Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
26/02/2014 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  по законопроекта за ратифициране на Договора за търговия с оръжие, № 402-02-2, внесен от Министерски съвет на 6 февруари 2014 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  по законопроекта за ратифициране на Договора за търговия с оръжие, № 402-02-2, внесен от Министерски съвет на 6 февруари 2014 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 26 февруари 2014 г., Комисията по икономическата политика и туризъм разгледа законопроекта за ратифициране на Договора за търговия с оръжие.
  На заседанието присъстваха Ивелина Бахчеванова – директор на дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“ и Христо Атанасов – началник на отдел „Международно контролирана търговия“ в Министерство на икономиката и енергетиката, и Лъчезара Стоева – началник на отдел „Контрол на въоръженията и неразпространение“ в Министерство на външните работи. Законопроектът беше представен от Лъчезара Стоева.
  Договорът за търговията с оръжие е приет от Общото събрание на ООН на 2 април 2013 г. Той е открит за подпис на 3 юни 2013 г., а е подписан от българска страна на 2 юли 2013 г. в Ню Йорк, САЩ, при условие за последваща ратификация. Договорът за търговията с оръжие установява високи общи международни стандарти за регулиране на международната търговия с конвенционални оръжия и цели да предотврати и да пресече нелегалната търговия и нерегламентираното отклоняване на конвенционални оръжия.
  С него се въвеждат норми по отношение на трансфера на конвенционално оръжие и се изисква от държавите - страни по договора, да наложат контрол над целия износ на конвенционално оръжие и боеприпаси, за да се гарантира, че те няма да се използват за терористични действия, нарушаване на правата на човека и международното хуманитарно право. Договорът за търговията с оръжие запълва съществуваща празнота по отношение на регламентирането на международно равнище на търговията с конвенционално оръжие, като същевременно способства за укрепването на мира и хуманитарните дейности.
  Договорът за търговията с оръжие е сред приоритетите на Република България и на Европейския съюз в областта на експортния контрол и контрола на въоръженията. Страната ни участва активно в процеса за негово изготвяне. Като участник във всички режими за експортен контрол и съблюдаваща изключително високите изисквания на Европейския съюз в тази сфера, Република България прилага стриктни стандарти в своята система за експортен контрол.
  С Договора за търговията с оръжие не се въвеждат нови моменти в съществуващата добре развита национална система за експортен контрол. Досега прилаганите от Република България норми и стандарти в немалка степен надвишават заложените в договора.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: гласували 11 народни представители, от които “За” – 11 , без “Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 85, ал. 1, т. 5 и 8 от Конституцията на Република България, Комисията по икономическата политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Договора за търговия с оръжие, № 402-02-2, внесен от Министерски съвет на 6 февруари 2014 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  АЛИОСМАН ИМАМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума