Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
16/10/2013 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 302-01-22, внесен от Министерски съвет на 27.09.2013г
  На свое редовно заседание, проведено на 9 октомври 2013 г., Комисията по енергетика обсъди на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на акцизите и данъчните складове, № 302-01-22, внесен от Министерски съвет на 27.09.2013г.
  На заседанието в качеството си на вносители от Министерството на финансите присъстваха г-жа Людмила Петкова – заместник министър, г-н Красимир Сивев – директор на дирекция „Данъчна политика“, г-н Божидар Алексов – директор на дирекция „Акцизи“ в Агенция „Митници“ и г-жа Наташа Петрова – началник отдел в дирекция „Акцизи“ в Агенция „Митници.
  От името на вносителите, Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, под № 302-01-22, внесен от Министерския съвет на 27.09.2013 година беше представен от заместник-министър Людмила Петкова. Тя обоснова предлаганите промени с въвеждането на европейски изисквания в българското законодателство, Планът за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса и схеми за подпомагане. Измененията предложени в Законопроекта са в следните направления:
  • предложения за промени в акцизните ставки за природния газ, използван като моторно гориво и гориво за отопление и за тежките корабни горива;
  • въвеждане в националното законодателство на схема за държавна помощ намалена акцизна ставка за газьол; използван при първично селскостопанско производство и
  • предложения за промени свързани с намаляване на административната тежест за бизнеса и усъвършенстване на акцизното законодателство.
  В подкрепа на представените от нея мотиви за изменение на Закона за акцизите и данъчните складове, заместник-министър Людмила Петкова посочи социалния ефект, който би имала мярката свързана с повишаване на минималните нива на облагане на природния газ, използван като моторно гориво и гориво за отопление. До края на 2013 г. България ползва опция по Директива 2003/96 от 2003 г. относно данъчното облагане на енергийните продукти и електроенергията, съгласно която ако относителният дял на природния газ в общото енергийно потребление е под 15%, имаше възможност природният газ да бъде освободен от облагане с акциз. Тази опция приключва края на 2013 г. и всъщност трябва да бъдат въведени минималните нива на облагане от 1 януари 2014 г. В момента за природния газ, използван като гориво за отопление, ставката от 0,10 лева за гигаджаул трябва да бъде увеличена на 0,6 лв. за гигаджаул. В съответствие с поетите в Договора за присъединяване, ангажименти Република България трябва да въведе минималните нива на облагане.
  По отношение на природния газ, използван като моторно гориво, в самата директива има опция, от която България ще се възползва, за да се запази намалената акцизна ставка, която е въведена в момента в Закона за акцизите и данъчните складове, или ставката в момента е 0,85 лева за гигаджаул. В тази връзка на 8 август 2013 г. е била изготвена нотификация до Европейската комисия с молба България да продължи да ползва намалена акцизна ставка в този размер, който току що споменах, за период от шест години, считано от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2019 година. Природният газ за битови нужди е освободен, той е с нулева ставка и ако бъде получено положителното решение от Европейската комисия, ставката ще бъде 0,85 лв. за гигаджаул, използван като моторно гориво.
  По отношение на второто предложение, това е въвеждане на схема за държавна помощ намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство. Република България е получила през декември 2011 г. положително решение от Европейската комисия, че може да въведе в националното си законодателство тази схема за държавна помощ. Действието на схемата е до 31 декември 2013 г. Към момента схемата не е приведена в действие и поради тази причина от Министерството на земеделието и храните е изпратено писмо до Европейската комисия с молба да бъде удължен срокът до 31 декември 2014 година.
  Последната група промени са свързани с усъвършенстване на акцизното законодателство. Въвежда се нов раздел в Закона за акцизите и данъчните складове, лицензирани при особени случаи, съгласно който на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ се предоставя възможност да се лицензира по реда на Закона за акцизите и данъчните складове, когато осъществява своите специфични дейности по управление на държавните резерви и военновременните запаси, тяхното създаване, съхраняване, отчитане, финансиране и контрол.
  С тези разпоредби се дава възможност на Държавната агенция да съхранява в складовите бази, които са й предоставени за управление акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз и същия се плаща, когато стоките се освобождават от потребление и напускат данъчния склад.
  Отношение по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове взе н.п. Магдалена Ташева, която поиска повече информация относно необходимостта от промени в Закона за акцизите и данъчните складове и кое налага съхраняването на акцизни стоки в режим на отложено плащане в складови бази, управлявани от Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“.
  Заместник-министър Людмила Петкова посочи, че предложението за въвеждане намалена акцизна ставка за дизеловото гориво, използвано от земеделски производители е подпомагане на земеделските производители, а по отношение на природния газ Европейската комисия изисква увеличаване на ставката поради изтичане на сроковете на нотификации направени при присъединяването на страната към Европейския съюз, а Република България се бори за задържане на намалена акцизна ставка, от една страна, за да стимулира използването на природния газ като моторно гориво, тъй като се счита, че това е едно от най-чистите екологични горива и от друга страна, заради социалния ефект, тъй като основното му приложение е в градския транспорт и таксиметровия превоз на пътници. Колкото до Държавната агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” и разширяването на нейните правомощия, това е свързано с изпълнение на законови разпоредби за смесването на горивата от нефтен произход с биокомпонент. Биогоривата намаляват трайността на горивата от нефтен произход и поради тази причина смесването им става след освобождаване от данъчния склад и преди пускането им в продажба. В Закона се дава възможност самия държавен резерв да се лицензира и да държи собствените си горива под режим отложено плащане на акциз.
  В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по енергетика с 11 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържал се”, подкрепи законопроекта и изразява следното
  СТАНОВИЩЕ:
  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 302-01-22, внесен от Министерски съвет на 27.09.2013г.
  Форма за търсене
  Ключова дума