Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
12/06/2014 второ гласуване

  Д О К Л А Д за второ гласуване

  по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, № 454-01-32, внесен от Румен Василев Гечев и група народни представители на 7 март 2014 г., приет на първо гласуване на 15 април 2014 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, № 454-01-32, внесен от Румен Василев Гечев и група народни представители на 7 март 2014 г., приет на първо гласуване на 15 април 2014 г.


  Проект!
  Второ гласуване


  З А К О Н

  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

  (обн., ДВ, бр. 102 от 2008 г., изм., бр. 42 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 73 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 1, ал. 2 след думите "положение на пазара" се добавя "злоупотреба със значителна пазарна сила."

  Предложение от н. п. Румен Гечев и група н. п.:
  В § 1 думите „злоупотреба със значителна пазарна сила” се заменят със „злоупотреба с по-силна позиция при договаряне”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 1, ал. 2 след думата "пазара" се добавя „злоупотреба с по-силна позиция при договаряне”.

  § 2. В наименованието на глава четвърта накрая се добавя "или със значителна пазарна сила".
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 2 да бъде отхвърлен.

  Предложение от н. п. Захари Георгиев и Спас Панчев:
  Да се създаде нов §3:
  § 3. Член 20 се изменя така:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Приема се, че едно предприятие има господстващо положение, ако то заедно със свързаните с него лица по смисъла на § 1, ал. 2 от допълнителните разпоредби на Търговския закон има по-голям от 40 на сто дял от съответния пазар, освен ако не са налице изискванията по ал. 1.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 3. Създава се чл. 20а: „Значителна пазарна сила”
  Чл. 20а. (1) Значителна пазарна сила притежава предприятие, което не е с господстващо положение, но с оглед на своя пазарен дял, финансови ресурси, възможности за достъп до пазара, технологично равнище и стопански отношения с други предприятия може да попречи на конкуренцията на съответния пазар, тъй като неговите доставчици или купувачи са зависими от него.
  (2) Критериите за определяне и оценка на пазарното положение на предприятията по ал. 1 се определят в методиката по чл. 44, ал. 3, която комисията публикува на страницата си в интернет.”

  Предложение от н. п. Захари Георгиев и Спас Панчев:
  В § 3, чл. 20а се създава ал. 3:
  „(3) Приема се, че едно предприятие има значителна пазарна сила, ако то заедно със свързаните с него лица по смисъла на § 1, ал. 2 от допълнителните разпоредби на Търговския закон има по-голям от 20 на сто дял от съответния пазар, освен ако не са налице изискванията по ал. 1.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 3 да бъде отхвърлен.

  § 4. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В заглавието накрая се добавя изразът "или със значителна пазарна сила".
  2. Досегашният текст става ал. 1 и в нея в текста преди т. 1 след думите „господстващо положение” навсякъде се добавя изразът „или със значителна пазарна сила".

  Предложение от н. п. Явор Нотев:
  В чл. 21 се създава точка 6:
  „6. необосновано пряко или косвено въздействие върху предприятие с цел отстраняването му от съответния пазар”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н. п. Румен Гечев и група н. п.:
  В чл. 21 се създава точка 6:
  „6. необосновано пряко или косвено въздействие върху предприятие с цел отстраняването му от съответния пазар”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 2:
  § 2. В чл. 21 се създава точка 6:
  „6. необосновано пряко или косвено въздействие върху предприятие, което има за цел или резултат отстраняването му от съответния пазар.”

  Предложение от н. п. Явор Нотев:
  В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Комисията разрешава концентрацията, ако тя е извършена без противопоставяне на сливащо се предприятие и ако не води до установяване или засилване на господстващо положение или на значителна пазарна сила, които значително биха попречили на ефективната конкуренция на съответния пазар.“
  2. В ал. 2 след думите „господстващо положение“ се добавя „или значителна пазарна сила“, след което се поставя запетая.
  Комисията не подкрепя предложението по т. 2 и го подкрепя по принцип в останалата му част.

  Предложение от н. п. Румен Гечев и група н. п.:
  В чл. 26 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Комисията разрешава концентрацията, ако тя е извършена без противопоставяне на сливащо се предприятие и ако не води до установяване или засилване на господстващо положение, което значително би попречило на ефективната конкуренция на съответния пазар”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 3:
  § 3. В чл. 26 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Комисията разрешава концентрацията, ако тя е извършена без противопоставяне на предприятие, което участва в концентрацията и не води до установяване или засилване на господстващо положение, което значително би попречило на ефективната конкуренция на съответния пазар.”

  § 5. В чл. 28 се създава т. 4:
  "4. проектите на типови договори и/или общи условия за доставка на стоки предназначени за продажба, на предприятия с общ годишен оборот за предходната година над 50 млн. лева, както и предложенията за промени в тях.”
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 5 да бъде отхвърлен.


  Предложение от н. п. Румен Гечев и група н. п.:
  В наименованието на глава седма накрая се добавя „и злоупотреба с по-силна позиция при договаряне”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в новия § 4.

  Предложение от н. п. Румен Гечев и група н. п.:
  Параграф 5 се изменя така:
  „§ 5. Създава се чл. 29а:
  „Злоупотреба с по-силна позиция при договаряне
  Чл. 29а. (1) Забранява се всяко действие или бездействие на предприятие с по-силна позиция при договаряне, което е в противоречие с добросъвестната търговска практика и уврежда или може да увреди интересите на по-слабата страна при договарянето, като необоснован отказ да се доставят или закупят стоки или услуги, налагане на необосновано тежки или дискриминационни условия, или неоснователно прекратяване на търговски отношения.
  (2) По-силна позиция при договаряне от страна на предприятие е налице, когато негови доставчици са зависими от него с оглед характеристиките на структурата на съответния пазар, конкретното правоотношение между засегнатите предприятия, характера на дейността им и разликата в нейния мащаб.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в новия § 4.
  Комисията предлага да се създаде нов § 4:
  § 4. В дял втори се създава глава седма „а“ с чл. 37а:
  „Глава седма“а“
  ЗЛОУПОТРЕБА С ПО-СИЛНА ПОЗИЦИЯ ПРИ ДОГОВАРЯНЕ

  Злоупотреба с по-силна позиция при договаряне
  Чл. 37а. (1) Забранява се всяко действие или бездействие на предприятие с по-силна позиция при договаряне, което е в противоречие с добросъвестната търговска практика и уврежда или може да увреди интересите на по-слабата страна при договарянето, като необоснован отказ да се доставят или закупят стоки или услуги, налагане на необосновано тежки или дискриминационни условия, или неоснователно прекратяване на търговски отношения.
  (2) По-силна позиция при договаряне е налице, когато търговски партньори на предприятието са зависими от него с оглед характеристиките на структурата на съответния пазар, конкретното правоотношение между засегнатите предприятия, характера на дейността им и разликата в нейния мащаб.
  (3) Определянето на предприятия с по-силна позиция при договаряне се извършва в съответствие с приета от комисията методика.

  § 6. В чл. 38 се създава ал. 4:
  „(4) Когато производство по глава четвърта и седма се образува по искане на лице по ал. 1, т. 3, неговата самоличност се запазва в тайна, ако молителят е поискал това в жалбата.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 5:
  § 5. В чл. 38 се създава ал. 4:
  „(4) Когато производство по глава четвърта, седма или седма „а“ се образува по искане на лице по ал. 1, т. 3, неговата самоличност се запазва в тайна, ако лицето е направило искане за това.”

  § 7. В чл. 60, ал. 1, т. 20 накрая се добавя изразът "или по проекти на типови договори и/или общи условия за доставка на стоки, по чл. 28, т. 4, както и по проекти за промени в типови договори или общи условия”.

  Предложение от н. п. Румен Гечев и група н. п.:
  Параграф 7 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 7 да бъде отхвърлен.

  § 8. В чл. 92, се правят следните промени:
  1. В ал. 1 накрая се добавя „като в случаите на чл. 28, т. 4 предприятията изпращат на комисията проектите на типови договори и/или общи условия“.
  2. В ал. 5 се създава т. 3:
  „3. определя срок на предприятията по чл. 28, т. 4 да направят промени в типовите договори или общите условия, когато това е необходимо за привеждането им в съответствие с правилата на конкуренцията“
  3. Създава се ал. 7:
  „(7) Предприятията, получили становище по ал. 5, т. 1, включително след извършени промени в случаите по ал. 5, т. 3, са длъжни да поддържат на интернет страницата си публикувани получилите оценка за съответствие типови договори и/или общи условия, както и да ги спазват при сключване на конкретни договори за периодична доставка”.

  Предложение от н. п. Румен Гечев и група н. п.:
  Параграф 8 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 8 да бъде отхвърлен.

  Комисията предлага да се създадат нови § 6, 7 и 8:
  § 6. В наименованието на глава дванадесета накрая се добавя „и седма „а“.

  § 7. В чл. 94, ал. 1 след думите „глава седма“ се добавя „или седма „а“.

  § 8. В чл. 98, ал. 1 в текста преди т. 1 след думите „глава седма“ се добавя „или седма „а“.

  § 9. В чл. 100, ал. 6 се създава т. 4:
  „4. непредоставяне за оценка на проектите на типови договори и/или общи условия или непубликуване на интернет страницата на предприятието на типови договори и/или общи условия с оценка за съответствие, или изменение на типови договори и/или общи условия без оценка за съответствие, или сключване на договори за доставка в нарушение на типови договори и/или общи условия с оценка за съответствие“.

  Предложение от н. п. Румен Гечев и група н. п.:
  Параграф 9 става § 7 и се изменя така:
  § 7. В чл. 100 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 6 накрая се добавят думите „с изключение на чл. 29а“:
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) За нарушение по чл. 29а комисията налага на предприятие имуществена санкция в размер до 10 на сто от реализирания от предприятието оборот от съответната стокова група за предходната година. В случаите, когато няма реализиран оборот, комисията налага имуществена санкция в размер до 50 000 лева.“
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „ал. 2, т. 1 и 3” се заменят с „ал. 3, т. 1 и 3”.
  5. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.
  6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея:
  а) навсякъде думите „ал. 3” се заменят с „ал. 4”;
  б) създава се т. 4:
  „4. непредоставяне за оценка на проектите на типови договори и/или общи условия по чл. 19 от Закона за храните или непубликуване на интернет страницата на предприятието на типови договори и/или общи условия с оценка за съответствие, или изменение на типови договори и/или общи условия без оценка за съответствие“.
  7. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите „ал. 5 и 6” се заменят с „ал. 6 и 7”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9:
  § 9. В чл. 100 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Комисията при нарушение на забрана по чл. 37а, ал. 1 налага на предприятието имуществена санкция в размер до 10 на сто от реализирания от предприятието оборот от продажбата на продукта, предмет на нарушението за предходната година, но не по-малко от 10 000 лв. Когато няма реализиран оборот, комисията налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лв.“
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „ал. 2” се заменят с „ал. 3”.
  4. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.
  5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея:
  а) в т. 1 и 2 думите „ал. 3” се заменят с „ал. 4”;
  б) създава се т. 4:
  „4. неизпълнение на задължение по чл. 19 от Закона за храните.“
  6. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите „ал. 5 и 6” се заменят с „ал. 6 и 7”.

  Комисията предлага да се създаде нов § 10:
  § 10. В чл. 102, ал. 4 думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.


  Преходни и заключителни разпоредби

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието: „Заключителни разпоредби“.

  § 10. (1) В 3-месечен срок от влизане в сила на този закон Комисията за защита на конкуренцията:
  1. приема изменения и допълнения на Устройствения правилник на Комисията за защита на конкуренцията; и на други актове за привеждането им в съответствие с този закон;
  2. изготвя и публикува на интернет страницата си за публично обсъждане проект на промени в методиката по чл. 44, ал. 3 за определяне на предприятия със значителна пазарна сила, по който може да бъдат представяни становища в срок не по-кратък от 14 дни, и публикува на интернет страницата си методиката с приетите промени.

  Предложение от н. п. Румен Гечев и група н. п.:
  Параграф 10 става § 8 и в него т. 2 се изменя така:
  „2. приема методика за определяне на предприятия с по-силна позиция при договаряне по чл. 29а, ал. 2, след като изготвя и публикува на интернет страницата си за публично обсъждане проект на методиката, по който може да бъдат представяни становища в срок не по-кратък от 14 дни.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 11:
  § 11. (1) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Комисията за защита на конкуренцията:
  1. привежда в съответствие с него Устройствения правилник на Комисията за защита на конкуренцията (обн., ДВ, бр. 15 от 2009 г., изм., бр. 44, 88 и 92 от 2009 г., бр. 16 и 79 от 2010 г., бр. 10, 96 и 104 от 2011 г. и бр. 95 от 2012 г.)и другите актове, предвидени в закона;
  2. приема методиката по чл. 37а, ал. 3; проектът на методиката се публикува на интернет страницата на комисията за публично обсъждане и срокът за предоставяне на становища по него е не по-кратък от 14 дни.“

  § 11. В 3-месечен срок от влизане в сила на този закон предприятията с общ годишен оборот за предходната година над 50 млн. лева представят на Комисията за защита на конкуренцията проектите на типови договори и/или общи условия за периодична доставка на стоки, предназначени за продажба и:
  1. при оценка за съответствие ги публикуват на интернет страницата си и предлагат на доставчиците си промени за привеждане на сключените договори в съответствие в 2-месечен срок от становището на комисията по чл. 92, ал. 5, т. 1;
  2. в случаите по чл. 92, ал. 5, т. 3 ги представят на комисията за повторна оценка и при положително становище прилагат реда по т. 1.“

  Предложение от н. п. Румен Гечев и група н. п.:
  Параграф 11 става § 9 и се изменя така:
  „§ 9. (1) В едномесечен срок от влизане в сила на този закон предприятията по чл. 19, ал. 1 от Закона за храните представят на Комисията за защита на конкуренцията проектите на типови договори и/или общи условия за периодична доставка на храни и:
  1. ги публикуват на интернет страницата си в 10-дневен срок от получаване на становището по чл. 92, ал. 5, т. 1 от Закона за защита на конкуренцията;
  2. в случаите по чл. 19, ал. 2 от Закона за храните ги представят за повторна оценка и при положително становище прилагат реда по т. 1.”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 13:
  „§ 13. В едномесечен срок от приемането на методиката по чл. 37а, ал. 3 търговец на храни по чл. 19, ал. 1 от Закона за храните предоставя на Комисията за защита на конкуренцията проект на типов договор и/или общи условия за периодична доставка на храни и ги публикува на интернет страницата си в 10-дневен срок от предоставянето им.“

  § 12. В закона за храните (Обн. ДВ. бр. 90 от 1999 г., изм. ДВ. бр.102 от 2003 г., бр.70/2004 г., бр.87, 99 и 105 от 2005 г., бр.30, 31, 34, 51, 55 и 96 от 2006 г., бр.31 и 51 от 2007г., бр. 36 и 69 от 2008 г., бр.23, 41, 74, 82 и 93 от 2009г., бр.23, 25, 59, 80 и 98 от 2010 г., бр.8/2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.54 и 77 от 2012 г., изм. бр. 68/2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нов чл. 19:
  "Чл. 19. (1) За периодични доставки на храни, предназначени за продажба в обекти по чл. 12, когато купувачите са с общ годишен оборот за предходната година над 50 милиона лева, се сключват писмени договори, които трябва да съответстват на типовите договори и/или общи условия по чл. 28, т. 4 от Закона за защита на конкуренцията и на правилата за добросъвестна търговска практика.
  (2) Договорите по ал. 1 не могат да включват:
  1. предоставянето на услуги от купувача на продавача, независимо дали са свързани или не са с предмета на продажбата или изпълнението им да бъде обвързано със сключването на други договори за такива услуги;
  2. забрани или ограничения за предоставянето на стоките от продавача на други купувачи;
  3. ограничение за доставка или отказ за предлагане към потребителя на стока под притежавана от производител регистрирана собствена търговска марка, в случаите когато търговецът по ал.1 предлага същия продукт със своя марка;|
  4. такси и услуги, неосновани на добросъвестната търговска практика:
  - несъответстващи на действително предоставена услуга;
  - с непропорционална и прекомерна цена или чиято стойност се начислява по непрозрачен начин, затрудняващ успешното планиране на резултатите от облигационното отношение."
  5. препятстване на търговски партньор да предоставя същите или по-добри условия на трети лица, включително налагане на санкции за такива случаи.“
  2. В чл. 20б досегашният текст става ал. 1 и се създава ал. 2:
  "(2) Лицата, които извършват търговия на дребно с храни, не могат да прехвърлят на доставчиците отговорността, включително да налагат неустойки:
  1. когато срокът на съхранение на храните е изтекъл в обекта, в който са доставени;
  2. за бракувани храни в търговския обект, с изключение на доставени храни с недостатъци, които не са могли да бъдат установени при доставката им в обекта.”
  3. В чл. 26, ал. 1 се създава т. 12:
  „12. договорите по чл. 19 и спазването на изискванията по чл. 20б, ал. 2.“
  4. В чл. 27, ал. 4, т.6 след думата „документацията“ се добавя „включваща и сключените договори“.
  5. В чл. 43, ал. 1 изразът "и чл. 18, ал. 1" се заменя с израза "чл. 18, ал. 1, чл. 19 и чл. 20б, ал. 2".

  Предложение от н. п. Румен Гечев и група н. п.:
  1. Параграф 12 става § 10 и в него се правят следните изменения и допълнения:
  а) Точка 1 се изменя така:
  „1. Създават се нови чл. 19 и 19а:
  „Чл. 19. (1) Предприятията с общ оборот за предходната година над 50 милиона лева, които купуват храни, предназначени за последваща продажба в обекти за продажба на храни по чл. 12, изготвят проекти на типови договори и/или общи условия за доставка на храни и ги изпращат на Комисията за защита на конкуренцията за оценка на съответствието им с правилата на конкуренцията. Типовите договори и/или общи условия за периодична доставка на храни включват и предоставяните на доставчиците услуги, както и условията, при които се предоставят.
  (2) Оценка на съответствието с правилата на конкуренцията на типовите договори и/или общите условия за периодична доставка на храни на предприятията по ал. 1 се извършва по реда на чл. 92 от Закона за защита на конкуренцията, като Комисията за защита на конкуренцията се произнася със становище в срок до 2 месеца.
  (3) Когато Комисията за защита на конкуренцията установи несъответствие с правилата за конкуренцията, тя определя срок на съответното предприятие да направи промени, след което обсъжда отново внесените проекти на типови договори и/или общи условия за периодична доставка на храни.
  (4) За оценка на съответствието с правилата на конкуренцията се представят и проектите за промени в получили оценка за съответствие типови договори и/или общи условия.
  (5) Предприятията по ал. 1 публикуват на интернет страницата си типовите договори и/или общите условия за периодична доставка на храни, в 10-дневен срок от получаването на становището по чл. 92, ал. 5, т. 1 от Закона за защита на конкуренцията.
  Чл. 19а. (1) Предприятията по чл. 19, ал. 1 сключват с доставчиците на храни писмени договори, които са в съответствие с получилите оценка за съответствие типови договори и/или общи условия за периодична доставка на храни.
  (2) Договорите по ал. 1 не могат да съдържат:
  1. забрани или ограничения за предлагане или закупуване на стоки или услуги от/на трети лица;
  2. забрани или ограничения на търговския партньор да предоставя същите или по-добри търговски условия на трети лица, включително налагане на санкции за такива случаи;
  3. възможност за едностранно изменение или допълнение на договора;
  4. такси и плащания, както и отстъпки от цената по договори за доставки без реално предоставяне на услуги или със стойност, несъответстваща на действително предоставените услуги;
  5. прехвърлянето на неоправдан или непропорционален търговски риск към една от страните;
  6. срок за плащане, по-дълъг от 30 дни от датата на издаване на фактурата за доставка;
  7. забрани или ограничения за прехвърляне на вземания на страна по договора на трети лица.
  (3) Основанията и редът за едностранно прекратяване се уреждат в договора. В случай, че не е уговорено, при едностранно прекратяване без предизвестие или при неспазване на уговорено предизвестие изправната страна има право на обезщетение за причинените от прекратяването вреди.
  (4) Уговорки в отклонение от ал. 2 и 3 са недействителни."
  б) В т. 2, в предложението за ал. 2 в текста преди т. 1 думите „на дребно” се заличават.
  в) В т. 3 в предложението за т. 12 думите „договорите по чл. 19” се заменят с „договорите по чл. 19а”.
  г) В т. 5 след чл. 19 да се добави „чл. 19а”.
  д) Създава се т. 6:
  „6. Създава се Глава шеста „б“ с чл. 37е и37ж:
  „Глава шеста.
  „б“ Национален консултативен съвет за по-добро функциониране на веригата от доставки на храни. Помирителна комисия“
  Чл. 37е. (1) Създава се Национален консултативен съвет за по-добро функциониране на веригата от доставки на храни („Национален съвет“) с участието на професионални организации на производители, преработватели и търговци на храни.
  (2) Съставът и редът за осъществяване на дейността на Националния съвет се уреждат с правилник, приет от Министерския съвет.
  Чл. 37ж. Към Националния съвет се създава Помирителна комисия, която съдейства за разрешаването на спорове между производители и търговци на храни по ред, определен с Правилник, издаден от Министерския съвет.“
  2. Създава се нов § 11:
  „§ 7. Националният съвет и Помирителната комисия по § 10, т. 6 се създават в срок до 3 месеца от влизане в сила на този закон. В същия срок се приемат правилниците по чл. 37е, ал. 2 и чл. 37ж от Закона за храните.”
  Предложението по т. 1, буква „д“ и по т. 2 е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип предложението в останалата му част.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12:
  § 12. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90 от 1999 г., изм., бр.102 от 2003 г., бр.70 от 2004 г., бр.87, 99 и 105 от 2005 г., бр.30, 31, 34, 51, 55 и 96 от 2006 г., бр.31, 51 и 53 от 2007г., бр. 36 и 69 от 2008 г., бр.23, 41, 74, 82 и 93 от 2009г., бр.23, 25, 59, 80 и 98 от 2010 г., бр.8 от 2011 г., бр.54 и 77 от 2012 г., бр. 68 от 2013 г. и бр. 26 от 2014 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създават се нови чл. 19 и 19а:
  „Чл. 19. (1) Търговец на храни с общ оборот за предходната година над 50 милиона лв., който купува храни, предназначени за последваща продажба в обекти за търговия с храни по чл. 12, изготвя проект на типов договор и/или общи условия за доставка на храни и ги предоставя на Комисията за защита на конкуренцията. В типовия договор и/или общите условия за периодична доставка на храни се включват и услугите, и условията, при които те се предоставят на доставчиците на храни.
  (2) Комисията за защита на конкуренцията образува производство за установяване на нарушение по глава дванадесета от Закона за защита на конкуренцията, когато установи несъответствие на типовия договор и/или общите условия за доставка на храни с правилата за конкуренцията.
  (3) Типовият договор и/или общите условия за периодична доставка на храни се публикуват на интернет страницата на търговеца по ал. 1 в 10-дневен срок от предоставянето им на Комисията за защита на конкуренцията.

  Чл. 19а. (1) Търговец на храни по чл. 19, ал. 1 в съответствие с типовия договор и/или общите условия за периодична доставка на храни, сключва с доставчик на храни писмен договор.
  (2) Договорът по ал. 1 не може да:
  1. съдържа забрана или ограничение за страна по договора да предлага или закупува стоки или услуги на или от трети лица;
  2. съдържа забрана или ограничение за страна по договора да предоставя същите или по-добри търговски условия на трети лица;
  3. предвижда санкции при предоставяне на същите или по-добри търговски условия на трети лица;
  4. се изменя едностранно;
  5. предвижда такси или други плащания, както и отстъпка от цената на договора за услуги, които не са реално предоставени или са със стойност, несъответстваща на действително предоставените услуги;
  6. предвижда прехвърляне на неоправдан или непропорционален търговски риск към една от страните;
  7. предвижда срок за плащане, по-дълъг от 30 дни от датата на издаване на фактурата за доставка;
  8. съдържа забрана или ограничение за страна по договора да прехвърля вземания на трети лица.
  (3) В договора се уреждат основанията и редът при едностранно прекратяване. Когато не е уговорено друго, при едностранно прекратяване без предизвестие или при неспазване на уговорено предизвестие изправната страна има право на обезщетение за причинените вреди.
  (4) Уговорки в нарушение на ал. 2 са нищожни."
  2. В чл. 20б:
  а) досегашният текст става ал. 1;
  б) създава се ал. 2:
  "(2) Лице, което извършва търговия с храни, не може да прехвърля на доставчик на храни отговорността, включително да налага неустойки за:
  1. доставени храни, когато срокът на съхранението им е изтекъл в обекта, в който са доставени;
  2. бракувани храни в обекта, с изключение на доставени храни с недостатъци, които не са могли да бъдат установени при доставката им в обекта.”
  3. В чл. 26, ал. 1 се създава т. 12:
  „12. договорите по чл. 19а, ал. 1 и спазването на изискванията по чл. 20б, ал. 2.“
  4. В чл. 27, ал. 4, т. 6 след думата „документацията“ се добавя „включително на договорите по чл. 19а, ал. 1“.
  5. В чл. 43:
  а) създава се нова ал. 2:
  „(2) Лице, което извършва търговия с храни в нарушение на чл. 19а, ал. 1 и чл. 20б, ал. 2 се наказва с глоба от 2000 до 3000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – с глоба от 3000 до 5000 лв.";
  б) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думите „по ал. 1“ се добавя „и 2“.

  § 13. Сключените договори се привеждат в съответствие с § 12, т. 1 и 2 в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.


  Предложение от н. п. Румен Гечев и група н. п.:
  Параграф 13 става § 12 и в него думите „§ 12, т. 1 и 2 в тримесечен срок от влизането в сила на този закон” се заменят с „§ 9, т. 1 и 2 в срок до 31 декември 2014 година”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 14:
  § 14. Договорите, сключени до влизането в сила на този закон, се привеждат в съответствие с него в 6-месечен срок от влизането му в сила.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  АЛИОСМАН ИМАМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума