Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
26/02/2014 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит, № 454-01-8, внесен от Йордан Цонев и група народни представители на 30 януари 2014 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д


  по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит, № 454-01-8, внесен от Йордан Цонев и група народни представители на 30 януари 2014 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 26 февруари 2014 г., Комисията по икономическата политика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит.
  На заседанието присъстваха Людмила Елкова – заместник-министър на финансите, Димитър Костов – подуправител на Българската народна банка, Силвана Любенова – директор на дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите“ в Министерство на икономиката и енергетиката, представители на Комисията за защита на потребителите, Асоциацията на банките в България, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската търговско-промишлена палата, Асоциацията на потребителите на банкови и финансови услуги, Българския финансов форум и граждански организации.
  Законопроектът беше представен от н. п. Румен Гечев. С предлаганите изменения се цели някои от разпоредбите например - касаещи такси и комисионни по договора за кредит, лихвата за забава, предсрочното погасяване на кредита, променливия лихвен процент по кредита и референтния лихвен процент да се отнасят и до ипотечните кредити.
  Със законопроекта се предвижда да бъде разширен обхватът на закона и по отношение на кредити под 400 лв. Това се налага, тъй като напоследък зачести практиката на отпускане на „бързи кредити“ до 399 лв. при неизгодни и в много случаи неясни условия за кредитополучателите.
  Със законопроекта се забранява на банките да събират някои видове такси и комисионни, за които се приема, че са част от дейността на банката по предоставяне на кредита, а именно – такси и комисионни за действия, одобрение и усвояване на кредит, както и за неговото управление. Освен това, кредиторът не може да събира повече от веднъж такса и/или комисионна за едно и също действие. Въвежда се изискване вида, размера и действието, за което се събират таксите и комисионните да се описват ясно и точно в договора за кредит.
  В тази връзка по отношение на ипотечните жилищни кредити се предлага кредиторът да няма право на обезщетение или неустойка при предсрочно погасяване на такъв кредит, когато кредитът е погасен след 12 платени вноски от усвояването му. Във всички останали случаи кредиторът има право на справедливо и обективно обосновано обезщетение за евентуалните разходи, които са пряко свързани с предсрочното погасяване на кредита, но не повече от едно на сто върху сумата на предсрочно погасения кредит.
  Предвижда се промяна на определението за „референтен лихвен процент“, като част от определението за „променлив лихвен процент по кредита“. С предлаганото определение се предвижда референтния лихвен процент да бъде пазарно определян индекс LIBOR, EUROBOR, SOFIBOR или комбинация от тях и/или индикатори, публикувани от БНБ и Националния статистически институт. С изменението на чл. 33а ясно се разписват правилата за формиране на референтния лихвен процент, като при сключването на договора за кредит, в него ясно са разписани индексите и индикаторите, включени в референтния лихвен процент, тяхното съотношение и начин на изчисление, както и всички фактори и условия, обуславящи промени в референтния лихвен процент.
  Регламентира се задължение за кредитора да предостави на кредитополучателя право на избор при сключването на жилищен ипотечен кредит, а именно: дали да сключи договор за кредит, при който при принудително изпълнение банката се удовлетворява изцяло и окончателно до размера на обезпечението или при който, при принудително изпълнение, кредитополучателят отговаря с цялото си имущество.
  В хода на обсъждането заместник-министърът на финансите Людмила Елкова подчерта, че вече е приета Директива 2014/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители като България има двугодишен срок за въвеждане на изискванията ѝ. В тази връзка тя отбеляза, че понятието жилищен ипотечен кредит трябва да е съобразено с понятието по директивата.
  Подуправителят на БНБ Димитър Костов и главният секретар на Асоциацията на банките в България Ирина Марцева призоваха със законопроекта да се намери баланс между интересите на кредитополучателите и вложителите като банкови клиенти.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: гласували 13 народни представители, от които “За” – 9, “Против” – няма и „Въздържали се” 4 - народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит, № 454-01-8, внесен от Йордан Цонев и група народни представители на 30 януари 2014 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  АЛИОСМАН ИМАМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума