Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
16/10/2013 първо гласуване

  1. Законопроект за ограничаване изменението на климата, №354-01-49, внесен от ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА и група народни представители, на 02.08. 2013 г.

  2. Законопроект за ограничаване изменението на климата, № 302-01-20, внесен от Министерски съвет на 26.09. 2013 г. .
  На свое редовно заседание, проведено на 9 октомври 2013 г., Комисията по енергетика обсъди разгледа съвместно на първо четене Законопроект за ограничаване изменението на климата, № 354-01-49, внесен от Ивелина Веселинова Василева и група народни представители на 02.08. 2013 г. и Законопроект за ограничаване изменението на климата, № 354-01-49, внесен от Министерски съвет на 26.09.2013 г. .
  На заседанието в качеството си на вносители присъства н.п. Ивелина Борисова и от Министерството на околната среда и водите, господин Чавдар Георгиев – заместник-министър, госпожа Соня Панайотова – парламентарен секретар, госпожа Райна Ангелова – началник-отдел дирекция „Политика по изменение на климата“, госпожа Стефка Дойчинова – главен експерт в дирекция „Политика по изменение на климата“, господин Владислав Драмалиев – експерт в дирекция „Политика по изменение на климата“ и госпожа Силвия Бакърджиева – държавен експерт в дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международното сътрудничество“.
  Народните представители приеха единодушно предложението на Председателя на Комисията по енергетика, в съответствие с еднаквите принципи заложени в законопроектите, същите да се гледат заедно, но да се гласуват поотделно.
  От името на вносителите, Законопроектът за ограничаване изменението на климата, под № 354-01-49 и мотивите за неговото внасяне бяха представени от н.п. Ивелина Василева.
  След ратифицирането на Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата (РКОНИК) през 1995 г. и Протокола от Киото през 2002 г. страната изпълнява редица международни задължения, свързани с ограничаването изменението на климата, въведени в националното законодателство със Закона за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
  Като член на Европейския съюз (ЕС) Република България има редица задължения по законодателния пакет „Климат&Енергетика” и е участник в Схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на ЕС (ЕСТЕ), въведена с Директива 2003/87/ЕО. Поетите ангажименти свързани с ограничаването изменението на климата формират цял сектор в политиката по климата и тяхното изпълнение трябва да се осъществява при постигане на баланс между интересите на индустрията и амбициозните цели на ЕС за прогресивно намаляване на емисиите на парникови газове.
  Политиката по изменение на климата има изцяло хоризонтален характер. Дейностите в изпълнение на тази политика, както и големият брой докладвания към органите на РКОНИК и Европейската комисия (ЕК) изискват навременен принос от всички компетентности в областта на изменението на климата органи. Своевременното изпълнение на задълженията на Република България както като страна по РКОНИК и Протокола от Киото, така и като държава - членка на ЕС, ще се гарантира от ефективното ангажиране на компетентните органи и частноправните субекти в съответните процедури, за което е необходимо ясна и изчерпателна регламентация на техните правомощия, права и задължения.
  Целта на проекта на Закон за ограничаване изменението на климата е да даде обща правна уредба на обществените отношения, свързани с осъществяването на политиката по изменение на климата, да регламентира компетентните органи и правомощията им за осъществяване политиката по климата, да посочи частноправните субекти, които имат права и задължения в рамките на различните процедури, и основните дейности и процеси, чрез които Република България изпълнява своите задължения в областта на изменението на климата в международен план и на ниво ЕС.
  От Закона за опазване на околната среда (ЗООС) са пренесени и прецизирани действащите разпоредби, свързани с националната инвентаризация на емисии на парникови газове, гъвкавите механизми по Протокола от Киото - международната търговия с предписани емисионни единици и механизмите съвместно изпълнение и чисто развитие, както и уредбата на ЕСТЕ.
  Със законопроекта са транспонирани напълно Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед подобряване и разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове на Общността и Директива 2008/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. за изменение на Директива 2007/87/ЕО с цел включване на авиационните дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността.
  От името на вносителите, Законопроект за ограничаване изменението на климата, № 302-01-20, внесен от Министерски съвет на 26.09. 2013 г. и мотивите за неговото внасяне, както и различията от предходния законопроект–прецизиране, актуализиране и допълване беше представен от заместник министър Чавдар Георгиев. Той посочи еднаквите и сходни текстове с първия законопроект, като ратифицирането на Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата (РКОНИК) през 1995 г. и на Протокола от Киото през 2002 г., изискванията на законодателния пакет Климат&Енергетика” и участие в Схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Европейския съюз (ЕСТЕ), въведена с Директива 2003/87/ЕО, както и мотивацията чрез Законопроекта да бъде постигнат баланс между интересите на индустрията и амбициозните цели на ЕС за прогресивно намаляване на емисиите на парникови газове.
  Действително, политиката по изменение на климата има изцяло хоризонтален характер и специфичните дейностите в изпълнение на тази политика, както и големият брой докладвания към органите на РКОНИК и ЕК изискват навременен принос от всички органи и частноправни субекти, които имат компетентности и ангажименти в областта на изменението на климата. Главната цел на предложените проекти на Закон за ограничаване изменението на климата е създаването на обща правна уредба, чрез която Република България ще изпълнява своите задължения в областта на изменението на климата в международен план и на ниво Европейски съюз.
  Основните въпроси, за които се предлага уреждането им с втория актуализиран законопроект, могат условно да бъдат разделени на две категории: първата включва съществуващи обществени отношения, чиято позитивна правна уредба е пренесена от действащи нормативни актове – големият брой правни норми са пренесени от Закона за опазване на околната среда, а втората категория въпроси в законопроекта касае нови обществени отношения, които за първи път намират своята правна регламентация и с които се въвеждат нови актове на европейското законодателство. Прецизирана е и уредбата на Европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове (ЕСТЕ) и са транспонирани напълно Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО, с оглед подобряване и разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове на Общността и Директива 2008/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. за изменение на Директива 2007/87/ЕО, с цел включване на авиационните дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността. Чрез транспонирането им в проекта на Закона, предложен от МС се осигурява нормативното регламентиране на: провеждане на търгове на квоти за емисии на парникови газове през третия период на ЕСТЕ от 2013 до 2020 г. – с новия закон се транспонират разпоредбите относно разпределянето на приходите от търговете и се въвеждат разпоредби, свързани с прилагането на чл. 10, параграф 4 от Директива 2009/29/ЕО и на Регламент 1031/2010 относно избора на общи за Европейския съюз тръжни платформи за търговия с квоти (временна и постоянна), избора и функциите на тръжния продавач за България и начина за заплащане на общия тръжен инспектор, както и се определят основните участници в търговете и изпълнителите на функцията „тръжен продавач“ за България; преходно безплатно разпределение на квоти на операторите на инсталации, участващи в ЕСТЕ - в допълнение към съществуващите разпоредби се въвеждат правилата за подаване на заявление за нови участници през периода 2013-2020 г. и за разпределяне на безплатни квоти на тези нови участници; преходно безплатно разпределение на квоти за модернизиране на електропроизводството; използване в рамките на ЕСТЕ на кредити от проекти за намаляване емисиите на парникови газове; правила за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове от операторите на инсталации и операторите на въздухоплавателни средства в обхвата на ЕСТЕ и се въвеждат административно-наказателни разпоредби, подпомагащи спазването на правилата, въведени с този закон, от страна на операторите на стационарни инсталации и операторите на въздухоплавателни средства.
  Освен това в актуализирания законопроект се предлагат промени в разпоредбите относно администрирането на Националния регистър за търговия с квоти на емисии от парникови газове, свързани с одобряването на Регламент (ЕС) № 389/2013 и се транспонира чл. 1, ал. 2, буква а (ii), подточки 6, 7 и 8 и ал. 5 от Директива 2009/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за изменение на Директива 98/70/ЕО по отношение на спецификацията на бензина, дизеловото гориво и газьола и за въвеждане на механизъм за наблюдение и намаляване на нивата на емисиите на парникови газове и за изменение на Директива 1999/32/ЕО на Съвета по отношение на спецификацията на горивото, използвано от плавателни съдове по вътрешните водни пътища, и за отмяна на Директива 93/12/ЕИО, като се осигурява нормативно регламентиране на задължението за производителите и вносителите на течни горива за транспорта да постигнат за периода от 1 януари 2011 г. до 31 декември 2020 г. намаление на емисиите на парникови газове на единица енергия от целия жизнен цикъл на доставяните течни горива с 6 на сто спрямо средното за Европейския съюз равнище за 2010 г.
  Определя се компетентен орган, който да приеме мерки за изпълнение на задълженията, произтичащи от Решение № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно усилията на държавите членки за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение на ангажиментите на Общността за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. (Решение № 406/2009/ЕО) и се доразвива въведената в ЗООС схема за доброволна редукция на емисии, чрез която усилия за намаляване на емисии ще полагат и инсталации и лица, за които не съществуват международни задължения за намаляване емисиите на парникови газове, което от своя страна е допълнителен механизъм за намаление на емисии на парникови газове. Приходите от търгове с квоти за емисии от парникови газове са планирани в Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. Приходите от търгове през следващите години ще бъдат планирани в хода на бюджетната процедура.
  Отношение по Законопроекта взеха:
  Народния представител Данаил Кирилов, който оцени положително предложения от Министерски съвет законопроект с оглед на неговата пълнота на въведени европейски законодателни актове, систематичност и актуалност на предложените текстове и предложи да бъдат приети и двата законопроекта; н.п. Магдалена Ташева, която изрази отрицателното си мнение по Законопроектите като цяло; н.п. Цецка Цачева предложи да бъдат подкрепени на първо четене двата законопроекта и в комисията да бъде изготвен общ законопроект, който да бъде предложен в пленарна зала; н.п. Рамадан Аталай, който коментира обвързаността на Законопроекта със сектор Енергетика, въведените в него възлови разпоредби свързани с разпределението на безплатните квоти за емисии на парникови газове и отбеляза разминаването в текстовете свързани с изпълнението на предвиденото със Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, § 20, изменение на чл. 58, ал. 2 от Закона за енергийната ефективност, отнасящо се до постъпленията във фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници получени от търговия на квоти за емисии на парникови газове. Законопроектът на Министерски съвет предвижда 71% от постъпленията да влизат във фонда, а този на госпожа Ивелина Василева, предвижда 50%.
  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по енергетика предлага с 14 гласа „за”2 гласа “против” и 0 гласа “въздържал се” на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ограничаване изменението на климата, № 302-01-20, внесен от Министерски съвет на 26.09.2013 г. и предлага с 14 гласа „за”, 2 гласа “против” и 0 гласа “въздържал се” на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ограничаване изменението на климата, № 354-01-49, внесен от Ивелина Веселинова Василева и група народни представители на 02.08.2013 г..
  Форма за търсене
  Ключова дума