Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
първо гласуване

  по законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Организацията за забрана на химическите оръжия относно привилегиите и имунитетите на Организацията
  № 302-02-11, внесен от Министерски съвет на
  9 септември 2013 г.
  ДОКЛАД

  На заседание, проведено на 19 септември 2013 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроект № 302-02-11 за ратифициране на Споразумението между Република България и Организацията за забрана на химическите оръжия относно привилегиите и имунитетите на Организацията.
  На заседанието присъстваха Людмила Елкова – заместник-министър на финансите и Ася Давидова – ръководител на отдел „Контрол на въоръженията и неразпространение” в Министество на външните работи.
  Законопроектът и споразумението бяха представени от г-жа Ася Давидова.
  Република България е ратифицирала Конвенцията за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химическо оръжие и за неговото унищожаване и е депозирала ратификационните си инструменти в ООН още през 1994 година.
  Всички държави – страни по Конвенцията членуват в Организацията за забрана на химическите оръжия.
  Съгласно чл. 8, параграф 50 от Конвенцията привилегиите и имунитетите се определят в споразумения между организацията и държавите, членуващи в нея. Тези споразумения съдържат стандартни формулировки и се одобряват предварително от Изпълнителния съвет на Организацията. Споразумението с Република България е одобрено на 63-та сесия на Изпълнителния съвет на 16 февруари 2011 година.
  В Споразумението са предвидени следните привилегии и имунитети за организацията:
  - имунитет по отношение на съдебно производство;
  - неприкосновеност на помещенията, имуществото и архивите;
  - освобождаване на финансовите активи от ограничения;
  - освобождаване от преки и косвени данъци, митнически сборове, акцизи и данък от продажба на недвижима и движима собственост.
  Предвидени са още привилегии и имунитети по отношение на лицата участващи в работата на Организацията, както и по отношение на комуникации и издания на Организацията.
  Участието на Република България не е свързано с допълнително пряко или косвено въздействие върху бюджета. Разходите, свързани с изпълнение на споразумението се осигуряват в рамките на одобрените средства в бюджета на компетентните институции по неговото прилагане за съответната финансова година.
  След приключване на дискусията се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: „За"- 15 народни представители, без „Против" и „Въздържали се".
  Въз основа на изразената подкрепа при обсъждането на законопроекта и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на. Споразумението между Република България и Организацията за забрана на химическите оръжия относно привилегиите и имунитетите на Организацията № 302-02-11, внесен от Министерски съвет на 09 септември 2013 година.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  ЙОРДАН ЦОНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума