Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
05/03/2014 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, №454-01-23, внесен от народните представители ЯВОР БОРИСЛАВОВ КУЮМДЖИЕВ и ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ на 19.02.2014 г.
  ДОКЛАД
  за първо гласуване
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, №454-01-23, внесен от народните представители ЯВОР БОРИСЛАВОВ КУЮМДЖИЕВ и ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ на 19.02.2014 г.
  На заседание, проведено на 5 март 2014 г., Комисията по енергетика обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 454-01-23, внесен от народните представители ЯВОР БОРИСЛАВОВ КУЮМДЖИЕВ и ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ на 19.02.2014 г.
  На заседанието присъстваха Иван Айолов, заместник-министър и Биляна Иванова, главен експерт в дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ в отдел „Комуникации“ в Министерството на икономиката и енергетиката, Владимир Малинов, началник на отдел „Правен“, Димитър Дойчев, началник на отдел „Лицензи“ и Кирил Марковски, началник на главен отдел „Експлоатация“ от „Булгартрансгаз „ЕАД, Деница Илиева–Видева и Анжела Славова, юрисконсулти от „Булгаргаз“ЕАД.
  Народният представител от името на вносителите Явор Куюмджиев, представи предложението за изменение на Закона за енергетиката, като уточни, че текстовете наистина касаят изграждането на газопровода Южен Поток, само че не в контекст на изключване от европейските директиви, а точно обратното – на практика това, което предлагаме е транспониране на разпоредбите на Директива 2009/73, която касае общите правила за вътрешния пазар на природен газ. Сега съществуващия Закон за енергетиката решава някои от тези въпроси в много по-общ план, докато тези промени изрично специфицират какво трябва да бъде законодателството в тази посока и на практика стесняват обхвата на Закона за енергетиката като го правят много по-точен. Нещо повече, в предложените промени става въпрос главно за морските газопроводи и въобще се въвежда термин „морски газопровод“, който в българското законодателство към този момент го няма. Така че, не само не се нарушават никакви европейски правила, но за един изключително важен за България и за целия Европейски съюз проект се създават условия, той да бъде по-лесно реализуем и да се случва в срокове, които да бъдат максимално съкратени, с оглед по-бързото му построяване.
  Отношение по законопроекта взеха:
  Народния представител Ивайло Московски, който попита дали термина „морски газопроход“ е съгласуван с Морска администрация. Вносителят отговори, че съгласуване не е правено и може да се поиска само становище, но на този етап не е необходимо. Народния представител
  Делян Добрев коментира съобщението на Европейската комисия от края на миналата година, което касаеше проблеми с междуправителствените споразумения, сключени между държавите в 2007 година и приложението на Трети енергиен либерализационен пакет. Според него независимо от декларациите и подписаното допълнително споразумение, че на българска територия газопроводът ще спазва европейските правила, с това предложение от една страна подписаното споразумение не се нарушава, а от друга страна, газопроводът е изключен от Трети енергиен пакет. Отговор на въпроса даде н.п. Явор Куюмджиев, който обясни, че евродирективите се отнасят за газопроводи на територията на Европейския съюз. Черно море не е територия на Европейския съюз. Народния предтавител Таско Ерменков направи допълнителни уточнения от името на вносителите. Той обърна внимание, че в предложението въобще не става въпрос за избягване, отбягване или елиминиране на която и да европейска директива, а за възможността всяка друга държава, която е изградила тръбопровод по дъното на морето да го изкара на същата изходна точка, където е българския тръбопровод и за нашия ангажимент да осигурим резрвирани обеми от българската територия към териториите на другите страни членки. Според н.п. Ивайло Московски е важно да се изясни как точно се категоризира територия, в която попада акваторията на държавната граница и да се прецизира това чия територия се води там където влиза тръбата или излиза и така нататък, за да се дефинира точно границата. Народния представител Явор Куюмджиев отговори, че въпроса е изследван, във въпросната тематика се прилага принципа на самолетите и на летищата, защото няма как да бъде построена помпена станция или приемателна станция на 3 километра в морето, където е морската граница.
  Народния представител Магдалена Ташева коментира, че Комисията е била много щедра на време и думи и не разбира защо се съсредоточават върху терминология, която не е попречила да има Северен поток, който си функционира и да има два или три морски или по дъното на Средиземно море газопроводи, които идват от Либия, Алжир, Египет за Италия, държава-членка на Европейския съюз, както и газопровод от Норвегия, която не е член на Европейския съюз. Според н.п. Данаил Кирилов се касае за територии, които са изключителна държавна собственост и публична държавна собственост и като такива дейностите в тях подлежат на специален ред, т.е. вносителите трябва да са съобразили и изискванията на други закони - Закона за концесиите, Закона за държавната собственост.
  В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по енергетика с 10 гласа „за”, 0 гласа „против” и 8 гласа “въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, №454-01-23, внесен от народните представители ЯВОР БОРИСЛАВОВ КУЮМДЖИЕВ и ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ на 19.02.2014г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА:
  РАМАДАН АТАЛАЙ
  Форма за търсене
  Ключова дума