Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
16/07/2013 първо гласуване

  С Т А Н О В И Щ Е
  по годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2012 г., № 320-00-24, внесен от Комисията за защита на конкуренцията на 15 май 2013 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ


  С Т А Н О В И Щ Е

  по годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2012 г., № 320-00-24, внесен от Комисията за защита на конкуренцията на 15 май 2013 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 10 юли 2013 г., Комисията по икономическата политика и туризъм разгледа годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2012 г.
  На заседанието присъстваха Ангелина Милева – заместник-председател на Комисията за защита на конкуренцията, Неделин Желязков от Асоциацията на индустриалния капитал в България, Васил Тодоров от БТПП, Петър Кръстев от Института за пазарна икономика, Николай Ненков – вицепрезидент на КНСБ. Участие в заседанието взеха представители на Национален форум „Обединение“ и на други граждански организации.
  Докладът беше представен от Ангелина Милева.
  Комисията за защита на конкуренцията е независим специализиран държавен орган, чиято основна задача е да защитава и да създава условия за развитие на конкуренцията и свободната инициатива в стопанската дейност, включително и чрез упражняването на контрол за законосъобразност на разходваните бюджетни средства чрез системата на обществените поръчки и предоставянето на концесии.
  През 2012 г. Комисията за защита на конкуренцията е образувала общо 1292 производства, от които 1155 по Закона за обществените поръчки, 1 по Закона за концесиите и 136 по Закона за защита на конкуренцията.
  През отчетния период комисията се е произнесла с 1161 решения или определения, с които е приключила съответните производства по Закона за защита на конкуренцията, Закона за обществените поръчки или Закона за концесиите, предявила е твърдения за извършени нарушения или е наложила глоби на физически лица за извършени от тях нарушения.
  С приетите през 2012 г. решения комисията е наложила глоби и имуществени санкции в размер на 22 764 958 лв.
  В отчета са разгледани забранените споразумения, решения и съгласувани практики, като по тях са образувани 9 производства, постановените решения са 9, извършени са три проверки на място, а наложените имуществени санкции и глоби са с общ размер 20 407 324 лв.
  По подобен начин са структурирани и разгледани:
  1. Злоупотреба с монополно или господстващо положение. Образувани са 16 производства, а постановените решения са 13. За сравнение през 2011 г. образуваните производства са 20, а през 2010 г. - 27, постановените решения за 2011 г. са 29, а за 2010 г. – 35. Спадът в броя на образуваните производства и постановените решения според КЗК се обяснява с изменението в Закона за защита на конкуренцията, което дава право на страните в производството да представят писмени възражения по предявените твърдения. Това от своя страна усложнява фактически и правно проучванията, но води до повишаване ефективността на защитата на конкурентната среда.
  2. Контрол върху концентрациите между предприятия - образувани са 24 производства, постановените решения са 28, а наложените имуществени санкции и глоби са с общ размер 45 679 лв. Спадът в броя на образуваните производства и постановените решения се отчита с това, че броят на оценените концентрации през 2012 г. е под нивата на откроения през 2010 г. спад на нотифицираните и одобрени концентрации.
  3. Нелоялна конкуренция – образувани са 61 производства, постановените решения са 70, а наложените имуществени санкции и глоби са с общ размер 2 185 070 лв.
  4. Застъпничество за конкуренцията - образувани са 37 производства, а постановените решения са 32.
  5. Производства по глава шеста, чл. 27 от Закона за защита на конкуренцията – извършени за три секторни анализа на конкурентната среда на взаимосварзаните пазари: производство и търговия с маслодаен слънчоглед и слънчогледово олио, по веригата пшеница – пшенично брашно – масов пшеничен хляб и в сектора на дистрибуция на нови МПС, оригинални резервни части и сервизни услуги.
  6. Дейност по процесуалното представителство на комисията пред върховния административен съд. Тук следва да се отбележи, че от постановените през 2012 г. 165 съдебни акта по жалби, Върховния административен съд се е произнесъл както следва:
  - 49 акта на комисията са изцяло оставени в сила;
  - 10 акта на комисията са частично оставени в сила;
  - 9 акта са изцяло отменени;
  - 5 акта са върнати за ново разглеждане;
  - 3 акта са частично отменени и върнати за ново разглеждане;
  Комисията за защита на конкуренцията е независима институция на бюджетна издръжка. Бюджетът на КЗК за 2012 г., утвърден с ПМС № 367/ 29 декември 2011 г. за изпълнение на Държавния бюджет на Република България, е в размер на 9 млн. лева в приходната си част и 3 805 200 лв. – в разходната. Приходите за 2012 г. се формират от имуществени санкции по Закона за защита на конкуренцията и Закона за обществените поръчки в размер на 1 823 686 лв., държавните такси по тарифата към Закона за защита на конкуренцията, по Закона за концесиите и по Закона за обществените поръчки в размер на 3 019 090 лв., приходи от наеми в размер на 630 лв. и други неданъчни приходи в размер на 7 115 лв. Към 31 декември 2012 г. отчетените разходи по бюджета на комисията са в размер на 3 791 855 лв., което представлява 99.65 % от планираните.
  След представянето на доклада председателят на комисията Алиосман Имамов посочи, че са изпратени писма за становища от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, БСК, БТПП, КНСБ и КТ «Подкрепа». В становището си от БСК отбелязват, че в доклада липсват изводи и оценка относно проблемните области в състоянието на конкурентната среда и най–вече относно злоупотребата с монополно и господстващо положение и нарушенията на процедурите по Закона за обществените поръки. В заключение е посочено, че комисията би трябвало да насочи усилията си към създаване на условия за равноправно третиране на българските с чуждестранните производители и доставчици, както и към недопускане на координирана търговска и маркетингова политика на търговските вериги.
  Неделин Желязков от Асоциацията на индустриалния капитал в България изрази мнение, че има икономическо необосновано сходство в цените на горивата, на дървения материал и на тези в търговските вериги. Той отбеляза също така, че според асоциацията, която представлява, практическата дейност на КЗК е незадоволителна и тя не работи ефективно, за да осигури защита и условия за разширяване на конкуренцията и на свободната инициатива в стопанската дейност.
  Васил Тодоров от БТПП даде конкретен пример, по който е сезирана КЗК – нерегламентирано използване на баркодове – без резултат до момента. Според него така се създават условия за нелоялна конкуренция и влошаване на бизнес климата.
  Николай Ненков от КНСБ каза, че има нужда от кардинални решения относно защитата на българските производители и в борбата с монополите. В тази връзка той отбеляза, че са взели активно участие в изготвянето на законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, регулиращ отношенията в областта. Народният представител Корнелия Нинова допълни, че той вече е бил внесен в 41-вото Народно събрание и че след консултации със Съюз «Произведено в България» предстои да бъде внесен отново.
  Народният представител Георги Кадиев изтъкна, че оценката за дейността на КЗК я дават не народните представители, а представителите на бизнеса, направителствените, работодателските и гражданските организации и обобщи, че комисията не успява да се справи с основната си функция – предотвратяването на възможността за създаването на монополи в България.
  В отговор Ангелина Милева отбеляза, че представеният доклад е обобщение на дейността на комисията, а анализът по конкретните решения
  се съдържа в самите тях. По отношение на търговските вериги тя посочи, че те са поели ангажимент пред комисията да променят условията по договорите си със доставчиците и до момента в комисията нямат ответна негативна реакция от нито една от заинтересованите страни. В заключение отбеляза, че комисията има изразено становище по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията и изрази готовност за съдействие при приемането му.
  След представяне и обсъждане на доклада се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: без “За”, “Против” - 4 и “Въздържали се” – 5 народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме:


  Проект!

  РЕШЕНИЕ

  по годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2012 г.

  Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и чл. 14 от Закона за защита на конкуренцията

  РЕШИ:

  Не приема годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2012 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:


  АЛИОСМАН ИМАМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума