Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
30/10/2013 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, № 302-01-26, внесен от Министерски съвет на 10 октомври 2013 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, № 302-01-26, внесен от Министерски съвет на 10 октомври 2013 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 30 октомври 2013 г., Комисията по икономическата политика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба.
  На заседанието присъстваха Анна Янева – заместник-министър на икономиката и енергетиката, Ивелина Бахчеванова – директор на дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“, Христо Атанасов – началник отдел „Международно контролирана търговия“, представители на Българската асоциация на управляващите дружества, Българската стопанска камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Асоциацията на индустриалния капитал в България и други.
  Законопроектът, представен от заместник-министър Анна Янева, цели повишаването на контрола при издаването на лицензи за износ и внос, транспортиране, сертифициране на получател на продукти, свързани с отбраната, и за получаване на удостоверение за регистрация за трансфер и за брокерска дейност с продукти, свързани с отбраната. Основен акцент е получаването на допълнителна информация за физически и юридически лица, регистрирани в офшорни зони, които са собственици на част или на целия капитал на дружества, имащи съответните лицензи, сертификати и удостоверения за външнотърговска дейност с продукти, свързани с отбраната.
  С оглед намаляване на административната тежест върху бизнеса е предложена промяна по отношение на срока на лиценза за износ и внос и за транспортиране на продукти, свързани с отбраната, като след изтичане срока на първоначалния лиценз, срокът на всеки следващ да бъде увеличен от 3 на 5 години. Предвидено е и срокът на удостоверението за регистрация за трансфер и за брокерска дейност с продукти, свързани с отбраната, и на удостоверението за износ и трансфер с изделия и технологии с двойна употреба и за брокерска дейност с тях да бъде увеличен от 3 на 5 години. Предлаганите изменения предвиждат при издаване на лиценз за износ и внос, транспортиране, сертифициране на получател на продукти, свързани с отбраната, и за получаване на удостоверение за регистрация за трансфер и за брокерска дейност с тях да се представят документи, даващи допълнителна информация за физическите или юридическите лица, които осъществяват външнотърговска дейност с продукти, свързани с отбраната. В тази категория са включени лицата, които управляват и/или представляват дружеството. За тях се иска да представят автобиография, свидетелство за съдимост и нотариално заверен образец от подписа им. Предвидено е те да попадат в категорията на лицата, които се съгласуват с Държавна агенция „Национална сигурност”.
  За получаването на информация за лица или фирми, регистрирани в офшорни зони, е разширен кръгът на изискуемите документи, които да дават информация за физическите или юридическите лица - собственици на част или целия капитал на търговските дружества, имащи съответните лицензи. Предвидено е при подаването на документите за издаване на съответния лиценз да се изисква документ, удостоверяващ собствеността на чуждестранно физическо или юридическо лице, издаден от компетентен орган на държавата, където чуждестранното физическо или юридическо лице е установено или регистрирано.
  В случай на констатиране на непълноти, нередности или необходимост от допълнителна информация във връзка с представените документи за издаване на лицензи, сертификат на получателя, удостоверения за регистрация на трансфер и брокерска дейност с продукти, свързани с отбраната, се удължава с 30 дни срока, през който се взема мотивираното решение по издаването им.
  Прецизиран е режимът, при който издадените лицензи, сертификати за получател или удостоверения за регистрация може да се изменят от междуведомствения съвет, както и случаите, при които се издават актуални лицензи, сертификати или удостоверения за трансфер или брокерска дейност, като е предвидено това да се изисква само в случаите на промяна на данните, вписани в тези документи.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 13, без “Против” и „Въздържали се” – двама народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, № 302-01-26, внесен от Министерски съвет на 10 октомври 2013 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  АЛИОСМАН ИМАМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума