Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
15/01/2014 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  по законопроекта за представителите по индустриална собственост, № 302-01-49, внесен от Министерски съвет на 4 декември 2013 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  по законопроекта за представителите по индустриална собственост, № 302-01-49, внесен от Министерски съвет на 4 декември 2013 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 15 януари 2014 г., Комисията по икономическата политика и туризъм разгледа законопроекта за представителите по индустриална собственост.
  На заседанието присъстваха Красин Димитров – заместник-министър на икономиката и енергетиката, Силвана Любенова – директор на дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите“ и Десислава Георгиева – началник отдел „Право на установяване и услуги“, Камен Веселинов – председател на Патентно ведомство на Република България, Зорка Милева – Василева – заместник-председател, Мариана Цвяткова – директор на дирекция „Правно осигуряване, международно правоприлагане и спорове“ и Магдалена Радулова – директор на дирекция „Марки и географски означения“.
  Законопроектът, представен от заместник-министър Красин Димитров, е изготвен в отговор на необходимостта за цялостно регламентиране на обществените отношения, свързани с предоставянето на услуги от представителите по индустриална собственост и в следствие на поет ангажимент в отговор на запитване, получено от Европейската комисия чрез електронната мрежа в рамките на Проекта на Европейския съюз за правото на Европейския съюз.
  Със законопроекта се създава професионална организация на представителите по индустриална собственост – Камара на представителите по индустриална собственост. Уреждат се устройството, организацията и дейността й. Законопроектът урежда подробно и основните функции на камарата, правата и задълженията на членовете й, нейните органи за управление, поддържането на Регистър на представителите по индустриална собственост. Регламентират се редът и условията за придобиване и упражняване на професията. Дейността на представителите е уредена като „регулирана професия” по смисъла на Закона за признаване на професионални квалификации. Професията „представител по индустриална собственост” е от обществена значимост, тъй като упражняването й е свързано с предоставяне на специализирана помощ в областта на обектите на индустриална собственост, което в определени случаи е свързано със защитата на сериозни икономически интереси на притежателите на тези обекти.
  От друга страна, законопроекта привежда националната уредба по отношение на представителите по индустриална собственост в съответствие с правото на Европейския съюз и по-конкретно с чл. 49 и 56 от Договора за функционирането на Европейския съюз, Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар и Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на професионалните квалификации.
  Подробно са уредени изискванията за придобиване и преустановяване на правото да се упражнява професията, предвидени са разпоредби относно провеждането на обучение и на изпит за придобиване на професионална квалификация, както и реда и условията за вписване в Регистъра на представителите по индустриална собственост.
  В тази част предложената със закона уредба възпроизвежда сега действащата регламентация, определена с Наредба за представителите по индустриална собственост, приета с Постановление № 137 на Министерския съвет от 1993 г. Новите моменти са:
  - задължение на Камарата да провежда регулярно обучение на правоспособните представители с цел поддържане на високо равнище на професионалните им знания и умения;
  - обучение на кандидатите за представители от Камарата в партньорство с Патентното ведомство с цел осигуряване на професионално обучение на необходимото ниво;
  - задължителна застраховка „професионална отговорност” съгласно изискванията на Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар;
  - имуществена и дисциплинарна отговорност на представителите и правилата за провеждане на дисциплинарно производство, с което се предоставят гаранции за спазване на професионалната етика и високите професионални стандарти при упражняване на професията.
  Законът е съобразен изцяло с правото на Европейския съюз и по-специално с установения принцип за свободно предоставяне на услуги. Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар забранява въвеждането в законодателството на държавите членки на дискриминационни изисквания към доставчиците на услуги, свързани с националност и местожителство, в рамките на определена територия. Поради това се предвижда достъп до професията както на местни лица, така и на представители, упражняващи професията в други държави - членки на Европейския съюз, в държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария.
  Урежда се режимът за трайно предоставяне на услуги от чуждестранни представители, установени за упражняването на професията в България, както и режимът за временно или еднократно извършване на действия у нас от такива лица.
  В законопроекта е уреден подробно и преходният режим за упражняване и придобиване на право за упражняване на професията до учредяване на Камарата.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 14 народни представители, без “Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за представителите по индустриална собственост, № 302-01-49, внесен от Министерски съвет на 4 декември 2013 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  АЛИОСМАН ИМАМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума