Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
03/07/2013 първо гласуване

  Относно: законопроект за допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 354-01-29, внесен от н.п. Сергей Станишев и група народни представители на 26.06.2013 г.
  Д О К Л А Д


  На заседание, проведено на 3 юли 2013 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, внесен от н.п. Сергей Станишев и група народни представители.
  На заседанието присъстваха: представителите на Министерството на финансите: Людмила Петкова - заместник-министър на финансите и Красимир Сивев – началник на отдел в дирекция „Данъчна политика”; Димитър Бранков – заместник – председател на Българска стопанска камара и Диана Найденова – главен експерт в КНСБ.
  Законопроектът беше представен от н.п. Георги Гьоков.
  Със законопроекта се предлага данъчно задължени лица, които предоставят стипендии на ученици и студенти да намаляват финансовия си резултат с размера на стипендиите, като поемат задължение за осигуряване на работа на учениците или студентите след завършване на обучението им за период не по-малък от срока, за който е предоставена стипендията. Законопроектът предвижда и задължение при неизпълнение на условието за осигуряване на работа, данъчно задълженото лице да увеличава финансовия си резултат с размера на ползваното данъчно облекчение.
  Целта на законопроекта е, от една страна, да се осигури възможност за първо работно място на младите хора, а от друга страна, работодателите да си гарантират подготовката на млади кадри, от които имат нужда. С тази мярка до известна степен ще се ограничи младежката безработица и ще се преодолее несъответствието между получаваното образование и нуждите от кадри за бизнеса.
  При обсъждането на законопроекта членовете на комисията и представителите на Министерството на финансите изразиха становища за подкрепа на законопроекта, като между двете му гласувания се внесе предложение за отмяна на действащата в Закона за корпоративното подоходно облагане разпоредба за признаване на разходи за дарения в полза на ученици и студенти за предоставени стипендии, както и да се прецизират някои от предложените редакции в законопроекта, в съответствие със законодателството в областта на образованието. Принципна подкрепа за законопроекта изразиха и представителите на БСК и КНСБ.

  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” - 9 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 354-01-29, внесен от н.п. Сергей Станишев и група народни представители на 26 юни 2013 г.

  София, 3 юли 2013 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  ЙОРДАН ЦОНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума