Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
26/02/2014 първо гласуване

  С Т А Н О В И Щ Е
  Относно: Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2014 г.)
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ  ЧРЕЗ
  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
  Г-Н МИХАИЛ МИКОВ


  ДО
  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  Г-ЖА ДЕНИЦА КАРАДЖОВА


  С Т А Н О В И Щ Е


  Относно: Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2014 г.)


  На свое редовно заседание, проведено на 26 февруари 2014 г. Комисията по икономическата политика и туризъм разгледа Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2014 г.), № 402-00-5, внесена от Министерски съвет на 31 януари 2014 г.
  На заседанието присъстваха Цветан Владиков и Владимир Недялков – държавни експерти в дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз“ към Министерския съвет и Силвана Любенова – директор на дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите“ в Министерството на икономиката и енергетиката.

  Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2014 г.). беше разгледана от комисията в следните области, имащи пряко отношение към дейността и:

  1. ОБЩА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА НА ЕС
  • През 2014 г. за България е важен преговорният процес по Трансатлантическо търговско и инвестиционно партньорство (ТТИП) между Европейския съюз и САЩ и отчитане на националните приоритети при премахване на митата, особено за селскостопански стоки и хранителни продукти; премахване на нетарифните пречки пред търговията, регулаторно сближаване и хармонизиране на стандартите, сближаване на правилата за произход на стоките, осигуряване на подобрен достъп до пазарите на услуги и обществени поръчки, прилагането на правата на интелектуална собственост и особено защитата на географските означения.
  • България ще продължи участието си във формулирането и съгласуването на позициите на Европейския съюз за изпълнение на решенията на Деветата сесия на Министерската конференция на Световната търговска организация, включително по приемането на Споразумението по улесняване на търговията.

  2. ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА
  ЕДИНЕН ПАЗАР
  • България подкрепя ангажимента на Европейската комисия ключовите законодателни предложения в Акта за Единния пазар I и II да бъдат разгледани и приети от Европейския парламент и Съвета до края на настоящия мандат на Парламента през пролетта на 2014 г.
  • България ще продължи да отстоява позицията, че за подобряване управлението на Единния пазар и преодоляване на неговата фрагментираност е важно както осигуряването на съгласуваност и възможно най-високо качество на законодателството на Европейския съюз, така и неговото навременно и коректно транспониране и прилагане на национално ниво.

  ПО-ДОБРО РЕГУЛИРАНЕ
  • България подкрепя последователния фокус върху политиката за разумното регулиране. В това отношение за нас е важен акцентът върху необходимостта Комисията и държавите членки да предприемат бързи и ефективни мерки за изпълнение на всички инициативи на „Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT): Резултати и следващи стъпки“, както и да се докладва за постигнатото в съответните срокове.
  • България подкрепя ангажимента на Комисията за подобряването на методологията за изготвяне на оценки на въздействие, в това число засиленото прилагане на теста за МСП, както и за създаването на система за проследяване на напредъка на законодателните предложения в европейските институции и ежегодно докладване на резултатите.

  ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
  • България подкрепя законодателното предложение във връзка с пакетните туристически пътувания, което има за цел да актуализира действащата регулаторна рамка за защита на потребителите в областта на туристически пътувания с обща цена, особено на тези, които се продават по интернет, както и да се улесни закупуването на такива продукти от потребителите на другите държави членки.
  • За страната ни е приоритетно и предложението за ревизиране на директивата за обща безопасност на стоките, чиято цел е засилване доверието във Вътрешния пазар от страна на потребителите и бизнеса по отношение безопасността на продуктите.

  След представяне и обсъждане на Годишната програма се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: гласували 12 народни представители, от които “За” – 12 народни представители, без “Против” и “Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика и туризъм приема Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2014 г.), № 402-00-5, внесена от Министерски съвет на 31 януари 2014 г., като я подкрепя в нейната цялост.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  АЛИОСМАН ИМАМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума