Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
26/06/2013 първо гласуване

  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати, № 302-01-4, внесен от Министерския съвет на 24 юни 2013 година
  ДОКЛАД

  На заседание, проведено на 26 юни 2013 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати.
  На заседанието присъстваха:
  От Министерство на финансите:
  Людмила Петкова –заместник-министър,
  Милена Бойкова – директор на Дирекция „Държавен дълг и финанси”,
  Елена Петрова – държавен експерт в Дирекция „Държавен дълг и финанси”;
  От Комисия за финансов надзор:
  Ангел Джалъзов – заместник-председател,
  Евгени Точев – директор на Дирекция „Правна”,
  Димитър Койчев – директор на Дирекция „Международно сътрудничество”,
  Мариян Иванов – експерт в Дирекция „Международно сътрудничество” ;
  От БНБ – Управление „Банков надзор”:
  Тихомир Тимнев – директор на Дирекция „Правно обслужване и административна дейност”,
  Атанас Иванов – експерт в Дирекция „Правно обслужване и административна дейност”,
  Екатерина Гигова – експерт в Дирекция „Правно обслужване и административна дейност”.
  От Асоциация на българските застрахователи:
  Антоанета Димоларова,
  Христо Христов;
  Законопроектът беше представен от представителите на вносителя.
  Настоящият проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати (ЗДНФК) има за цел да въведе в българското законодателство изискванията на няколко директиви на Европейския парламент и на Съвета които осигуряват възможност за упражняването на подходящ допълнителен надзор върху застрахователните и банковите групи, включително когато те са част от финансов холдинг със смесена дейност.
  Със законопроекта се предвиждат промени в дефинициите за „поднадзорно лице” и „финансов сектор” и се въвеждат дефиниции за „презастраховател” и „лице, управляващо друго предприятие за колективно инвестиране”.
  Регламентира се включването в обхвата на допълнителния надзор на управляващите дружества и на лицата, управляващи други предприятия за колективно инвестиране (ЛУДПКИ), по начина и в степента, в която са включени финансовите институции. При изчисляването на праговете за идентифициране на финансов конгломерат (ФК) те следва да се включат към сектора, към който принадлежат в рамките на групата, а ако не принадлежат към нито един сектор в рамките на групата, да се прибавят към най-малкия финансов сектор.
  Към досегашните критерии „структура на доходите” и „задбалансови дейности”, използвани при изчисляването на праговете за идентифициране на финансов конгломерат , със законопроекта се добавя критерият „обща стойност на управляваните активи”, с който също може да бъде заменен критерият „балансово число”, съответно да бъде прилаган заедно с него, ако по преценка на надзорните органи тези параметри са значими за целите на допълнителния надзор.
  С оглед прилагането на изключенията при упражняването на допълнителен надзор въз основа на анализ на риска се въвежда ново изключение, че когато най-малкият сектор в групата не надвишава левовата равностойност на 6 млрд евро, макар да покрива останалите прагове, за да бъде идентифицирана като финансов конгломерат, по общо съгласие с другите компетентни органи, БНБ и КФН могат да не я разглеждат като такъв.
  За да се гарантира упражняването на ефективен допълнителен надзор върху поднадзорните лица, принадлежащи към финансов конгломерат, законопроектът въвежда изискване към поднадзорните лица на ниво финансов конгломерат да предоставят поне веднъж годишно на БНБ, съответно на КФН, детайлна информация за правната, управленската и организационната структура на групата, включително относно поднадзорните лица, нерегулираните дъщерни дружества и значимите клонове. Надзорните органи от своя страна следва да предоставят така получената информация на Съвместния комитет на европейските надзорни органи.
  Законопроектът регламентира създаването на надзорни колегии за финансов конгломерат с оглед осигуряването на допълнителен принос към действащите надзорни колегии за банковата група, съответно комитетите за координация за застрахователна група в конгломерата.
  Доколкото с този законопроект, в съответствие с няколко секторни директиви се извършват и промени, които са идентични за банките, инвестиционните посредници и застрахователите, с настоящия законопроект се предлагат и промени в Закона за кредитните институции, Закона за пазарите за финансови инструменти, в Кодекса за застраховането и Закона за договорите за финансово обезпечение:
  На поставените от членове на Комисията въпроси представителите на вносителя отговориха изчерпателно.
  По време на обсъждането представителите на Асоциацията на българските застрахователи заявиха желание да представят свое становище на комисията между първо и второ четене на законопроекта.
  След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „За"- 11 народни представители, „Против" – няма, Въздържали се" - няма.
  Въз основа на изразената подкрепа при обсъждането на законопроекта и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  ЙОРДАН ЦОНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума