Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
23/10/2013 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, № 302-01-29, внесен от Министерски съвет на 15 октомври 2013 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, № 302-01-29, внесен от Министерски съвет на 15 октомври 2013 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 23 октомври 2013 г., Комисията по икономическата политика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.
  На заседанието присъстваха Людмила Петкова – заместник-министър на финансите, Милена Бойкова – директор на дирекция „Държавен дълг и финансови пазари“ в Министерство на финансите, Николай Попов – заместник-председател, ръководител управление „Надзор на инвестиционната дейност“ в Комисията за финансов надзор, представители на Българската асоциация на управляващите дружества, Българската стопанска камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Асоциацията на индустриалния капитал в България и други.
  Законопроектът, представен от заместник-министър Людмила Петкова, цели въвеждане в българското законодателство на изискванията на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, създаване на допълнителни възможности за развитие на капиталовия пазар, както и отстраняване на констатирани практически проблеми.
  В изпълнение на ангажимента за въвеждане в българското законодателство на изискванията на Директива 2011/61/ЕС се предвижда въвеждането на понятие за лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, и създаването на уредба за лицензирането им, съответно регистрирането им, в случаите на управлявани активи под посочените в директивата прагове. Въвеждат са основни изисквания във връзка с организацията и дейността на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, а във връзка с управляваните фондове - правила за трансгранично управление и предлагане на алтернативни инвестиционни фондове. Значителна част от свързаните с дейността на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, обстоятелства и документи, се разкриват за целите на лицензионното производство, като се уведомява и за последващи промени в тях, което предполага възможност за реакция от страна на регулатора. Поради това в законопроекта са предложени и няколко разрешителни режима във връзка с промени в основни аспекти на организацията и дейността на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове.
  Предложени са промени, които целят стимулиране на инвестиционния сектор чрез предоставяне на възможности, които са характерни за колективните инвестиционни схеми и управляващите ги дружества в голяма част от държавите - членки на Европейския съюз. С най-голям ефект във връзка с това се очаква да бъде въвеждането на възможност за създаване на колективни инвестиционни схеми тип „чадър” с инвестиционни подфондове. Друга значима промяна е създаването на възможностт депозитар на колективна инвестиционна схема да бъде не само кредитна институция, но и инвестиционен посредник.
  Със законопроекта са предвидени и промени, свързани с доразвиването на националната уредба на колективните предприятия за инвестиране, различни от колективните инвестиционни схеми по Директива 2009/65/ЕО. В отговор на заявения от участниците на пазара интерес е предложена уредба на национални инвестиционни фондове, каквито към момента могат да бъдат само дружества от затворен тип. Предвидено е като такива да функционират и отворени дружества, както и отворени и затворени фондове.
  С предложения законопроект се въвеждат и някои разпоредби, произтичащи от насоки на Европейския орган за ценни книжа и пазари относно борсово търгуваните фондове и фондовете на паричния пазар.
  Също така са предложени изменения в Закона за Комисията за финансов надзор и в Закона за пазарите на финансови инструменти във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции. Съгласно регламента държавите членки са длъжни да предвидят разпоредби за санкциите, приложими при нарушения на разпоредбите на регламента, а така също и да посочат компетентен национален орган, който да осъществява надзора за спазването му.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 12 народни представители, без “Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, № 302-01-29, внесен от Министерски съвет на 15 октомври 2013 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  АЛИОСМАН ИМАМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума