Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
30/07/2013

  РЕШЕНИЕ
  във връзка с Доклада за състоянието на енергетиката в Република България
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  Ч Е Т И Р И Д Е С Е Т И В Т О Р О Н А Р О Д Н О С Ъ Б Р А Н И Е
  КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА

  ДОКЛАД


  Комисията по енергетика на свое редовно заседания, проведено на 30.07.2013 г., обсъди проект за решение във връзка с Доклада за състоянието на енергетиката в Република България, представен в изпълнение на т. 4 от Решението на Народното събрание за подкрепа на мерките на правителството за ребалансиране и стабилизиране на енергетиката, прието на 20 юни 2013 г.
  На заседанието присъстваха Драгомир Стойнев – министър на икономиката и енергетиката, Иван Айолов – заместник-министър на икономиката и енергетиката, Ивайло Стоянов и Сава Савов – съветници.
  Докладът за състоянието на енергетиката беше представен от министъра на икономиката и енергетиката, който изтъкна, че секторът е в изключително тежко финансово състояние. В доклада бяха отчетени:
  - Намален добив на местни енергийни ресурси;
  - Намалено производство на електрическа и топлинна енергия;
  - Намален износ на електрическа енергия;
  - Намалено потребление на електрическа, топлинна енергия и природен газ.
  Като изключение от общата тенденция беше посочено увеличеното производство на електрическа енергия от възобновяеми източници.
  В доклада се посочва и наличието на висока вътрешна задлъжнялост между отделните участници по веригата „добив-производство-пренос и разпределение на ресурси и енергия“.
  Друг съществен момент, който се отчита в доклада, е недостатъчното изпълнение на инвестиционните и ремонтните програми, посредством което се създават предпоставки за застрашаване на сигурността на електроенергийната система и увеличаване на възможността от тежки аварии.
  В последвалата дискусия участие взеха народните представители Рамадан Аталай, Магдалена Ташева, Явор Куюмджиев, Красимир Янков, Желю Бойчев.
  Беше постигнато съгласие, че представената в доклада информация изисква да бъде подкрепена със задълбочен анализ, който да показва причините, довели до тежкото състояние на сектора, дължат ли се тези резултати на лошо управление и ако това е така - съответните длъжностни лица да бъдат подведени под отговорност.
  В съответствие с резултатите от Доклада беше изтъкната и необходимостта от изготвяне на нова енергийна стратегия, отчитаща проблемите на сектора.
  Въз основа на направените разисквания, н.п. и Председател на парламентарната Комисия по енергетика – Рамадан Аталай, предложи проекта на решение. Проектът за решение бе приет с 10 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържал се“.
  Комисията по енергетика предлага на Народното събрание за приемане следния проект на решение:


  Проект!
  РЕШЕНИЕ
  във връзка с Доклада за състоянието на енергетиката в Република България

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 3, ал. 1 и 2 и чл. 4, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката, и в изпълнение на т. 4 от Решението на Народното събрание за подкрепа на мерките на правителството за ребалансиране и стабилизиране на енергетиката, прието на 20 юни 2013 г.
  РЕШИ:
  1. Въз основа на резултатите от доклада за състоянието на енергетиката в Република България, постъпил на 29.07.2013 г., възлага на министъра на икономиката и енергетиката да предприеме съответните действия по изготвяне на анализ за състоянието на сектор „Енергетика“, както следва:
  а) анализ на проблемите при производството на електрическа енергия - по видове първични енергийни източници и технологии на производство;
  б) анализ на проблемите при преноса на електрическа енергия и управлението на електроенергийната система, както и на проблемите в механизма на компенсиране на обществения доставчик във връзка с негови задължения към обществото – изкупуване по преференциални цени на електрическата енергия, произведена в резултат на високоефективно комбинирано производство и на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници на енергия;
  в) анализ на проблемите при разпределението на електрическа енергия и съотнасяне на тези проблеми с проблемите при преноса на електрическа енергия;
  г) анализ на сключените от производствени централи – държавна собственост и НЕК-ЕАД основни договори за доставки и продажби;
  д) анализ на сключените от НЕК-ЕАД дългосрочни договори за изкупуване на електрическа енергия, както и на договорите и на заемните споразумения за реализация на инвестиционни намерения за изграждане на нови енергийни обекти за производство на електрическа енергия;
  e) анализ на подсектор „Топлоснабдяване“ и проблемите, свързани с кръстосаното субсидиране на топлинната и електрическата енергия;
  ж) анализ на подсектор „Газоснабдяване“ и на инфраструктурните проекти в областта на преноса и транзита на природен газ на територията на Република България.
  2. Анализът по т. 1 да се подготви и представи на Народното събрание в срок до три месеца от деня на приемане на решението.
  3. Въз основа на резултатите и оценките от анализа, съответните компетентни държавни органи да извършат проверка за финансовото и икономическото състояние на предприятията от сектор „Енергетика“, като при установяване на нарушения да се потърси отговорност на съответните длъжностни лица.
  4. В срок до 9 месеца от деня на приемане на решението, министърът на икономиката и енергетиката да разработи проект на нова енергийна стратегия, а Министерският съвет да внесе проектът на стратегия за приемане в Народното събрание.

  Решението е прието от 42-то Народно събрание на …………. 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.


  Председател на
  Комисията по енергетика:

  Рамадан Аталай
  Форма за търсене
  Ключова дума