Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
10/10/2013 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 354-01-57, внесен от Явор Куюмджиев и група народни представители на 20 септември 2013 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 354-01-57, внесен от Явор Куюмджиев и група народни представители на 20 септември 2013 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 9 октомври 2013 г., Комисията по икономическата политика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката.
  На заседанието присъстваха Иван Айолов – заместник –министър на икономиката и енергетиката, Еленко Божков и Илиян Илиев – членове на ДКЕВР, представители на Българската стопанска камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Асоциацията на индустриалния капитал в България и други.
  Законопроектът, представен от н. п. Явор Куюмджиев, цели защитата на правата на потребителите, предотвратяването на злоупотребата с монополно положение от страна на енергийните предприятия и гарантирането на равноправен достъп на всички крайни клиенти до електричество и природен газ.
  С предложените изменения се гарантира устойчивост на цените на електрическата енергия през време на съответния регулаторен период.
  Със законопроекта се предлага и законова уредба на случаите, при които клиентът е получил сметка за електрическа енергия и/или природен газ, която е значително по-висока от сметката за съответен минал период.
  Предвижда се по инициатива на клиента да се извършва проверка на средствата за търговско измерване, собственост на операторите на електроразпределителни мрежи и операторите на газоразпределителни мрежи.
  При отклонение в качеството на доставяната електрическа енергия и/или природен газ се предвижда обезщетение за клиентите, както и завишен размер на санкциите.
  Предвидено е изменение, което задължава крайните снабдители на електрическа енергия и природен газ да уведомяват предварително лично клиента, за всяко преустановяване или прекъсване на снабдяването.
  Предлага се правото за временно преустановяване да възниква при неплащане на потребената електрическа енергия за срок повече от два месеца или когато дължимата неплатена сума надвишава размера на половината от минималната работна заплата за страната.
  Със свое становище от Министерството на икономиката и енергетиката отбелязват, че предложените разпоредби са в защита правата на потребителите и посочват, че в утвърдените от ДКЕВР Общи условия на съответните електроразпределителни и газоразпределителни дружества те не са добре балансирани или изобщо липсват.
  В хода на дискусията н. п. Владислав Горанов изказа мнение, че някои от предложените текстове имат нужда от допълнително прецизиране, за да не се дава законодателно предимство на един или друг стопански субект.
  Народният представител Жельо Бойчев подчерта, че предложения законопроект би трябвало да се подкрепи на първо гласуване като философия, а тя е по-добрата потребителска защита. Той отбеляза, че като вносител е наясно с недостатъците на законопроекта, но те биха могли да бъдат преодоляни между двете му гласувания.
  Камен Колев, заместник-председател на Българската стопанска камара, подкрепи по принцип законопроекта. С оглед на по-справедливото балансиране на интересите на страните в договорните отношения, той изрази становище против, възстановяването на снабдяването след изключване, да бъде безплатно за клиента.
  Илиян Илиев, член на ДКЕВР, също подкрепи законопроекта като философия и отбеляза, че предложения за по-прецизна редакция на нормите в него са предоставени със становището им.
  Ивелин Желязков от Асоциацията на индустриалния капитал в България също посочи, че приемането на законопроекта ще спомогне за защита на правата на крайния потребител и ще доведе до стабилизация на пазара на търговията с енергия. Той отбеляза, че в становището на асоциацията изпратено до комисията има конкретни предложения за редакция на текстове от законопроекта, с цел прецизирането им.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 10, без “Против” и „Въздържали се” – 2-ма народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 354-01-57, внесен от Явор Куюмджиев и група народни представители на 20 септември 2013 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  АЛИОСМАН ИМАМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума