Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
24/07/2013 второ гласуване

  Д О К Л А Д ЗА ВТОРО ГЛАСУВАНЕ

  по законопроекта за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 302-01-6, внесен от Министерския съвет на 9 юли 2013 г., приет на първо гласуване на 19 юли 2013 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроекта за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 302-01-6, внесен от Министерския съвет на 9 юли 2013 г., приет на първо гласуване на 19 юли 2013 г.


  Проект!
  Второ гласуване


  З А К О Н

  за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол

  (обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г., изм., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31 от 2003 г., Решение № 5 на Конституционния съд от 2003 г. - бр. 39 от 2003 г., изм., бр. 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 и 110 от 2008 г., бр. 24, 42, 82 и 99 от 2009 г., бр. 18, 50, 89 и 97 от 2010 г., бр. 19 и 98 от 2011 г., бр. 20, 38, 54 и 60 от 2012 г. и бр. 15 и 23 от 2013 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  § 1. В чл. 26, ал. 3 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката и енергетиката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. Параграф 8 от Преходните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 72 от 2006 г.; изм. и доп. бр. 65 от 2008 г. и бр. 18 от 2010 г.) се отменя.

  Предложение от н. п. Николай Александров:
  § 2. Параграф 2 се изменя така:

  § 2. Параграф 8. (1) се изменя както следва:
  § 8. (1) „Изм. – ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. И доп. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010г.) За приватизационни договори, по които има неизпълнени в срок задължения, изпълнителният съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, съответно органите по чл. 4, ал. 4 могат да предприемат необходимите действия за учредяване на законна ипотека или налагане на обезпечителни мерки по чл. 397 от Гражданския процесуален кодекс върху имуществото на приватизираното дружество и върху имуществото на купувача, като данъчната оценка на ипотекираните имоти следва да бъде съразмерна на неизпълнените задължения по приватизационните договори, а в случаите по чл. 25 и 35 от отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия (обн. ДВ, бр. 38 от 1992 г.; изм., бр. 38 от 1992 г.; изм., бр. 51 от 1994 г., бр. 45, 57 и 109 от 1995 г., бр. 42, 45, 68 от 1996 г.; попр., бр. 86 от 1996 г.; изм., бр. 55, 61, 89, 98 и 122 от 1997 г., бр. 39 от 1998 г.; попр., бр. 41 от 1998 г.; изм., бр. 70 от 1998 г., бр. 12 от 1999 г., бр. 47 от 1999 г. – Решение № 8 на Конституционния съд от 1999 г.; изм., бр. 56, 84 и 96 от 1999 г., бр. 20, 99 и 108 от 2000 г., бр. 42 от 2001 г.; отм., бр. 28 от 2002 г.), върху имуществото на приватизационното дружество. При уведомление от страна на Купувача за прехвърляне собствеността върху притежавани от него дялове, акции и обособени части от приватизационното дружество на трети лица, което не противоречи на разпоредбите на приватизационния договор, и при условие, че вземанията, установени с влязло в сила съдебно решение, бъдат погасени изцяло, действия за вписване на законна ипотека върху имущество на приватизираното дружество, не следва да бъдат предприемани, считано от влизане в сила на настоящия закон.”

  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В раздел IX от приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 думите „Министерство на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „Министерство на икономиката и енергетиката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието: „Заключителни разпоредби“.


  § 4. В Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн., ДВ, бр. 87 от 2005 г., изм., бр. 30, 31, 55 и 88 от 2006 г., бр. 51 и 84 от 2007 г., бр. 13, 36 и 100 от 2008 г., бр. 27, 35, 74, 95 и 102 от 2009 г., бр. 25 и 41 от 2010 г., бр. 8 и 92 от 2011 г., бр. 77, 82 и 97 от 2012 г. и бр. 7 и 15 от 2013 г.) в чл. 127, ал. 3 думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „Министерството на икономиката и енергетиката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. В Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (обн., ДВ, бр. 73 от 2010 г., изм., бр. 88 от 2010 г., бр. 26 и 43 от 2011 г. и бр. 44 и 73 от 2012 г.) в чл. 19, ал. 2 думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „Министерството на икономиката и енергетиката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.

  § 6. В Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г., изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г. и бр. 15, 20 и 23 от 2013 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката и енергетиката“, „министърът на икономиката и енергетиката“ и „министъра на икономиката и енергетиката“.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 6 и предлага да бъде отхвърлен.

  § 7. В Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра (обн., ДВ, бр. 14 от 2012 г., изм., бр. 82 от 2012 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката и енергетиката“, „министърът на икономиката и енергетиката“ и „министъра на икономиката и енергетиката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 6.

  § 8. В Закона за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО)
  № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание
  (обн., ДВ, бр. 23 от 2008 г., изм., бр. 82 от 2009 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката и енергетиката“, „министърът на икономиката и енергетиката“ и „министъра на икономиката и енергетиката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 7.

  § 9. В Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права (обн., ДВ, бр. 74 2005 г., изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 и 34 от 2006 г., бр. 84 от 2007 г., бр. 82 от 2009 г. и бр. 25 и 77 от 2011 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката и енергетиката“, „министърът на икономиката и енергетиката“ и „министъра на икономиката и енергетиката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 8.

  § 10. В Закона за насърчаване на инвестициите (обн., ДВ, бр. 97 от 1997 г., изм., бр. 99 от 1997 г., бр. 29 и 153 от 1998 г., бр. 110 от 1999 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 37 и 40 от 2004 г., бр. 34, 59, 65, 80, 82 и 86 от 2006 г., бр. 42 и 53 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 41 и 82 от 2009 г., бр. 18, 88 и 100 от 2010 г. и бр. 38, 45 и 82 от 2012 г. и бр. 15 и 16 от 2013 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката и енергетиката“, „министърът на икономиката и енергетиката“ и „министъра на икономиката и енергетиката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 9.

  § 11. В Закона за виното и спиртните напитки (обн., ДВ, бр. 45 от 2012 г., изм., бр. 15 от 2013 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката и енергетиката“, „министърът на икономиката и енергетиката“ и „министъра на икономиката и енергетиката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 10.

  § 12. В Закона за енергийната ефективност (обн., ДВ, бр. 98 от
  2008 г., изм., бр. 6, 19, 42 и 82 от 2009 г., бр. 15, 52 и 97 от 2010 г., бр. 35 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г. и бр. 15 и 24 от 2013 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката и енергетиката“, „министърът на икономиката и енергетиката“ и „министъра на икономиката и енергетиката“.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 12 и предлага да бъде отхвърлен.

  § 13. В Закона за инспектиране на труда (обн., ДВ, бр. 102 от 2008 г., изм., бр. 35 и 82 от 2009 г. и бр. 16 и 88 от 2010 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката и енергетиката“ и „министърът на икономиката и енергетиката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 11.

  § 14. В Закона за безопасно използване на ядрената енергия (обн., ДВ, бр. 63 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 120 от 2002 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 11 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 42 и 74 от 2009 г., бр. 80, 87, 88 и 97 от 2010 г., бр. 26 от 2011 г., бр. 38 и 82 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката и енергетиката“, „министърът на икономиката и енергетиката“ и „министъра на икономиката и енергетиката“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 12:
  § 12. В Закона за безопасно използване на ядрената енергия (обн., ДВ, бр. 63 от 2002 г., изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 11 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 42 и 74 от 2009 г., бр. 80, 87, 88 и 97 от 2010 г., бр. 26 от 2011 г., бр. 38 и 82 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“, „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ и „заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката и енергетиката“, „министърът на икономиката и енергетиката“, „министъра на икономиката и енергетиката“ и „заместник-министър на икономиката и енергетиката“.

  § 15. В Закона за енергията от възобновяеми източници (обн., ДВ, бр. 35 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 29 и 54 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката и енергетиката“, „министърът на икономиката и енергетиката“ и „министъра на икономиката и енергетиката“.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 15 и предлага да бъде отхвърлен.

  § 16. В Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (обн., ДВ, бр. 8 от
  2000 г.; изм., бр. 75 от 2002 г., бр. 11 от 2007 г., бр. 82 от 2009 г. и бр. 26 от
  2011 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „министърът на икономиката и енергетиката“ и „министъра на икономиката и енергетиката“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 13:
  § 13. В Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (обн., ДВ, бр. 8 от 2000 г., изм., бр. 75 от 2002 г., бр. 11 от 2007 г., бр. 82 от 2009 г. и бр. 26 от 2011 г.) навсякъде думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката и енергетиката“.

  § 17. В Закона за измерванията (обн., ДВ, бр. 46 от 2002 г., изм., бр. 88, 95 и 99 от 2005 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 39 от 2011 г., бр. 38 и 77 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката и енергетиката“, „министърът на икономиката и енергетиката“ и „министъра на икономиката и енергетиката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 14.

  § 18. В Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (ДВ, бр. 15 от 2013 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката и енергетиката“, „министърът на икономиката и енергетиката“ и „министъра на икономиката и енергетиката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 15.

  § 19. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ, бр. 30 от 1999 г., изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и 120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76, 79 и 103 от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 2006 г., бр. 31 и 55 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 22, 23, 29, 59 и 98 от 2010 г., бр. 8, 12, 60 и 61 от 2011 г., бр. 83 и 102 от 2012 г. и бр. 52 от 2013 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката и енергетиката“, „министърът на икономиката и енергетиката“ и „министъра на икономиката и енергетиката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 16.

  § 20. В Закона за дейностите по предоставяне на услуги (ДВ, бр. 15 от 2010 г.) навсякъде думите „Министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министърът на икономиката и енергетиката“ и „министъра на икономиката и енергетиката“.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 20 и предлага да бъде отхвърлен.

  § 21. В Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието (обн., ДВ, бр. 100 от 2005 г., изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 42 и 82 от 2009 г., бр. 41 и 97 от 2010 г. и бр. 38 от 2012 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „министърът на икономиката и енергетиката“ и „министъра на икономиката и енергетиката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 17.

  § 22. В Закона за свръхзапасите от земеделски и захарни продукти (обн., ДВ, бр. 88 от 2006 г., изм., бр. 96 от 2006 г., бр. 36, 43 и 54 от 2008 г. и бр. 12, 32 и 82 от 2009 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката и енергетиката” и „министъра на икономиката и енергетиката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 18.

  § 23. В Закона за експортното застраховане (обн., ДВ, бр. 61 от
  1998 г., изм., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 2004 г., бр. 103 от 2005 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 82 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката и енергетиката“, „министърът на икономиката и енергетиката“ и „министъра на икономиката и енергетиката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 19.

  § 24. В Закона за регионалното развитие (обн., ДВ, бр. 50 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 47, 82 и 93 от 2009 г. и бр. 82 от 2012 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма” се заменят с „Министерството на икономиката и енергетиката”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 20:
  § 20. В Закона за регионалното развитие (обн., ДВ, бр. 50 от 2008 г., изм., бр. 47, 82 и 93 от 2009 г. и бр. 82 от 2012 г.) в чл. 18, ал.4 думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма” се заменят с „Министерството на икономиката и енергетиката”.

  § 25. В Закона за малките и средните предприятия (обн., ДВ, бр. 84 от 1999 г., изм., бр. 80 и 92 от 2000 г., бр. 42 от 2001 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 64 от 2004 г., бр. 34 и 59 от 2006 г., бр. 43 от 2008 г. и бр. 82 от 2009 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката и енергетиката“, „министърът на икономиката и енергетиката“ и „министъра на икономиката и енергетиката“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 21.

  § 26. В Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г., изм., бр. 23 и 82 от 2009 г.) навсякъде думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката и енергетиката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 22.

  § 27. В Закона за чужденците в Република България (обн., ДВ,
  бр. 153 от 1998 г., изм., бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г., бр. 37 и 70 от 2004 г., бр. 11, 63 и 88 от 2005 г., бр. 30 и 82 от 2006 г., бр. 11, 29, 52, 63 и 109 от 2007 г., бр. 13, 26, 28 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 36, 73, 82 и 93 от 2009 г., бр. 103 от 2010 г., бр. 9 и 43 от 2011 г., бр. 21 и 44 от 2012 г. и бр. 16, 23 и 52 от 2013 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма” се заменят с „Министерството на икономиката и енергетиката”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 23.

  § 28. В чл. 14а от Закона за българското гражданство (обн., ДВ,
  бр. 136 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 41 от 2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 52 и 109 от 2007 г., бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 33 от 2010 г., бр. 11 и 21 от 2012 г. и бр. 16 от 2013 г.) думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма” се заменят с „Министерството на икономиката и енергетиката”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 28, който става § 24:
  § 24. В Закона за българското гражданство (обн., ДВ,
  бр. 136 от 1998 г., изм., бр. 41 от 2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 52 и 109 от 2007 г., бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 33 от 2010 г., бр. 11 и 21 от 2012 г. и бр. 16 от 2013 г.) в чл. 14а, ал. 1, т. 2 думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма” се заменят с „Министерството на икономиката и енергетиката”.

  § 29. В Закона за Икономически и социален съвет (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г., изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 17 от 2006 г., бр. 36 от 2008 г. и бр. 82 от 2009 г.) в чл. 7, ал. 5, т. 11 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката и енергетиката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29, който става § 25.
  § 30. В чл. 10, ал. 3, т. 1 от Закона за младежта (ДВ, бр. 31 от 2012 г.) думите „заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „заместник-министър на икономиката и енергетиката“.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 30 и предлага да бъде отхвърлен.

  § 31. В Закона за Българската банка за развитие (обн., ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм., бр. 82 от 2009 г., бр. 99 от 2011 г. и
  бр. 102 от 2012 г.) в чл. 4, ал. 4 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката и енергетиката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31, който става § 26.

  § 32. В Закона за насърчаване на научните изследвания (обн., ДВ, бр. 92 от 2003 г., изм., бр. 36 от 2008 г., бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 83 от 2010 г., бр. 99 от 2011 г., бр. 82 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.) в чл. 10, ал. 1 думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма” се заменят с „Министерството на икономиката и енергетиката”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32, който става § 27.

  § 33. В Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 96 от 2006 г., изм., бр. 16 от 2008 г., бр. 10 и 82 от 2009 г., бр. 26 и 80 от 2010 г. и
  бр. 8 от 2011 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма” и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката и енергетиката” и „министъра на икономиката и енергетиката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 28.

  § 34. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г., изм.,
  бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36, 65, 66, 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 35 и 80 от 2011 г. и бр. 45, 77 и 82 от 2012 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката и енергетиката“, „министърът на икономиката и енергетиката“ и „министъра на икономиката и енергетиката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34, който става § 29.

  § 35. В Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28 от 2004 г., изм., бр. 53 от 2004 г., бр. 31, 34 и 105 от 2005 г., бр. 18, 33, 37 и 79 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 94, 98 и 102 от 2008 г., бр. 24 и 82 от 2009 г., бр. 52, 54, 97, 98 и 99 от 2010 г., бр. 19, 43, 73 и 93 от 2011 г., бр. 33, 38 и 82 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката и енергетиката“, „министърът на икономиката и енергетиката“ и „министъра на икономиката и енергетиката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35, който става § 30.

  § 36. В Закона за частната охранителна дейност (обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г., изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34 и 82 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 35, 59 и 73 от 2010 г., бр. 43 от 2011 г. и бр. 44 от 2012 г.) в чл. 2, ал. 4 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката и енергетиката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36, който става § 31.

  § 37. В Закона за тютюна и тютюневите изделия (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.; изм. и доп., бр.,19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113 от 1999 г., бр. 33 и 102 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 57 и 70 от 2004 г., бр. 91, 95, 99 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 70 и 108 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 67 и 110 от 2008 г., бр. 12, 82 и 95 от 2009 г., бр. 19 от 2011 г. и бр. 50 от 2012 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма” и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката и енергетиката“ и „министъра на икономиката и енергетиката“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 37, който става § 32:
  § 32. В Закона за тютюна и тютюневите изделия (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г., изм., бр.,19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113 от 1999 г., бр. 33 и 102 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 57 и 70 от 2004 г., бр. 91, 95, 99 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 70 и 108 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 67 и 110 от 2008 г., бр. 12, 82 и 95 от 2009 г., бр. 19 от 2011 г. и бр. 50 от 2012 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 35б, ал. 2 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката и енергетиката“.
  2. В чл. 52, ал. 1, т. 6 думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма” се заменят с „Министерството на икономиката и енергетиката“.

  § 38. В Закона за стоковите борси и тържищата (обн., ДВ, бр. 93 от 1996 г., изм., бр., 41 и 153 от 1998 г., бр. 18 от 1999 г., бр. 20 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 30, 34 и 85 от 2006 г., бр. 42 и 82 от 2009 г., бр. 18 и 97 от 2010 г., бр. 39 и 42 от 2011 г. и бр. 38 и 77 от 2012 г.) навсякъде думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката и енергетиката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38, който става § 33.

  § 39. В Закона за потребителския кредит (обн., ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм., бр. 58 от 2010 г., бр. 91 от 2012 г. и бр. 30 от 2013 г.) навсякъде думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката и енергетиката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 39, който става § 34.

  § 40. В Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 53, 65 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59 и 109 от 2007 г., бр. 50, 67 и 102 от 2008 г., бр. 47, 99 и 103 от 2009 г., бр. 52 и 54 от 2010 г., бр. 50 и 73 от 2011 г., бр. 45, 82 и 102 от 2012 г. и бр. 15 и 24 от 2013 г.) навсякъде думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката и енергетиката“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 40, който става § 35:
  § 35. В Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г., изм., бр. 53, 65 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59 и 109 от 2007 г., бр. 50, 67 и 102 от 2008 г., бр. 47, 99 и 103 от 2009 г., бр. 52 и 54 от 2010 г., бр. 50 и 73 от 2011 г., бр. 45, 82 и 102 от 2012 г. и бр. 15 и 24 от 2013 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „Министерството на икономиката и енергетиката“.

  § 41. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г., изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г. и бр. 15 и 30 от 2013 г.) навсякъде думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката и енергетиката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 41, който става § 36.

  § 42. В Закона за интеграция на хората с увреждания (обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г., изм., бр. 28, 88, 103 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 33, 37, 63, 95, 97 и 108 от 2006 г., бр. 31, 46 и 108 от 2007 г., бр. 41 и 74 от 2009 г., бр. 24, 62 и 98 от 2010 г. и бр. 15 от 2013 г.) в чл. 44, ал. 3 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката и енергетиката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 42, който става § 37.

  § 43. В Закона за държавния бюджет на Република България за
  2013 г. (ДВ., бр. 102 от 2012 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма” и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката и енергетиката“ и „министъра на икономиката и енергетиката“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 43, който става § 38:
  § 38. В Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. ( ДВ., бр. 102 от 2012 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”, „Министерство на икономиката, енергетиката и туризма” и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката и енергетиката“, „Министерство на икономиката и енергетиката“и „министъра на икономиката и енергетиката“.

  § 44. В Закона за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г., изм., бр. 98 от 2002 г., бр. 86 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 74, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 99, 102 и 105 от 2006 г., бр. 31, 41 и 89 от 2007 г., бр. 36, 52 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 32, 35, 47, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 46 и 61 от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53 и 82 от 2012 г. и бр. 15 и 27 от 2013 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма” и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката и енергетиката“ и „министъра на икономиката и енергетиката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 44, който става § 39.

  § 45. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от
  1999 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г. - бр. 20 от
  2012 г.; изм. и доп., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „министърът на икономиката и енергетиката“ и „министъра на икономиката и енергетиката“.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 45 и предлага да бъде отхвърлен.

  § 46. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90 от 1999 г.; изм. и доп.,
  бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31, 34, 51, 55, 80 и 96 от 2006 г., бр. 31, 51 и 53 от 2007 г., бр. 36 и 69 от 2008 г., бр. 23, 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 23, 25, 59, 80 и 98 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г. и бр. 54 и 77 от 2012 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката и енергетиката“, „министърът на икономиката и енергетиката“ и „министъра на икономиката и енергетиката“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 46, който става § 40:
  § 40. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90 от 1999 г., изм.,
  бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31, 34, 51, 55, 80 и 96 от 2006 г., бр. 31, 51 и 53 от 2007 г., бр. 36 и 69 от 2008 г., бр. 23, 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 23, 25, 59, 80 и 98 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г. и бр. 54 и 77 от 2012 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 6, ал. 2 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката и енергетиката“.
  2. В чл. 23а, ал. 5 думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „Министерството на икономиката и енергетиката“.
  3. В § 1д от допълнителните разпоредби думите „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министърът на икономиката и енергетиката“.

  § 47. В Закона за генетично модифицирани организми (обн., ДВ,
  бр. 27 от 2005 г.; изм., бр. 88 и 99 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 31 от 2007 г., бр. 36, 43 и 54 от 2008 г., бр. 74, 80 и 82 от 2009 г., бр. 25 от 2010 г. и бр. 8 и 99 от 2011 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма” се заменят с „Министерството на икономиката и енергетиката”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 47, който става § 41.

  § 48. В Закона за медицинските изделия (обн., ДВ, бр. 46 от 2007 г., изм., бр. 110 от 2008 г., бр. 41 и 82 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 39 и 60 от 2011 г. и бр. 54 и 84 от 2012 г.) навсякъде думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката и енергетиката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 48, който става § 42.

  § 49. В Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 45 от 1996 г., изм., бр. 49 от 1996 г., бр. 85 от 1997 г., бр. 27 от 2000 г., бр. 102 от 2001 г., бр. 91 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 95 от 2005 г., бр. 99 и 102 от 2006 г., бр. 86 от 2007 г., бр. 36 и 52 от 2008 г., бр. 6, 82 и 93 от 2009 г., бр. 41, 87 и 88 от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г. и бр. 32, 38, 53, 54, 77 и 102 от 2012 г.) навсякъде думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката и енергетиката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 49, който става § 43.

  § 50. В Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (обн., ДВ, бр. 38 от 2012 г., изм., бр. 82, 102 и 103 от 2012 г. и бр. 15 и 50 от 2013 г.) в чл. 87, ал. 2 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката и енергетиката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 50, който става § 44.

  § 51. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 80, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13, 53 и 59 от 2007 г., бр. 16, 36, 43 и 100 от 2008 г., бр. 12, 32, 82 и 85 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.) в чл. 18, ал. 2 думите „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министърът на икономиката и енергетиката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 51, който става § 45.

  § 52. В Закона за опазване на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 35 от 1996 г., изм., бр. 14 и 26 от 2000 г., бр. 28 от 2001 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 18, 29 и 30 от 2006 г., бр. 13 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 10 и 103 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 22, 38 и 91 от 2012 г. и бр. 27 от 2013 г.) в чл. 39, ал. 2 думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма” се заменят с „Министерството на икономиката и енергетиката”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 52, който става § 46.

  § 53. В Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн., ДВ, бр. 48 от 2007 г., изм., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 19, 82 и 92 от 2009 г., бр. 45 и 82 от 2012 г. и бр. 27 и 28 от 2013 г.) в чл. 21, ал. 1, т. 7 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката и енергетиката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 53, който става § 47.

  § 54. В Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 82 от
  1999 г.; изм. и доп., бр. 11 и 45 от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 88, 92, 95, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 85, 92 и 102 от 2006 г., бр. 42, 80 и 109 от 2007 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 17 от 2011 г., бр. 38, 50, 60, 99 и 103 от 2012 г. и бр. 15 и 23 от 2013 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма” се заменят съответно с „министърът на икономиката и енергетиката“ и „Министерството на икономиката и енергетиката”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 54, който става § 48:
  § 48. В Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 82 от
  1999 г., изм., бр. 11 и 45 от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 88, 92, 95, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 85, 92 и 102 от 2006 г., бр. 42, 80 и 109 от 2007 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 17 от 2011 г., бр. 38, 50, 60, 99 и 103 от 2012 г. и бр. 15 и 23 от 2013 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 89, ал. 4 думите „Министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „Министърът на икономиката и енергетиката“
  2. В чл. 90а, ал. 5 думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма” се заменят с „Министерството на икономиката и енергетиката”.

  § 55. В чл. 18, ал. 1 от Закона за хазарта (обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г., доп., бр. 54, 82 и 94 от 2012 г.) думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката и енергетиката“.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 55 и предлага да бъде отхвърлен.

  § 56. В Закона за публичните финанси (ДВ, бр. 15 от 2013 г.) в § 11 от Преходните и заключителните разпоредби думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма” се заменят с „Министерството на икономиката и енергетиката”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 56, който става § 49.

  § 57. В Закона за техническите изисквания към продуктите (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г., изм., бр. 63 и 93 от 2002 г., бр. 18 и 107 от 2003 г., бр. 45, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 62 и 76 от 2006 г., бр. 41 и 86 от 2007 г., бр. 74 от 2009 г., бр. 80 от 2010 г., бр. 38 от 2011 г. и бр. 38, 53, 77 и 84 от 2012 г.) в чл. 26а, ал. 2 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката и енергетиката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 57, който става § 50.

  § 58. В Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г., изм., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г., бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г., бр. 23, 48, 99 и 100 от 2011 г., бр. 20, 33 и 38 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.) навсякъде думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката и енергетиката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 58, който става § 51.

  § 59. В Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр. 12 от 2000 г., изм., бр. 111 от 2001 г., бр. 24 и 70 от 2004 г., бр. 11 от 2005 г., Решение № 5 на Конституционния съд от 2005 г. - бр. 45 от 2005 г., изм., бр. 87, 88, 94, 102 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 43, 65, 99 и 108 от 2006 г., бр. 41, 54 и 109 от 2007 г., бр. 67, 71, 98 и 108 от 2008 г., бр. 47 и 81 от 2009 г., бр. 61 и 88 от 2010 г., бр. 23 от 2011 г., бр. 32 и 53 от 2012 г. и бр. 15 и 28 от 2013 г.) в чл. 52б, ал. 2 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката и енергетиката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 59, който става § 52.

  § 60. В Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от
  2007 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. - бр. 45 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82 от 2012 г. и бр. 15, 27, 28 и 52 от 2013 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма” се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 60, който става § 53:
  § 53. В Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от
  2007 г., изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г., Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. - бр. 45 от 2009 г., изм., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82 от 2012 г. и бр. 15, 27, 28 и 52 от 2013 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма” се заменят с „Министерството на икономиката и енергетиката”.

  § 61. В Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г., изм., бр. 29 от 1968 г., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 31 от 1982 г.,бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г., бр. 80 от 1985 г., бр. 89 от 1986 г., бр. 90 от 1986 г., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г., бр. 90 от 1991 г., бр. 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г., Решение № 19 на Конституционния съд от 1995 г. - бр. 97 от 1995 г., изм., бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1997 г. - бр. 120 от 1997 г., изм., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 98 от 2000 г., изм., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 86 и 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г., бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г., бр. 19, 67 и 102 от 2008 г., бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 32 от 2010 г., бр. 33 и 60 от 2011 г., бр. 19, 20 и 60 от 2012 г. и бр. 17 от 2013 г.) в чл. 424, ал. 2, букви „б“ и „в“ думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката и енергетиката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 61, който става § 54.

  § 62. В Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (обн., ДВ, бр. 26 от 2011 г., изм., бр. 56 и 93 от 2012 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ навсякъде в текста се заменят съответно с „Министерството на икономиката и енергетиката“, „министърът на икономиката и енергетиката“ и „министъра на икономиката и енергетиката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 62, който става § 55.

  § 63. В Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 23 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2000 г., бр. 108 от 2001 г., бр. 47 от 2002 г., бр. 86 от 2003 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 30, 36 и 37 от 2006 г., бр. 55 от 2007 г., бр. 70 от 2008 г., бр. 19 и 82 от 2009 г., бр. 46, 61 и 100 от 2010 г., бр. 19 от 2011 г. и бр. 14 и 45 от 2012 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „министърът на икономиката и енергетиката“ и „Министерството на икономиката и енергетиката“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 63, който става § 56:
  § 56. В Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 23 от 1999 г., изм., бр. 28 от 2000 г., бр. 108 от 2001 г., бр. 47 от 2002 г., бр. 86 от 2003 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 30, 36 и 37 от 2006 г., бр. 55 от 2007 г., бр. 70 от 2008 г., бр. 19 и 82 от 2009 г., бр. 46, 61 и 100 от 2010 г., бр. 19 от 2011 г. и бр. 14 и 45 от 2012 г.) навсякъде думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „министъра на икономиката и енергетиката“, „министърът на икономиката и енергетиката“ и „Министерството на икономиката и енергетиката“.

  § 64. В Закона за защита на потребителите (обн., ДВ, бр. 99 от
  2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 51, 53, 59, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 41, 59 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 102 от 2008 г., бр. 23, 42 и 82 от 2009 г., бр. 15, 18 и 97 от 2010 г., бр. 18 от 2011 г., бр. 38 и 56 от 2012 г. и бр. 15, 27 и 30 от 2013 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма” и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма” се заменят съответно с „Министерството на икономиката и енергетиката“, „министърът на икономиката и енергетиката” и „министъра на икономиката и енергетиката”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 64, който става § 57:
  § 57. В Закона за защита на потребителите (обн., ДВ, бр. 99 от
  2005 г., изм., бр. 30, 51, 53, 59, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 41, 59 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 102 от 2008 г., бр. 23, 42 и 82 от 2009 г., бр. 15, 18 и 97 от 2010 г., бр. 18 от 2011 г., бр. 38 и 56 от 2012 г. и бр. 15, 27 и 30 от 2013 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма”, „министъра на икономиката, енергетиката и туризма” и „заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката и енергетиката“, „министърът на икономиката и енергетиката”, „министъра на икономиката и енергетиката” и „заместник-министърът на икономиката и енергетиката“.

  Комисията предлага за се създадат нови § 58 и 59:
  „§ 58. В Търговския закон (обн., ДВ, бр. 48 от 1991 г., изм., бр. 25 от 27.03.1992 г., бр. 61 и 103 от 1993 г., бр. 63 от 1994 г., бр. 63 от 1995 г., бр. 42, 59, 83, 86 и 104 от 1996 г., бр. 58, 100 и 124 от 1997 г., бр. 39, 52 и 70 от 1998 г., бр. 33, 42, 64, 81, 90, 103 и 114 от 1999 г., бр. 84 от 2000 г., изм., бр. 28, 61 и 96 от 2002 г., бр. 19, 31 и 58 от 2003 г., бр. 31, 39, 42, 43, 66, 103 и 105 от 2005 г., бр. 38, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 59, 92 и 104 от 2007 г., бр. 50, 67, 70, 100 и 108 от 2008 г., бр. 12, 23, 47 и 82 от 2009 г., бр. 41 и 101 от 2010 г., бр. 14, 18 и 34 от 2011 г., бр. 53 и 60 от 2012 г., бр. 15 и 20 от 2013 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 655а навсякъде думите „министъра на икономиката“ се заменят с „министъра на икономиката и енергетиката“.
  2. В чл. 717а , ал. 2 думите „Министерството на икономиката“ се заменят с „Министерството на икономиката и енергетиката“.
  § 59. В Закона за туризма (ДВ, бр. 30 от 2013 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма” и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма” се заменят съответно с „Министерството на икономиката и енергетиката“, „министърът на икономиката и енергетиката” и „министъра на икономиката и енергетиката”.

  § 65. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 65, който става § 60:
  § 60. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 49, който влиза в сила от 1 януари 2014 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:


  АЛИОСМАН ИМАМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума