Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
16/07/2013 първо гласуване

  Относно: законопроект за допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 302-01-7, внесен от Министерски съвет на 12.07.2013 г.
  Д О К Л А Д

  На заседание, проведено на 16 юли 2013 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, внесен от Министерски съвет.
  На заседанието присъстваха представителите на Министерство на финансите: Людмила Петкова - заместник-министър на финансите и Красимир Сивев – началник на отдел в дирекция „Данъчна политика”.
  Законопроектът беше представен от г-жа Людмила Петкова.
  Направените предложения за допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане целят въвеждането на разпоредбите на Директива 2013/13/ЕС на Съвета от 13 май 2013 г. за адаптиране на някои директиви в областта на данъчното облагане поради присъединяването на Република Хърватия и на Директива 2013/24/ЕС на Съвета от 13 май 2013 г. за адаптиране на някои директиви в областта на дружественото право поради присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз. Директивите са обнародвани в „Официален вестник“ на Европейския съюз съответно на 28 май 2013 г. и на 10 юни 2013 г. и влизат в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република Хърватия към Европейския съюз.
  Предложението за допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане се отнася до приложенията към закона, с които се определят някои от условията, на които трябва да отговарят местните дружества в държавите членки, за да се възползват от данъчните режими, въведени с разпоредбите на данъчните директиви. С промените ще се постигне уеднаквяване на данъчното третиране на хърватските лица с това на лицата, местни за данъчни цели в другите държави - членки на Европейския съюз.
  Със законопроекта за допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане се предлага и допълнение в Закона за счетоводството като се създава нова точка в допълнителните разпоредби, с която се прави препратка към Директива 2013/24/ЕС.
  В Закона за счетоводството не е необходимо да се въвеждат нови текстове или да се изменят и допълват съществуващите чрез изрично изброяване на хърватските дружества, задължени да прилагат Четвърта и Седма счетоводни директиви, тъй като избраният подход при първоначалното транспониране на двете директиви в националното законодателство е подробните списъци на дружествата от всички държави членки да не бъдат включвани в българския счетоводен закон, а да се направи препращане към съответните им разпоредби.
  Прилагането на новата уредба не изисква финансови и други средства.

  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” - 11 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.

  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 302-01-7, внесен от Министерски съвет на 12.07.2013 г.

  София, 16 юли 2013 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ
  И ФИНАНСИ:

  ЙОРДАН ЦОНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума