкурентна среда. В отговор представителите на Министерството на икономиката и енергетиката посочиха, че със законопроекта се цели да се създадат условия за предоставянето на по-качествени услуги при спазването на един от основните принципи заложени в Договора за функционирането на Европейския Съюз – свободното движение на услуги, като се облекчат условията при предоставянето на временни услуги, а именно - фирми, отговорили на изискванията за извършването на определена дейност в собствената си страна да не дублират процеса на регистрация в друга държава членка, а само да уведомяват нейните компетентни органи за това.
  Народният представител Корнелия Нинова попита дали предоставянето на услуги по този закон касае всички видове услуги. Тя посочи някои специфични услуги предмет на специална регулация, например услугите по посредничество при търговията с оръжия, изделия и технологии с двойна употреба. В отговор беше изтъкнато, че Директива 2006/123/ЕО не покрива всички видове услуги като от обхвата й са изключени финансовите, транспортните, услугите в здравеопазването и други.
  Народният представител Жельо Бойчев постави въпрос относно удостоверяването на професионалната квалификация на лицата извършващи услуги на територията на страната. Вносителите отбелязаха, че Законът за признаване на професионални квалификации, в който също е въведено европейското законодателство в областта, регламентира това.
  След проведената дискусия членовете на комисията се обединиха около мнението, че за окончателното приемане на законопроекта е необходимо да бъдат запознати със становищата на национално представителните работодателски организации. В тази връзка председателят на комисията Алиосман Имамов посочи, че тези становища вече са поискани, а от БТПП изтъкнаха, че до момента нямат възражения по законопроекта от браншовите си организации.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 9 - народни представители, без “Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги, № 302-01-2, внесен от Министерския съвет на 21 юни 2013 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:


  АЛИОСМАН ИМАМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума