Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
17/10/2013 първо гласуване

  Относно: законопроект за ограничаване изменението на климата № 354-01-49, внесен от н.п. Ивелина Веселинова Василева и група народни представители на 02.08.2013 г. и законопроект за ограничаване изменението на климата № 302-01-20, внесен от Министерски съвет на 26.09.2013 г.
  Д О К Л А Д

  На заседание, проведено на 17 октомври 2013 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ограничаване изменението на климата, внесен от н.п. Ивелина Веселинова Василева и група народни представители и законопроект за ограничаване изменението на климата, внесен от Министерски съвет.
  На заседанието присъстваха представителите на Министерство на околната среда и водите – г-жа Искра Михайлова – министър, г-жа Боряна Каменова – директор на дирекция „Политика по изменение на климата”, г-жа Райна Ангелова – началник на отдел в същата дирекция.
  Законопроектът с вносители н.п. Ивелина Василева и група народни представители беше представен от н.п. Ивелина Василева.
  Целта на законопроекта е да се даде обща правна уредба на обществените отношения, свързани с осъществяването на политиката по ограничаване изменението на климата. В него са регламентирани компетентните органи, които осъществяват тази политика, като са разписани техните правомощия, очертан е както кръгът на частноправните субекти, които имат права и задължения в рамките на различните процедури, така и на основните дейности и процеси, чрез които Република България изпълнява своите задължения в областта на ограничаването на изменението на климата в международен план и на европейско ниво.
  Със законопроекта са пренесени и прецизирани действащи разпоредби от Закона за опазване на околната среда и са транспонирани напълно директивите, по линия на които Европейската комисия е открила наказателна процедура. Доразвитата схема за доброволна редукция на емисии обхваща дейности, инсталации и лица, за които не съществуват международни задължения за намаляване на емисиите на парникови газове. Чрез привеждане на схемата в действие се осигурява допълнителен механизъм за реализиране намаление на емисии на парникови газове, създава се предпоставка за постигане на съпричастност и информираност на обществеността в дейностите по ограничаване изменението на климата.
  Законопроектът с вносител Министерски съвет беше представен от г-жа Искра Михайлова.
  Поради разпускането на 41-то Народно събрание така представения от н.п. Ивелина Василева законопроект за ограничаване изменението на климата не е приет в пленарна зала. И двата законопроекта са работени от един и същ екип в Министерство на околната среда и водите и до голяма степен текстовете съвпадат. За разлика от предишния законопроект настоящият законопроект на Министерски съвет е съобразен с всички приети през периода от 2012 г. до м. септември 2013 г. документи на Европейския съюз, а именно: Регламент №2013/389/ЕС, Регламент №2013/525/ЕС и Решение №2013/377/ЕС. Наред с това е наблегнато на координацията между институциите, които носят отговорност за осъществяването на тази политика, както е и засилена отговорността на отделните ведомства и държавни институции. Предложен е по-гъвкав вариант за вземане на решение при разпределението на постъпленията от търговете за квоти на емисии на парникови газове в рамките на европейската схема за търговия с емисии, който позволява на правителството чрез постановление на Министерски съвет да насочва приходите от търговията с емисии на парникови газове към приоритетни за съответния времеви период дейности в съотвествие с изискванията на европейското законодателство.
  Предвижда се приходите от търгове с квоти за емисии от парникови газове да постъпват по набирателни сметки, което няма пряко въздействие върху държавния бюджет и не се изискват допълнителни инвестиции.

  След представяне на двата законопроекта, които са идентични в голямата си част, се проведе гласуване, което приключи при следните резултати:
  1. По законопроекта, внесен от н.п. Ивелина Василева и група народни представители - „За” – 14 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.
  2. По законопроекта, внесен от Министерски съвет – „За” – 14 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за ограничаване изменението на климата № 354-01-49, внесен от н.п. Ивелина Веселинова Василева и група народни представители на 02.08.2013 г. и законопроекта за ограничаване изменението на климата № 302-01-20, внесен от Министерски съвет на 26.09.2013 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  ЙОРДАН ЦОНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума