Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
28/06/2013 второ гласуване

  относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 354-01-23, внесен от Явор Куюмджиев, Димчо Михалевски, Корнелия Нинова и Рамадан Аталай на 18 юни 2013 г., приет на първо гласуване на 21 юни 2013 г.
  Проект!
  Второ гласуване


  З А К О Н
  за изменение и допълнение на Закона за енергетиката
  (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15, 20 и 23 от 2013 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 21, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  Създава се нова т. 9 със следното съдържание:
  «9. Определя за всеки ценови период пределна стойност на разходите на оператора на електропреносната мрежа за закупуване на разполагаемост за студен резерв въз основа на тръжна процедура;”
  2. Досегашните т. 9 – 20 стават съответно т. 10 – 21.
  3. Досегашната т. 21 става т. 22.
  4. В т. 22 на ал. 1 текста „на всеки производител, както и количеството електрическа енергия на обществения доставчик, в съответствие с които производителите и/или общественият доставчик са длъжни да сключват сделки с крайните снабдители с оглед изпълнението на принципите по чл. 24, ал. 1” се заменя с текста „на производителите, от които общественият доставчик да изкупува електрическа енергия, както и количеството електрическа енергия, в съответствие, с които общественият доставчик да сключва сделки с крайните снабдители.”
  5. Досегашните т. 22-43 стават съответно т. 23 – 44.

  Предложение от н. п. Явор Куюмджиев и група народни представители:
  В § 1 се създава т. 2а:
  „2а. точка 12 се изменя така:
  „12. приема и контролира методика за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 21, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се т. 8а:
  „8а. определя за всеки ценови период пределна стойност на разходите на оператора на електропреносната мрежа за закупуване на разполагаемост за студен резерв въз основа на тръжна процедура;”.
  2. Точка 12 се изменя така:
  „12. приема и контролира прилагането на методика за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция;”.
  3. Точка 21 се изменя така:
  „21. определя разполагаемостта за производство на електрическа енергия на производителите, от които общественият доставчик да изкупува електрическа енергия, както и количеството електрическа енергия, в съответствие с които общественият доставчик да сключва сделки с крайните снабдители;”.

  § 2. В чл. 23 се създават нови т. 12 и т. 13 със следното съдържание:
  „т. 12. създаване на гаранции за защита на крайните клиенти;
  т. 13. осигуряване на баланс между производството и потреблението на електрическа енергия на вътрешния пазар;”


  Предложение от н. п. Явор Куюмджиев и група народни представители:
  В § 2 в чл. 23 т. 13 се изменя така:
  „13. създава условия за осигуряване на баланс между производството и потреблението на електрическа енергия на вътрешния пазар;”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  § 2. В чл. 23 се създават т. 12 и 13:
  „12. създаване на гаранции за защита на крайните клиенти;
  13. създаване на условия за осигуряване на баланс между производството и потреблението на електрическа енергия на вътрешния пазар.”

  § 3. В чл. 30, ал. 1:
  1. Точка 2 се отменя.
  2. Точка 10 да придобие следното съдържание:
  „10. за пренос и достъп през електропреносната мрежа;”
  3. Точка 13 да придобие следното съдържание:
  „13. за пренос и достъп през електроразпределителните мрежи;”

  Предложение от н. п. Явор Куюмджиев и група народни представители:
  В § 3, в чл. 30, ал.1:
  1. Създава се нова точка:
  „1. В т. 1 думите „и/или крайни снабдители” се заличават.
  2. Създава се т. 5:
  „5. създава се т. 17:
  „17. включително цена или компонента от цена, чрез която всички крайни клиенти, присъединени към електроенергийната система на Република България участват в компенсиране на разходите по чл. 35.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
  § 3. В чл. 30, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 думите „и/или на крайни снабдители” се заличават.
  2. Точка 2 се отменя.
  3. Точка 10 се изменя така:
  „10. за достъп и/или за пренос през електропреносната мрежа;”.
  4. Точка 13 се изменя така:
  „13. за достъп и/или за пренос през електроразпределителните мрежи;”.
  5. Създава се т. 17:
  „17. включително цената или компонентата от цена, чрез която всички крайни клиенти, присъединени към електроенергийната система участват в компенсиране на разходите по чл. 35.”


  § 4. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 3 след думата „ цените” се добавя израза „могат”.
  2. В т. 7 думите „ крайните клиенти на електрическа енергия” се заменя с думите „клиентите на електрическа енергия на вътрешния пазар”.


  Предложение от н. п. Явор Куюмджиев и група народни представители:
  В § 4, т. 2 се изменя така:
  „2. В т. 7 накрая се добавя „присъединени към електроенергийната система”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
  § 4. В чл. 31 се правят следните допълнения:
  1. В т. 3 след думата „цените” се добавя „може”.
  2. В т. 7 накрая се добавя „присъединени към електроенергийната система”.

  § 5. В чл. 34, се правят следните изменения и допълнения:
  1.Алинея 6 се изменя така:
  „(6) Начинът за компенсиране на невъзстановяемите разходи се определя по механизъм за разпределение на тези разходи по недискриминационен и прозрачен начин, между всички крайни клиенти, присъединени към електроенергийнтата система на Република България, и/или по друг предвиден в закона ред”
  2. Алинея 7 се отменя.


  Предложение от н. п. Явор Куюмджиев и група народни представители:
  В § 5 ал. 6 се изменя така
  „(6) Начинът за компенсиране на невъзстановяемите разходи се определя по механизъм за разпределение на тези разходи по прозрачен начин, между крайните клиенти, присъединени към електроенергийната система на Република България , и/или по друг ред, предвиден в закон.”
  Комисията подкрепя предложението.


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5:
  § 5. В чл. 34 се правят следните изменения:
  1. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) Начинът за компенсиране на невъзстановяемите разходи се определя по механизъм за разпределение на тези разходи по прозрачен начин между крайните клиенти, присъединени към електроенергийната система и/или по друг ред, предвиден в закон.”
  2. Алинея 7 се отменя.


  § 6. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Начинът за компенсиране на разходите, произтичащи от задължения към обществото, се определя по механизъм за разпределение на тези разходи по недискриминационен и прозрачен начин, между всички крайни клиенти, присъединени към електроенергийнтата система на Република България, и/или по друг предвиден в закона ред”
  2. Алинея 6 се отменя.

  Предложение от н. п. Явор Куюмджиев и група народни представители:
  В § 6:
  1. В т. 1 думата „механизъм” се заменя с думата „методика”
  2. Точка 2 се изменя така:
  „2. В чл. 35, ал. 5 се изменя така:
  „(5) Начинът за компенсиране на разходите, произтичащи от задължения към обществото, се определя по методика за разпределение на тези разходи по недискриминационен и прозрачен начин, между всички крайни клиенти, включително ползващите електрическа енергия от внос, присъединени към електроенергийната система на Република България, и/или по друг предвиден в закона ред”.
  3. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) Задълженията за изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени по Закона за енергията от възобновяеми източници се реализират съгласно чл. 6, т. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници, след като се приспадне паричната равностойност на 100 на сто от приходите, получени от търговете на квоти,предвидени в Закона за опазване на околната среда и 100 на сто от постъпленията от продажбата на енергия от възобновяеми източници, постъпили от договори за статистическо прехвърляне по Закона за енергията от възобновяеми източници.“
  4. Създава се нова ал. 7 със следното съдържание:
  „(7) С общата сума по ал. 6 се компенсират по недискриминационен и прозрачен начин разходите, произтичащи от задължения към обществото на всички битови крайни клиенти на Крайният снабдител, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниво ниско напрежение.”

  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1, 2 и 3 и не го подкрепя по т. 4.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6:
  § 6. В чл. 35 ал. 5 и 6 се изменят така:
  „(5) Начинът за компенсиране на разходите, произтичащи от задължения към обществото, се определя по приета от комисията методика за разпределение на тези разходи по прозрачен начин между всички крайни клиенти, включително ползващите електрическа енергия от внос, присъединени към електроенергийнтата система и/или по друг ред, предвиден в закон.
  (6) Задълженията за изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени по Закона за енергията от възобновяеми източници се реализират съгласно чл. 6, т. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници след като се приспадне паричната равностойност на 100 на сто от приходите, получени от търговете на квоти за емисии на парникови газове, предвидени в Закона за опазване на околната среда и 100 на сто от постъпленията от продажбата на енергия от възобновяеми източници, постъпили от договори за статистическо прехвърляне по Закона за енергията от възобновяеми източници.“


  § 7. В чл. 73, ал.1 т. 7 се изменя така:
  „7. при невъзможност за поддържане баланса между производство и потребление в електроенергийната система или възникване на отклонение от междусистемните графици за обмен със съседни оператори над допустимите граници, указани в правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4 и в правилата на Европейската мрежа на операторите на преносни системи за електроенергия (ЕМОПС за електроенергия).”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.

  § 8. В чл. 93а, ал. 2 думата „може да” да отпадне, а думите „т. 21” се заменят с текста „т. 22”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8:
  § 8. В чл. 93а, ал. 2 думите „може да” се заличават.

  § 9. Създава се чл. 94 със следното съдържание:
  „Чл. 94. Крайните снабдители продават на обществения доставчик количествата електрическа енергия, която са закупили по чл. 31 от ЗЕВИ и по чл. 162 от ЗЕ по цената, по която са я закупили”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9:
  § 9. Създава се нов чл. 94:
  „Чл. 94. Крайните снабдители продават на обществения доставчик количествата електрическа енергия, която са закупили по чл. 162 и по чл. 31 от Закона за енергията от възобновяеми източници по цената, по която са я закупили.”

  § 10. В чл. 100 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени могат да сключват производителите, търговците на електрическа енергия и крайните клиенти.”.
  2. Създава се нова ал. 3 със следното съдържание:
  „(3) Доставчиците от последна инстанция купуват електрическа енергия от обществения доставчик по свободно договорени цени”
  3. Създава се нова алинея 4 със следното съдържание
  „Всички крайни клиенти, присъединени към електроенергийната система на Република България, заплащат разходите по чл. 35 от ЗЕ.”

  Предложение от н. п. Рамадан Аталай:
  В чл. 100:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „Сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени могат да сключват производителите, търговците на електрическа енергия, доставчиците от последна инстанция и крайните клиенти”
  2. Създава се нова ал.3 със следното съдържание:
  „Доставчиците от последна инстанция могат да купуват електрическа енергия от обществения доставчик, търговец или производител по свободно договорени цени.”
  3. Създава се нова алинея 4 със следното съдържание:
  „Всички крайни клиенти, присъединени към електроенергийната система на Република България, заплащат разходите по чл. 35 от ЗЕ.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.


  Предложение от н. п. Явор Куюмджиев и група народни представители:
  „§ 10. В чл. 100 се създават ал. 3 и 4:
  „(3) Всички крайни клиенти, присъединени към електроенергийната система, заплащат разходите по чл. 35.
  (4) Всички търговци и производители, които сключват сделки по свободно договорени цени с крайни клиенти, присъединени към електроенергийната система, заплащат на обществения доставчик определената по чл. 30, ал. 1, т. 17 цена.”
  Комисията подкрепя предложението.


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10:
  § 10. В чл. 100 се създават ал. 3 и 4:
  „(3) Всички крайни клиенти, присъединени към електроенергийната система заплащат разходите по чл. 35.
  (4) Всички търговци и производители, които сключват сделки по свободно договорени цени с крайни клиенти, присъединени към електроенергийната система заплащат на обществения доставчик определената по чл. 30, ал. 1, т. 17 цена.”

  § 11. В чл. 102 думите „доставчиците от последна инстанция” се заличават.

  Предложение от н. п. Явор Куюмджиев и група народни представители:
  Параграф 11 се изменя така:
  „§ 11. В Чл. 105 се създават ал. 5, 6 и 7:
  „(5) При невъзможност за осигуряване на необходимите количества студен резерв чрез договаряне, неговото предоставяне се налага от министъра на икономиката и енергетиката по реда на чл. 70.
  (6) Производителите на електрическа енергия са длъжни да предлагат на оператора на електропреносната мрежа за изкупуване разполагаемост за допълнителни услуги в размер не по-малко от половината на регулировъчния диапазон на планираните за работа блокове, за всеки месец.
  (7) Операторът на електропреносната мрежа с оглед нуждите на електроенергийната система и по критерия най-ниска цена определя количествата по ал. 6, които подлежат на изкупуване. ”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11:
  § 11. В Чл. 105 се създават ал. 5, 6 и 7:
  „(5) При невъзможност за осигуряване на необходимите количества студен резерв чрез договаряне, неговото предоставяне се налага от министъра на икономиката и енергетиката по реда на чл. 70.
  (6) Производителите на електрическа енергия са длъжни да предлагат на оператора на електропреносната мрежа за изкупуване разполагаемост за допълнителни услуги в размер не по-малко от половината на регулировъчния диапазон на планираните за работа блокове за всеки месец.
  (7) Операторът на електропреносната мрежа с оглед нуждите на електроенергийната система и по критерия най-ниска цена определя количествата по ал. 6, които подлежат на изкупуване. ”


  § 12. В чл. 162, ал. 1 се изменя така:
  „(1) Общественият доставчик, съответно крайните снабдители, изкупуват от производителите количеството електрическа енергия от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, регистрирано със сертификат за произход, и количеството електрическа енергия, необходимо за осигуряване експлоатационната надеждност на основните съоръжения, произведено над количеството електрическа енергия от комбинирано производство, с изключение на количествата, които производителят ползва за собствени нужди и за собствено потребление по смисъла на чл. 119, ал. 1, както и количеството електрическа енергия, съответстваща на топлинния товар на клиентите, които производителят снабдява с топлинна енергия, или има сключени договори по реда на глава девета, раздел VII, или с които участва на пазара на балансираща енергия.”

  Предложение от н. п. Явор Куюмджиев и група народни представители:
  Параграф 12 се изменя така:
  В чл. 162 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Общественият доставчик, съответно крайните снабдители, са длъжни да изкупят от производители, присъединени към съответната мрежа, цялото количество електрическа енергия от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, регистрирано със сертификат за произход, и количеството електрическа енергия, необходимо за осигуряване експлоатационната надеждност на основните съоръжения, произведено над количеството електрическа енергия от комбинирано производство, с изключение на количествата, които производителят ползва за собствени нужди и за собствено потребление по смисъла на чл. 119, ал. 1 или има сключени договори по реда на глава девета, раздел VII, или с които участва на пазара на балансираща енергия, както и количеството електрическа енергия, потребявана от небитови клиенти, които производителят с преобладаващ топлинен товар за стопански нужди, снабдява с топлинна енергия.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н. п. Жельо Бойчев:
  В чл. 162 ал. 1 придобива следната редакция:
  "Чл. 162 (1) Общественият доставчик, съответно крайните снабдители, са длъжни да изкупят от производители на електрическа и топлинна енергия, от които снабдяването на крайните клиенти представлява услуга от обществен интерес и присъединени към съответната мрежа, цялото количество електрическа енергия от комбинирано производство на топлина и електрическа енергия, регистрирано със сертификат за експлоатационната надеждност на основните съоръжения, произведено над количеството електрическа енергия от комбинирано производство, с изключение на количествата, които производителят ползва за собствени нужди и има сключени договори по реда на глава девета, раздел VІІ, или с които участва на пазара на балансираща енергия."
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12:
  § 12. В чл. 162 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Общественият доставчик, съответно крайните снабдители, са длъжни да изкупят от производители, присъединени към съответната мрежа, цялото количество електрическа енергия от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, регистрирано със сертификат за произход, и количеството електрическа енергия, необходимо за осигуряване експлоатационната надеждност на основните съоръжения, произведено над количеството електрическа енергия от комбинирано производство, с изключение на количествата, които производителят ползва за собствени нужди и за собствено потребление по смисъла на чл. 119, ал. 1 или има сключени договори по реда на глава девета, раздел VII, или с които участва на пазара на балансираща енергия, или която е потребявана от небитови клиенти, които не са на бюджетна издръжка, и които производителят с преобладаващ топлинен товар за стопански нужди снабдява с топлинна енергия.”
  2. В ал. 3 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката и енергетиката“.

  Комисията предлага да се създаде нов § 13:
  § 13. В останалите текстове на закона думите "министърът на икономиката, енергетиката и туризма", "министъра на икономиката, енергетиката и туризма" и "Министерството на икономиката, енергетиката и туризма" се заменят съответно с "министърът на икономиката и енергетиката", "министъра на икономиката и енергетиката" и "Министерството на икономиката и енергетиката".


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименоването на подразделението.

  § 13. Ценовият период 01.07.2013 г. – 30.06.2013 г. за цените на дружествата в сектор „електроенергетика” и „топлоенергетика” може да се удължи със срок до един месец, считано от датата на изтичане на срока.

  Предложение от н. п. Явор Куюмджиев и група народни представители:
  В § 13 думите „Ценовият период 01.07.2013 г. – 30.06.2013 г.” се заменя с „Ценовият период 01.07.2012 г. – 30.06.2013 г.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 14:
  § 14. Ценовият/регулаторният период, който приключва на 30 юни 2013 г., за цените на дружествата в сектор „електроенергетика” и „топлоенергетика” може да се удължи със срок до един месец, считано от датата на изтичане на периода.

  § 14. (1) При утвърждаване на цените на електрическата и топлинна енергия за ценовия период 2013 г. - 2014 г. не се прилага глава ІV на Наредба № 1 за регулиране на цените на електрическата енергия и глава ІІІ на Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия.
  (2) При утвърждаване на цените на електрическата и топлинна енергия за ценовия период 2013 г. - 2014 г.:
  1. Комисията на закрито заседание приема доклад на работната група и проект на решение, като провежда открито заседание и обществено обсъждане в един и същи ден и определя срок за представяне на становища до три дни.
  2. След приключване на процедурата за обществено обсъждане на закрито заседание комисията приема решение.
  3. Мотивите към решенията могат да бъдат приети до 10 дни от приемането на съответното решение.

  Предложение от н. п. Рамадан Аталай:
  Параграф 14 с изменя така:
  § 14. (1) При утвърждаване на цените на електрическата и топлинната енергия за ценовия период 2013г. – 2014г., не се прилага глава IV на Наредба N 1 за регулиране на цените на електрическата енергия.
  (2) Доставчикът от последна инстанция закупува електрическа енергия единствено от обществения доставчик по свободно договорени цени за ценовия период 2013 – 2014г. След лицензиране на доставчика от последна инстанция и получаване на надлежна регистрация от ЕСО на пазара на балансираща енергия, доставчика има право да избира лицата, от които ще закупува енергия съгласно чл. 100, ал. 3.
  (3) При утвърждаване на цените на електрическата и топлинна енергия за ценовия период 2013 г. - 2014 г.:
  1. Комисията на закрито заседание приема доклад на работната група и проект на решение, като провежда открито заседание и обществено обсъждане в един и същи ден и определя срок за представяне на становища до три дни.
  2. След приключване на процедурата за обществено обсъждане на закрито заседание комисията приема решение.
  3. Мотивите към решенията могат да бъдат приети до 10 дни от приемането на съответното решение.
  Комисията подкрепя по принцип предложението за ал. 1 и 3 и не го подкрепя за ал. 2.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 15:
  § 15. (1) При утвърждаване на цените на електрическата и топлинната енергия за дружествата, чийто ценови/регулаторен период изтича на 30 юни 2013 г., не се прилагат глава ІV от Наредба № 1 за регулиране на цените на електрическата енергия (ДВ, бр. 33 от 2013 г.) и глава ІІІ от Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия (обн., ДВ, бр. 55 от 2004 г., изм., бр. 61 от 2007 г. и бр. 105 от 2008 г.).
  (2) При утвърждаване на цените на електрическата и топлинната енергия за дружествата, чийто ценови/регулаторен период изтича на 30 юни 2013 г., комисията на закрито заседание приема доклад на работната група и проект на решение, като провежда открито заседание и обществено обсъждане в един и същи ден и определя срок за представяне на становища до три дни. След приключване на процедурата за обществено обсъждане на закрито заседание комисията приема решение. Мотивите към решенията могат да бъдат приети до 10 дни от приемането на съответното решение.


  § 15. (1) Подзаконовите нормативни актове и общите административни актове по прилагането на закона се приемат или привеждат в съответствие с този закон в едномесечен срок от влизането му в сила.
  (2) До приемането на подзаконовите нормативни актове и общите административни актове по ал. 1 или до привеждането им в съответствие с този закон се прилагат действащите подзаконови нормативни актове, съответно общи административни актове, доколкото не противоречат на този закон.

  Предложение от н. п. Явор Куюмджиев и група народни представители:
  В § 15, ал. 1 думите „едномесечен срок” се заменят с „тримесечен срок”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 16:
  § 16. (1) Подзаконовите нормативни актове и общите административни актове по прилагането на закона се приемат или привеждат в съответствие с този закон в тримесечен срок от влизането му в сила.
  (2) До приемането на подзаконовите нормативни актове и общите административни актове по ал. 1 или до привеждането им в съответствие с този закон се прилагат действащите подзаконови нормативни актове, съответно общите административни актове, доколкото не противоречат на този закон.

  Предложение от н. п. Явор Куюмджиев и група народни представители:
  Създават се нов § 16 и § 17:
  § 16. За периода от влизането в сила на този закон до 30 юни 2015 г.:
  1. доставчиците от последна инстанция купуват електрическа енергия от обществения доставчик по свободно договорени цени, образувани по начин предвиден в методиката по чл. 21, ал. 1, т. 12;
  2. член 102 не се прилага за доставчиците от последна инстанция.
  § 17. В едномесечен срок от влизането в сила на този закон комисията приема методиките по чл. 21, ал. 1, т. 12 и по чл. 35, като срокът за представяне на становища е до три дни след общественото обсъждане.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създадат § 17, 18, 19 и 20:
  § 17. До 30 юни 2015 г.:
  1. доставчиците от последна инстанция купуват електрическа енергия само от обществения доставчик по свободно договорени цени, образувани по начин, предвиден в методиката по чл. 21, ал. 1, т. 12;
  2. член 102 не се прилага за доставчиците от последна инстанция.

  § 18. В едномесечен срок от влизането в сила на този закон комисията приема методиките по чл. 21, ал. 1, т. 12 и по чл. 35, като срокът за представяне на становища е до три дни след общественото обсъждане.

  § 19. В Закона за енергията от възобновяеми източници (обн., ДВ, бр. 35 от 2011 г., изм., бр. 29 и 54 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 6:
  а) точка 2 се изменя така:
  „2. разработва методика за разпределение на разходите, произтичащи от задълженията за закупуване по преференциалните цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, между всички потребители на вътрешния пазар;”
  б) в т. 7 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката и енергетиката“.
  2. В останалите текстове на закона думите "министърът на икономиката, енергетиката и туризма", "министъра на икономиката, енергетиката и туризма" и "Министерството на икономиката, енергетиката и туризма" се заменят съответно с "министърът на икономиката и енергетиката", "министъра на икономиката и енергетиката" и "Министерството на икономиката и енергетиката".

  § 20. В Закона за енергийната ефективност (обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г.; изм., бр. 6, 19, 42 и 82 от 2009 г., бр. 15, 52 и 97 от 2010 г., бр. 35 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г. , бр. 15 и 24 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 58:
  а) създава се нова ал. 2:
  „(2) Средствата от постъпления от продажби на квоти за емисии на парникови газове се използват за развитие на възобновяемите енергийни източници с оглед спазване на ангажимента на Европейския съюз за 20 на сто използване на такава енергия до 2020 г., развитие на технологии допринасящи за прехода към безопасна и устойчива икономика с ниски емисии на въглерод, подпомагане спазването на ангажимента за увеличаване на енергийната ефективност, както и стимулиране на инвестициите в производство на електрическа енергия по Закона за енергията от възобновяеми източници и свързаните с това разходи, произтичащи от задължения към обществото.“;
  б) досегашната ал. 2 става ал. 3.
  2. Навсякъде в закона думите "министърът на икономиката, енергетиката и туризма", "министъра на икономиката, енергетиката и туризма" и "Министерството на икономиката, енергетиката и туризма" се заменят съответно с "министърът на икономиката и енергетиката", "министъра на икономиката и енергетиката" и "Министерството на икономиката и енергетиката".


  § 16. Законът влиза в сила от датата на обнародването му в Държавен вестник.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 21:
  § 21. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА:
  Рамадан Аталай
  Форма за търсене
  Ключова дума