Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
10/10/2013 първо гласуване

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 302-01-24, внесен от Министерския съвет на 03.10.2013 г.
  Д О К Л А Д

  На заседание, проведено на 10 октомври 2013 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, внесен от Министерския съвет.
  На заседанието присъстваха: Людмила Петкова - заместник-министър на финансите, Красимир Сивев –директор на дирекция „Данъчна политика“ в Министерство на финансите, представителите на Националната агенция за приходите - Росен Иванов – директор на дирекция „Данъчно-осигурителна методология“, Лорета Цветкова и Цветана Янкова – държавни експерти в дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ и Емил Савов – заместник изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България.
  Законопроектът беше представен от г-жа Людмила Петкова.

  Основните моменти в законопроекта са:

  - предлага се прецизиране на нормите за освобождаване от данък върху недвижимите имоти на сгради със сертификати за клас на енергопотребление В, C и D по Закона за енергийната ефективност. Нормативната уредба относно сертифицирането на сградите позволява преиздаването на сертификати при определени условия, което води до противоречия при практическото прилагане на данъчното облекчение. За целта се предлага освобождаването да се извършва за максимален срок от 10 години след преустройство на сградите, водещо до постигане на енергийна ефективност;
  - предлага се данъчното облекчение при облагане с данък върху превозните средства в Република България да се ползва съобразно екологичните стандарти по отношение емисионните норми на парниковите газове. Предлага се облекчението да бъде в размер 30 на сто или 50 на сто в зависимост от категориите превозни средства и екологичните категории;
  - предлага се освобождаване от облагане с данък върху недвижимите имоти и с данък при придобиване на имущества, както и от такса за битови отпадъци на специфична категория недвижими имоти – храмове, молитвени домове и манастири, които се ползват за извършване на богослужение и са собственост на законно регистрираните вероизповедания в страната;
  - предлага се от 2015 г. да отпадне възможността общините да определят размера на таксата за битови отпадъци на база данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена. Широкото използване на данъчната оценка за база при определяне размера на таксата води до несправедливо определяне на размера, което е предпоставка за ниската събираемост на таксата. Предлага се промяната да влезе в сила от 1 януари 2015 г., с което ще се осигури време на заинтересованите страни да определят база за разпределение, която да има пряка връзка с извършените разходи по предоставяне на услугата;
  - предлага се студентските общежития, считано от 1 януари 2014 г., да се третират като жилищни имоти за целите на облагане с данък върху недвижимите имоти, тъй като в момента те се класифицират като нежилищни, а се ползват за живеене от студентите;
  - предлага се допълнение на чл. 123, ал. 1, съгласно което на едноличните търговци ще се налага имуществена санкция, а не глоба, както е в действащия закон, което е в противоречие с принципите, заложени в Закона за административните нарушения и наказания.
  След представяне на законопроекта се проведе обсъждане, при което г-н Емил Савов изрази несъгласието на Националното сдружение на общините в Република България с предвидените облекчения за местни данъци и такси за регистрираните вероизповедания в страната, тъй като общините ще се лишат от тези приходи и постави въпроса за компенсиране на общините за тези приходи от страна на държавата, както и за ясно изброяване в закона на основите, които общините могат да ползват за разпределение на таксата за битови отпадъци, във връзка с предложената промяна на чл. 67, ал. 2. Някои от членовете на комисията се изказаха в подкрепа на предложението за премахване на облекчението за автомобили с катализаторно устройство, тъй като същото не е с екологичен ефект и предложиха да се помисли за друг вид данъчно облекчение за най-бедните слоеве от населението. Постави се и въпроса за изработване на методика за определяне на разходите, които общините следва да включват в план-сметките си при определяне на таксата за битовите отпадъци. Направено бе и предложение за включване в законопроекта на текст, с който да се задължи Министерския съвет да изготви подзаконов акт, в който да се разпише механизъм за определяне на количеството на битовите отпадъци. Постави се и въпроса доколко е целесъобразно да се запази данъчното облекчение за сертифицираните сгради по Закона за енергийната ефективност, както и за уреждане в закона на въпроси, свързани с промяната на статута на студентските общежития по отношение облагането им с данък върху недвижимите имоти, като например: кое ще е данъчно задълженото лице, ще се ползва ли преференцията за основно жилище и др. По законопроекта е представено и писмено становище от КНСБ, с което се изразява подкрепа за предвидената възможност данъчното облекчение за данъка върху превозните средства да се ползва в зависимост от екологичната категория на превозните средства, като се предлага да се обмисли разширяването на обхвата на действието му и за автомобили с мощност на двигателя по-голяма от 74 kW включително.
  След обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” - 8 народни представители, „Въздържали се”- 6 народни представители, без „Против”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 302-01-24, внесен от Министерския съвет на 03.10.2013 г.

  София, 14 октомври 2013 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  ЙОРДАН ЦОНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума