Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
03/07/2013 първо гласуване

  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, № 354-01-31, внесен от н.п. Сергей Дмитриевич Станишев и група народни представители 26 юни 2013 година
  ДОКЛАД

  На заседание, проведено на 03 юли 2013 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.
  На заседанието присъстваха:
  От Министерство на финансите:
  Людмила Елкова – заместник - министър,
  Владимир Петров – директор на дирекция „Държавни разходи“;
  От МТСП:
  Росица Янкова – заместник-министър,
  Емил Мирославов – директор на Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд”;
  От НОИ:
  Бисер Петков – управител
  Весела Караиванова - подуправител;
  От КНСБ:
  Диана Найденова - главен експерт;
  От КТ „Подкрепа”:
  Димитър Шахънов - главен експерт;
  От Българска стопанска камара:
  Димитър Бранков – зам. предесдател,
  Йорданка Велинова - експерт;
  От Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България:
  Иван Захариев – директор пазар на труда;
  От Асоциацията на индустриалния капитал на България:
  Ивелин Желязков – директор Дирекция „Тристранно сътрудничество”.
  От името на вносителите законопроекта беше представен от н.п. Георги Гьоков.  С предложения законопроект се повишава степента на социална закрила на работниците и служителите при неплатежоспособност на техния работодател. Подобрява се целенасочеността на средствата от фонда, особено в периоди на икономическа криза и се намаляват възможностите да се прехвърлят тези лица от системата на социалното осигуряване в тази на социалното подпомагане.
  Законопроектът цели да гарантира социалните права на работниците и служителите при специфични случаи на несъстоятелност, при които е налице значително забавяне на процедурата по обявяване в неплатежоспособност и забавяне изплащането на дължимите обезщетения при неплатежоспособност на работодателя.
  Предлагат се следните комплексни мерки за постигане на набелязаните цели:
   увеличаване на периода, през който работодателят е осъществявал дейност преди началната дата на неплатежоспособността - от 6 месеца на 12 месеца;
   увеличаване на размера на гарантираните вземания от 3 на 6 начислени, но неизплатени месечни трудови възнаграждения и парични обезщетения през последните 12 месеца;
   увеличаване на максималния размер на гарантираните вземания на работниците и служителите от 1 000 на 1 200 лв.
  Предложените изменения не противоречат на международноправните изисквания. Те са в съответствие с директивите на Европейския съюз за закрила на работниците и служителите в случай на неплатежоспособност на техния работодател. Отразяват съществуващите практически проблеми по изплащането на трудовите възнаграждения и гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на техните работодатели.
  Финансовите измерения на предложените мерки са твърде скромни и са във възможностите на бюджета на Фонда за тази и за следващите години. (Във Фонда за гарантиране вземанията на работниците и служителите има свободни около 220 млн.лв., вложени в ДЦК, като приходите от тях надхвърлят 11 млн. лв. За 2012 година за изплащане на обезщетения са ползвани само 826 хиляди лева за 485 работници и служители от 47 фирми при среден размер на обезщетението 1702 лв.) Наличният финансов ресурс разкрива резерви за гарантиране на подходяща социална закрила на осигурените за този риск лица.
  Заместник - министър Людмила Елкова потвърди подкрепата на МФ за законопроекта. По разчети на министерството ако законопроекта се приеме, планираните разходи за обезщетения от фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” за периода от 1 октомври до 31 декември 2013 година ще се увеличат с 500 000 лв., а за 2014 година с 2 млн. лв. Тя обърна внимание и на риска от увеличаване на действия от страна на недобросъвестни работодатели и наети лица с цел финансови злоупотреби при усвояване на средствата от фонда.
  От името на НОИ управителят г-н Бисер Петков и подуправителят г-жа Весела Караиванова изразиха подкрепа за законопроекта и потвърдиха направените разчети от МФ. Те заявиха готовността на НОИ за засилване на контрола при възложената им дейност по отпускането и изплащането на обезщетенията по този закон.
  Свои становища по законопроекта представиха и присъстващите работодателски и синдикални организации. Те изразиха принципна подкрепа за предложения законопроект, като направиха и някои забележки и предложения по конкретни текстове от него.
  Председателят на комисията г-н Йордан Цонев изрази увереност че между първо и второ гласуване на законопроекта ще бъде направено необходимото прецизиране на текстовете за сближаване на позициите на работодателските, синдикалните организации и вносителите.
  На поставените от членове на Комисията въпроси беше отговорено изчерпателно.
  След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „За"- 11 народни представители, „Против" – няма, Въздържали се" - няма.
  Въз основа на изразената подкрепа при обсъждането на законопроекта и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  ЙОРДАН ЦОНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума