Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
15/01/2014 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, № 302-01-38, внесен от Министерски съвет на 5 ноември 2013 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, № 302-01-38, внесен от Министерски съвет на 5 ноември 2013 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 15 януари 2014 г., Комисията по икономическата политика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите.
  На заседанието присъстваха Красин Димитров – заместник-министър на икономиката и енергетиката, Емил Алексиев – началник отдел „Политика за потребителите“ в Министерство на икономиката и енергетиката, Веселин Златев – председател на Комисията за защита на потребителите, представители на БНБ, Асоциацията на банките в България, Омбудсмана на Република България, БТПП и други.
  Законопроектът, представен от заместник-министър Красин Димитров, цели да въведе в българското законодателство изискванията Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за правата на потребителите и да коригира някои несъответствия при въвеждане изискванията на Директива 2005/29/ЕО за нелоялните търговски практики на търговци спрямо потребители и на Директива 2008/48/ЕО за договорите за потребителските кредити.
  С предложените изменения се въвежда изцяло нова уредба на договорите от разстояние и на договорите извън търговския обект, различна от тази на сега действащия Закон за защита на потребителите. Разпоредбите се отнасят както за стоки, така и за услуги.
  Урежда се съдържанието на задължителната преддоговорна информация, която се предоставя от търговеца и съставлява неразделна част от договора от разстояние или от договора извън търговския обект и не може да бъде променяна, освен ако страните изрично не се договорят за друго. При договори извън търговския обект, търговецът трябва да предостави задължителната преддоговорна информация, както и копие от подписания договор или потвърждение на договора на хартиен, или ако потребителят се съгласи на друг траен носител, като информацията трябва да е четлива, изготвена на ясен и разбираем език. При договори от разстояние търговецът предоставя на потребителя или на негово разположение задължителната преддоговорна информация по подходящ начин, в зависимост от използваното средство за комуникация от разстояние на ясен и разбираем език, а също така трябва да предостави на потребителя на траен носител потвърждение за сключения договор най-късно в момента на доставяне на стоката, или преди да е започнало изпълнението на услугата. Търговците ще трябва да предоставят пълна и подробна информация на потребителите и за договори, сключвани по електронен път чрез интернет сайт.
  С новата уредба на договорите от разстояние или извън търговския обект се увеличава срокът за упражняване правото на отказ на потребителя от 7 на 14 дни. Въведени са разпоредби относно начина за упражняване правото на отказ на потребителя от сключения договор, действието на отказа и задълженията на търговеца и потребителя, в случай на отказ от договора.
  Нов момент в законопроекта е въвеждането на задължение за търговеца да предоставя на потребителя стандартния формуляр за упражняване на правото на отказ при сключване на договор от разстояние или извън търговския обект. Предвидени са и изключения от правото на отказ, поради естеството на стоките или услугите.
  Със законопроекта се разширява обхватът на общото задължение на търговците за предоставяне на обща информация на потребителите, което се отнася за всички видове договори, сключвани в търговския обект. Предвижда се забрана за търговците да начисляват такси на потребителите за използване на платежно средство, които превишават направените от търговеца разходи за използване на същото платежно средство, както и забрана за търговеца, който предоставя на потребителите телефонна линия за осъществяване на връзка по телефона, да начислява разходи на потребителя, превишаващи основната тарифа за използване на телефонната линия. Въвежда сe задължение за търговеца да получи предварителното съгласие на потребителя за извършване на допълнителни плащания, които не са предвидени в договора.
  С проекта на закон са направени и някои промени в частта гаранции и рекламации на стоки. При предявяване на рекламации, търговецът ще издава документ на потребителя за приемането й. По този начин ще се въведат по-ясни правила при предявяване на рекламации от страна на потребителите при несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, както и за съблюдаване законовия срок за удовлетворяването им от търговеца. Когато търговецът е удовлетворил три рекламации на една и съща стока, при последваща проява на несъответствие на стоката с договора за продажба в рамките на периода на законовата гаранция, потребителят ще може да предяви разваляне на договора и търговеца ще бъде длъжен да го удовлетвори.
  Предвидени са изменения в раздел „Обща безопасност на стоките и услугите” във връзка с ефективното проследяване на стоките и са допълнени контролните органи, имащи компетенции по отношение безопасността на предлаганите стоки и услуги. Създават се условия за подобряване координацията в работата на контролните органи, имащи отношение към защитата на потребителите.
  Със законопроекта са направени изменения по отношение изискванията за представителност на сдруженията на потребителите с цел облекчаване условията за признаване на сдруженията на потребителите за представителни.
  Предвижда се и правно основание за създаването на помирителни комисии към Комисия за защита на потребителите за решаване на потребителски спорове в областта на енергетиката, топлоснабдяването, водоснабдяването, телекомуникациите, превоза на пътници и в областта на финансовите услуги.
  Въведена е нова разпоредба, която предвижда възможност потребителят да развали договора и да търси обезщетение по общия ред, в случаите когато търговецът е използвал нелоялна търговска практика. Значително се завишават административно наказателните санкции за нарушаване изискванията на закона за нелоялните търговски практики.
  Със законопроекта се предвиждат изменения и допълнения в Закона за потребителския кредит, които имат за цел отстраняване на несъответствия при въвеждане на разпоредбите на Директива 2008/48/ЕО за договорите за потребителски кредити. В §58 е допуснато техническо несъответствие спрямо одобрения от Министерския съвет законопроект.Пропуснато е изменението, посочено в мотивите към внесения в Народното събрание законопроект, което включва в обхвата на Закона за потребителския кредит договорите за кредит под 400 лв. Предвид това е необходимо в § 58 се създаде т. 1 :
  “ 1. В чл. 4, ал. 1, т. 1 думите „по-малък от 400 лв. или” се заличават”.
  Промяната, в Закона за потребителския кредит е продиктувана от злоупотреби на някои кредитодатели, предоставящи т.н. „бързи кредити”, които се отпускат при неизгодни и неясни условия за потребителите. Регулирането на кредитите под 400 лв. ще обезпечи еднаква степен на защита на всички потребители, независимо от стойността на отпускания кредит.
  Едновременно с това е необходимо разпоредбите на чл. 63-66 от Закона за защита на потребителите относно съобщенията за намаляване на цените да се приведат в съответствие с изискванията на чл. 5, ал. 4 на Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за правата на потребителите, която е с максимален характер. Това ще наложи промяна в приложното поле на посочените по-горе разпоредби като в допълнителните разпоредби на Закон за защита на потребителите се създаде нов параграф, съгласно който разпоредбите на чл. 63-66 на Закона за защита на потребителите ще се прилагат само за договори за продажба в търговските обекти, но не и за договорите от разстояние и извън търговския обект.
  В хода на дискусията Васил Тодоров от БТТП изрази принципна подкрепа за законопроекта. Той изказа мнение, че предвиденото изменение в § 52 относно лицата, на които може да се връчват актовете за установяване на административно нарушение няма да постигне целта си – бързина на производството и би било в ущърб на търговците. Също така отбеляза, че нерагламентираното използване на баркодовете върху стоките би следвало да бъде разписано в изрични законови разпоредби и да се предвидят санкции за недобросъвестни ползватели. В отговор от Министерство на икономиката и енергетиката посочиха, че и към момента в закона е предвиден механизъм за защита на носителя на правото на такава маркировка в раздел „Нелоялни търговски практики“.
  Росица Тоткова, главен секретар на омбудсмана на Република България, посочи че предвиденото в § 23 от законопроекта искане за разваляне на договора би могло да бъде предявено при направени две, а не три рекламации за несъответствие на стоката с договора за продажба.
  Народният представител Желю Бойчев постави въпрос относно разпоредбата на чл. 62, ал. 2, а именно доставката на газ, електрическа енергия, вода и централно отопление не са ли предмет на специализирано законодателство в областта на енергетиката, още повече, че дейността на дружествата се регулира от ДКЕВР и общите им условия се одобряват от комисията. В тази връзка н. п. Йордан Цонев посочи, че между двете гласувания на законопроекта ще внесе пакет от мерки за по-голяма защитата на потребителите, като една от тях ще е общите условия на тези дружества да бъдат одобрявани и от Комисията за защита на потребителите, като гаранция че не противоречат на законодателството в областта.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 14 народни представители, без “Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, № 302-01-38, внесен от Министерски съвет на 5 ноември 2013 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  АЛИОСМАН ИМАМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума