Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
10/10/2013 първо гласуване

  по законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Международната банка за възстановяване и развитие, № 302-02-14, внесен от Министерски съвет на
  27 септември 2013 г.
  ДОКЛАД


  На заседание, проведено на 10 октомври 2013 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроект № 302-02-14 за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Международната банка за възстановяване и развитие.
  На заседанието присъстваха Юнал Тасим – заместник-министър на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), и Даниела Малхасян – заместник-директор на дирекция „Европейски фондове за конкурентноспособност в МИЕТ.
  Законопроектът и споразумението бяха представени от заместник-министър Юнал Тасим.
  Проектът на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между МИЕТ и Международната банка за възстановяване и развитие е одобрен с решение на МС от 26 юли 2012 година, като министърът на икономиката, енергетиката и туризма е упълномощен да проведе преговорите и да го подпише при условие за последваща ратификация. Споразумението е подписано на 26 юли 2012 година.
  Споразумението е сключено в изпълнение на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Световната банка за партньорство и оказване на техническа подкрепа във връзка с изпълнението на Структурните инструменти на ЕС от 22 януари 2012 година. Ратифицирането на Споразумението е изключително важно както за успешното изпълнение на проектите които се финансират през програмен период 2007-2013г., така и за подготовката за следващия програмен период 2014-2020г. То цели получаване на подкрепа за подобряване на инстуционалната и правна рамка на националната иновационна система на България и подобряване на проектите за иновации, финансирани от Европейския съюз. Цялата дейност се финансира по линия на техническата помощ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013г.
  Съгласно Споразумението банката се задължава да извърши консултации и да изготви доклади по четири дейности посочени в приложението.
  Заместник-министър Юнал Тасим посочи, че докладите не са готови въпреки че графикът за изпълненито им изтече. Затова ратификацията е изключително важна за завършване на дейностите по Споразумението, като единият от документите който очакваме като резултат (Стратегията за интелигентна специализация) е осбено необходим за да защитим новата оперативна програма.
  Даниела Малхасян от МИЕТ уточни, че 20% от цялата сума по Споразумението е изплатена авансово на банката съгласно договора. Проектите на докладите са готови, а най-важния от тях за изготвяне на Стратегията за интелигентна специализация е одобрен и заплатен в средата на тази година.
  Народният представител Румен Гечев постави въпроса защо от юли 2012 до февруари 2013 г. Споразумението не е ратифицирано от предходният Парламент, както следва от Конституцията. Той заяви, че Парламента е поставен пред свършен факт - над 1 млн. лв. вече е преведен авансово а двете страни са неизрядни. В Споразумението няма наказателни клаузи ако изпълнителят не си изпълни задълженията, с което подписалият го по никакъв начин не е защитил интересите на държавата. Ако Парламентът не ратифицира договора, България рискува определени средства от ЕС. Въпросът е кой носи отговорност за това, че повече от година се извършват плащания без ратификация?
  Народният представител Менда Стоянова напомни, че на предишни заседания също е имало дебат за последващите ратификации на споразумения, и изрази съмнения в необходимостта по принцип от дебати по споразумения които вече са в ход и на които вече не можем да влияем.
  Народният представител Николай Александров заяви, че е нарушен чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията, в който се казва, че при международни договори, когато възникват финансови задължения за страната трябва да има ратификация на НС. Реално сме поставени до стената, защото ако не я извършим губим пари, а вече сме правили плащания. Ратификацията в Конституцията има за цел да предпазва властимащите от еднолично взимане на финансови решения по междунаридни споразумения. С решенията от 26 юли 2012 Конституцията е погазена и за това трябва да се извърши проверка от компетентните органи, за това кой и защо е нарушил основния закон на държавата. Там стоят подписите на бившия министър на икономиката Делян Добрев и бившия Министър-председател Бойко Борисов, които носят отговорност за това.
  Заместник-председателят на комисията Маргарита Николова изрази мнение, че след като договорът е подписан без да бъде защитена българската страна, дори и да гласуваме ратификацията, не можем да бъдем сигурни, че докладите ще ни бъдат предоставени до месец ноември тази година.
  Народният представител Дора Янкова каза, че от решението на Министерски съвет за ратификацията са изминали 1 година и 3 месеца, и МС тогава се е поставил над Конституцията, като е дал съгласие временно да се прилага и да се работи по него от датата на подписването му до изпълнението на вътрешно-правните процедури за влизането му в сила. Тя отправи сериозни критики към администрацията на МИЕТ и МС за забавянето и невнасянето на ратификацията в предходното Народно събрание.
  Председателят на комисията Йордан Цонев изрази мнение, че ако не ратифицираме Споразумението ще последват загуби за страната ни, като например спиране на програмата или други санкции. Според него ратификацията не променя с нищо действията преди нея, и всички действия и плащания извършени преди това са въпрос на компетентните органи. Подписите стоят на документите преди ратификацията и това не може да бъде отменено от нея. Има приети актове на МС и подписи на министър-председателя и на един от министрите. Ако те са в нарушение на Конституцията и законите, нека комисията да възложи на Агенция Държавна финансова инспекция да извърши проверка, и ако има такова нарушение да сезира компетентните органи.
  Народният представител Сергей Кичиков подкрепи вземането на решение за сезиране на компетентните органи, които да потърсят съответната отговорност, ако има нарушения.
  Председателят на комисията Йордан Цонев предложи освен решението за приемане на законопроекта за ратификация на Споразумението, комисята да приеме отделно решение за сезиране на Агенция Държавна финансова инспекция за извършване на проверка на всички действия извършени по Споразумението преди ратификацията му.
  Предложението за отделно решение беше прието, след което комисията с 11 гласа „За” и 3 гласа „Въздържали се” гласува решение да се сезира Агенция Държавна финансова инспекция за извършване на проверка на всички действия извършени по Споразумението преди ратификацията му от НС.
  По законопроекта за ратифициране на Споразумението се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: „За"- 11 народни представители, „Против"- 1 и „Въздържали се" - 2.
  Въз основа на изразената подкрепа и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и Международната банка за възстановяване и развитие, № 302-02-14, внесен от Министерски съвет на 27 септември 2013 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  ЙОРДАН ЦОНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума