Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
30/10/2013 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  по законопроекта за икономическите и финансови взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и техните действителни собственици, № 354-01-64, внесен от Йордан Цонев и Делян Пеевски на 15 октомври 2013 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  по законопроекта за икономическите и финансови взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и техните действителни собственици, № 354-01-64, внесен от Йордан Цонев и Делян Пеевски на 15 октомври 2013 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 30 октомври 2013 г., Комисията по икономическата политика и туризъм разгледа законопроекта за икономическите и финансови взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и техните действителни собственици.
  Законопроектът, представен от н. п. Йордан Цонев, предлага мерки в две основни направления:
  1. Въвеждане на забрана за дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим да осъществяват дейности в най-значимите сфери на икономиката или да придобиват дружества, осъществяващи дейност в тях - обществени поръчки, приватизационни сделки, концесии, придобиване на държавно или общинско имущество и други.
  2. Ефективни мерки за предотвратяване на агресивното данъчно планиране и отклонението от данъчно облагане. За целта в преходните и заключителни разпоредби на проекта са предвидени промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с които се създава възможност, съществуващият към момента механизъм за скрито разпределение на печалби и свързаните с него санкции, да намери приложение и по отношение на сделките с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим. Сега действащия механизъм е неприложим към дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим поради невъзможност за идентифициране на действителните собственици на капитала на тези дружества.
  В свои становища от Министерство на икономиката и енергетиката и от Министерство на финансите подкрепиха законопроект и отправиха препоръка, при обсъждането на текстовете от него, да се отчетат изискванията на първичното законодателство на Европейския съюз, гарантиращи правото на установяване, свободното предоставяне на услуги и свободното движение на капитали.
  От Асоциацията на индустриалния капитал в България също подкрепиха законопроекта по принцип, като са предоставени и конкретни писмени предложения за прецизиране на някои от текстовете в него.
  Тодор Табаков, член на Изпълнителния съвет на БТПП, подкрепи законопроекта, като изрази мнение, че ефективната забрана би могла да се замени с деклариране на действителния собственик на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 11 народни представители, без “Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за икономическите и финансови взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и техните действителни собственици, № 354-01-64, внесен от Йордан Цонев и Делян Пеевски на 15 октомври 2013 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  АЛИОСМАН ИМАМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума