Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
17/10/2013 първо гласуване

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 302-01-28, внесен от Министерския съвет на 11.10.2013 г.
  Д О К Л А Д  На заседание, проведено на 17 октомври 2013 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, внесен от Министерския съвет.
  На заседанието присъстваха: Людмила Петкова - заместник-министър на финансите, Красимир Сивев –директор на дирекция „Данъчна политика“ в Министерство на финансите, Наталия Чернева – началник на отдел в същата дирекция, представителите на Националната агенция за приходите - Росен Иванов – директор на дирекция „Данъчно-осигурителна методология“, Цветана Янкова – държавен експерт в дирекция „Данъчно-осигурителна методология“.
  Законопроектът беше представен от г-жа Людмила Петкова.

  Основните моменти в законопроекта са:

  - предлага се промяна, с която непризнатите за данъчни цели приходи и разходи от последващи оценки и от отписване на вземания ще се признават за данъчни цели най-рано в годината, в която настъпи някое от обстоятелствата в закона. Предложено е тези приходи и разходи да могат да се признават за данъчни цели с изтичането на 3 години за вземанията с тригодишен давностен срок и с изтичането на 5 години – на тези с петгодишен давностен срок. Предложената промяна заменя действащите до този момент условия – за изтичане на давностния срок на вземането или изтичане на 5 години от момента, в който вземането е станало изискуемо.
  Аналогично на вземанията е предложена промяна и по отношение на данъчното третиране на задълженията.
  - предлага се разширяване и прецизиране на разпоредбата, регулираща разходите, представляващи доходи на местни физически лица, които се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане. Във връзка с това е въведено ясно дефиниране на разпоредбата, касаеща доходите от допълнителни трудови възнаграждения и е разширен обхватът на разпоредбата с разходите, представляващи обезщетения, определени като задължителни с нормативен акт.
  - предлага се освобождаване от данък на доходи на чуждестранни юридически лица, които са местни лица за данъчни цели на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, от лихви по облигации или други дългови ценни книжа, издадени от местно юридическо лице, които са допуснати до търговия на регулиран пазар.
  - предлага се освобождаване при определени условия и на доходите от лихви по заем, предоставен от чуждестранно лице - емитент на облигации или на други дългови ценни книжа. Емитентът трябва да бъде местно лице за данъчни цели на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и да е издал облигациите или другите дългови ценни книжа с цел предоставяне на постъпленията от тях назаем на местно юридическо лице. Друго условие, което следва да бъде изпълнено, е облигациите или другите дългови ценни книжа да са допуснати до търговия на регулиран пазар.
  Чрез предложението се осигурява достъп до финансиране на местните юридически лица чрез алтернативни източници - емитиране на облигации на регулиран пазар, както и емитиране на облигации, средствата от които да бъдат предоставяни за финансиране на местно юридическо лице.
  - предлага се във връзка с констатирани несъответствия с правото на Европейския съюз и съобразяване с европейската практика да се прецизира прилагането на режима, действащ съгласно Директива 2003/49/ЕО на Съвета от 3 юни 2003 г. относно общата система на данъчно облагане на плащания на лихви и роялти между свързани дружества от различни държави членки. Предоставя се възможност за прилагане на намалената данъчна ставка от 5 на сто за данъка върху доходите от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения и преди да е изтекъл срокът за притежаването на изискуемия минимум от капитала в случаите, когато към момента на начисляване на дохода притежаването на изискуемия минимум от капитала не е прекъснато. В случай, че притежаването на изискуемия минимум от капитала е прекъснато, преди да са изтекли двете години, за начислените доходи от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения дължимият данък при източника се коригира, като се прилага данъчната ставка в размер 10 на сто и се дължи лихва за периода от датата, на която е следвало да бъде внесен данъкът при източника, до датата на внасянето му.
  - предвижда се предвид изтичането на действието на Насоките за регионална помощ за програмния период 2007-2013 г. и приетите от Европейската комисия нови Насоки за регионална помощ за програмния период 2014-2020 г. промяна в съществуващото данъчно облекчение за минимална и регионална държавна помощ, като се разширява обхватът на общините, в които може да се преотстъпва корпоративен данък. Предвижда се като община с висока безработица да се разглежда община, в която за предходната година преди текущата има безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за същия период, вместо 35 на сто както е по сега действащия режим. Едновременно с тази промяна се въвеждат нови условия за данъчно задълженото лице, което следва да поддържа през целия данъчен период не по-малко от 10 работни места, от които най-малко 50 на сто да са заети пряко в извършваната производствена дейност. Също така през целия данъчен период 30 на сто от персонала трябва да бъдат лица с постоянен адрес в общини от списъка с общини, в които за предходната година преди текущата има безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за същия период. С тези промени се цели както насърчаване на инвестициите в по-голям брой общини, така и намаляване на безработицата в тези общини чрез осигуряване на определена заетост. Данъчното облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие, ще влезе в сила само след постановяване на положително решение от Европейската комисия относно съответствието му с Насоките за националната регионална помощ за 2014-2020 г.
  - предлага се срока на действие на данъчното облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски производители, да бъде удължен до 2014 г., но прилагането му ще бъде възможно след постановяване на положително решение от Европейската комисия.
  - направени са и предложения с редакционен и правно-технически характер, които целят прецизиране на законовите разпоредби.
  Предложените по-горе промени ще окажат положително въздействие върху всички засегнати лица, тъй като се предвиждат редица облекчения за данъчно задължените лица и едновременно с това се насърчава инвестиционната им активност паралелно с осигуряване на определена заетост, което следва да се отрази благоприятно на икономиката на страната като цяло.
  След представяне на законопроекта се проведе обсъждане, при което
  се поставиха въпроси относно целесъобразността на промяната в § 4, т. 1 и § 5, с която се разширява обхвата на разпоредбата по отношение на общини, които могат да се възползват от данъчното облекчение, както и защо в обхвата на разпоредбата на чл. 195 са включени само чуждестранните лица.
  След обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” - 11 народни представители, „Въздържали се”- 4 народни представители, без „Против”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 302-01-28, внесен от Министерския съвет на 11.10.2013 г.

  София, 18 октомври 2013 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  ЙОРДАН ЦОНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума