Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
15/01/2014 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  по законопроекта за ратифициране на Договора за услуги за подпомагане изпълнението на проект между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие, № 302-02-24, внесен от Министерски съвет на 27 декември 2013 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроекта за ратифициране на Договора за услуги за подпомагане изпълнението на проект между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие, № 302-02-24, внесен от Министерски съвет на 27 декември 2013 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 15 януари 2014 г., Комисията по икономическата политика и туризъм разгледа законопроекта за ратифициране на Договора за услуги за подпомагане изпълнението на проект между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие.
  На заседанието присъстваха Анна Янева – заместник-министър на икономиката и енергетиката и Анна Миткова – директор на дирекция „Регистър и мониторинг на обществените поръчки“ в Агенцията по обществени поръчки. Законопроектът беше представен от заместник-министър Анна Янева.
  С решение на Министерския съвет на 22 май 2013 г. е одобрен проект на договор между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие като основа за водене на преговори и министърът на икономиката, енергетиката и туризма е упълномощен да подпише договора. Договорът е подписан на 27 май 2013 г. Министерският съвет одобрява подписания договор и го предлага за ратификация от Народното събрание.
  Договорът има за цел Европейската банка за възстановяване и развитие да предостави консултантски услуги на Министерството на икономиката и енергетиката във връзка с разработването и въвеждането на система за електронни обществени поръчки в България. Той е в изпълнение на проект, който ще се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”. Услугите, предоставени от банката, ще се изразяват в консултантска помощ с оглед изработване на концепция и технически спецификации, свързани с реализирането на модел за електронно възлагане на обществени поръчки.
  Изпълнението на дейностите по проекта обхваща:
  • проучване и анализ на добрите практики в държави - членки на Европейския съюз, с успешно функциониращи системи за електронни обществени поръчки;
  • изработване на варианти за концепция за въвеждане на съвременна електронна система за обществени поръчки в страната, която правителството да одобри;
  • предоставяне на експертна техническа помощ за практическата реализация на електронната система.
  Въвеждането на електронно възлагане на обществени поръчки ще доведе до спестяване на време и ресурси за подготовка и провеждане на процедурите; намаляване ролята на субективния фактор, съответно минимизиране на риска от грешки; намаляване на административната тежест за бизнеса; опазване на околната среда чрез отпадане на обмена на документи на хартия.
  С използването на електронната система ще се намали рискът от корупция в обществените поръчки, ще се повиши доверието в публичните институции при разходването на обществени средства и ще се подобри бизнес климата в страната.
  Договорът съдържа финансови задължения за държавата и предвижда участие в арбитражно уреждане на международни спорове, поради което, за да влезе в сила, е необходимо ратифицирането му със закон.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 12 народни представители, без “Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България, Комисията по икономическата политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Договора за услуги за подпомагане изпълнението на проект между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие, № 302-02-24, внесен от Министерски съвет на 27 декември 2013 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  АЛИОСМАН ИМАМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума