Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
17/10/2013 второ гласуване

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 302-01-17, внесен от Министерския съвет на 18.09.2013 г., приет на първо гласуване на 17.10.2013 г.
  Д О К Л А Д

  Проект
  Второ гласуване

  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

  (Обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от 2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26, 38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г. и бр. 52 от 2013 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Владислав Горанов, Димитър Главчев и Диана Йорданова за създаване на нов § 1:

  § 1. В чл. 50, ал .3 след думата „предоставя“ се добавя „незабавно“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 1:

  § 1. В чл. 50, ал. 3 след думата „предоставя“ се добавя „незабавно“.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Владислав Горанов, Димитър Главчев и Диана Йорданова за създаване на нов § 2:

  § 2. В чл. 65, ал. 4 се изменя така:
  „(4) Заключението се подписва от експерта и се предоставя на органа по приходите, възложил експертизата. Органът по приходите в седем дневен срок предоставя експертизата на проверяваното лице“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 2:

  § 2. В чл. 65 ал. 4 се изменя така:
  „(4) Заключението се подписва от експерта и се предоставя на органа по приходите, възложил експертизата, и на субекта в 7- дневен срок от датата на изготвянето му.”

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Владислав Горанов, Димитър Главчев и Диана Йорданова за създаване на нов § 3:

  § 3.В чл.110 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 4 се изменя така:
  „(4) Проверката се извършва от органите по приходите след писмено възлагане. Правилата по чл.8 не се прилагат, когато е налице възлагане от изпълнителния директор или упълномощено от него лице. За резултатите от проверката се съставя протокол, когато в закон не е предвиден актът, с който проверката трябва да завърши. Протоколът или актът се издават в седем-дневен срок от приключването на проверката.“
  2. Създава се ал. 5:
  „(5) С акта за възлагане на проверката се определя срока за извършването и, който не може да бъде по-дълъг от три месеца от датата на възлагането“.

  Комисията не подкрепя предложението.

  § 1. В чл. 169 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 5:
  „(5) При прилагането на ал. 4 към погасяване на лихви се пристъпва след погасяване на всички главници на задълженията.“
  2. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1, който става § 3.
  § 2. В чл. 229, ал. 3 се създава т. 3:
  „3. сумите са за публични вземания.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, който става § 4.


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.


  § 3. С недължимо платени до влизането в сила на този закон суми за публични задължения, установявани от Националната агенция за приходите, се погасяват задължения по реда на чл. 169, ал. 4 и 5, освен ако до влизането в сила на този закон е подадено искане по чл. 129, ал. 1.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 5.

  § 4. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 55 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 45 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г. и бр. 15, 20 и 70 от 2013 г.) в чл. 159, ал. 4 изречение трето се изменя така: „Ако не е заявил това, погасяването се извършва по реда на чл. 169, ал. 4 и 5 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 6.

  § 5. В § 46 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 94 от 2012 г.) думите „2014 г.” се заменят с „2015 г.“.
  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Владислав Горанов, Димитър Главчев и Диана Йорданова:

  § 5 да се измени така:
  § 5 . В § 46 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност(ДВ бр. 94 от 2012 г) думите „2008 г.” се заменят с „2009 г.” , а думите „2014 г.” се заменят с „2015 г.”.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията предлага § 5 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място като т. 7 в § 7 (по номерация на комисията).

  § 6. В Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2007 г. - бр. 37 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от 2007 г., бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г., бр. 54, 94 и 103 от 2012 г. и бр. 23, 30 и 68 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 92 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Независимо от ал. 1 данъкът за възстановяване по чл. 88, ал. 3 се възстановява в 30-дневен срок от подаване на справка-декларацията, когато:
  1. лицето е извършило за последните 12 месеца преди текущия месец облагаеми доставки с нулева ставка на обща стойност повече от 30 на сто от общата стойност на всички извършени от него облагаеми доставки, включително доставките с нулева ставка; на доставки с нулева ставка се приравняват и доставките на следните услуги с място на изпълнение на територията на друга държава членка, по които получател е лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка:
  а) транспорт на стоки в рамките на Европейския съюз и оказвани във връзка с този транспорт спедиторски, куриерски и пощенки услуги, различни от услугите по чл. 49;
  б) транспортна обработка на стоки;
  в) услуги във връзка с транспорта, оказвани от агенти, брокери и други посредници, действащи от името и за сметка на друго лице;
  г) услуги по оценка, експертиза и работа върху движими вещи;
  2. лицето - земеделски производител, е извършило за последните
  12 месеца преди текущия месец облагаеми доставки със ставка 20 на сто на произведените от него стоки по приложение № 2, част II на обща стойност повече от 50 на сто от общата стойност на всички извършени от него облагаеми доставки.“
  2. В чл. 117, ал. 2 се създават т. 9 и 10:
  „9. идентификационен номер на доставчика за целите на ДДС, под който номер е осъществена доставката, когато доставчикът е регистриран за целите на ДДС в друга държава членка, и номер и дата на фактурата - когато такава е издадена до датата на издаване на протокола;
  10. идентификационен номер по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на доставчика на стоки по приложение № 2, част II и номер и дата на фактурата.“
  3. В чл. 163б, ал. 2 се създава т. 7:
  „7. наименование и идентификационен номер по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на доставчика на стоки по приложение
  № 2, част II.”
  4. В глава деветнадесета „а” се създава чл. 163г:
  „Ограничение на обхвата
  Чл. 163г. Разпоредбите на тази глава не се прилагат, когато за доставка на стоки или услуги по приложение № 2 са налице условията по
  чл. 7, 13, 15, 16 и 28.”
  5. В § 1 от Допълнителните разпоредби се създава т. 71:
  „71. „Код по КН” са тарифни кодове по Комбинираната номенклатура, установена с Приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа.”
  6. В § 1а от Допълнителните разпоредби се създава т. 7:
  „7. Директива 2013/43/ЕС на Съвета от 22 юли 2013 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на незадължително и временно прилагане на механизма за обратно начисляване във връзка с доставки на някои стоки и услуги, при които съществува риск от измами (ОВ, L 201/4 от 26 юли 2013 г.).”
  7. Приложение № 2 към глава деветнадесета „а“ се изменя така:

  „Приложение № 2
  към глава деветнадесета „а“
  I. Част първа:
  1. Битови отпадъци по Закона за управление на отпадъците.
  2. Производствени отпадъци по Закона за управление на отпадъците.
  3. Строителни отпадъци по Закона за управление на отпадъците.
  4. Опасни отпадъци по Закона за управление на отпадъците.
  5. Отпадъци от черни и цветни метали по Закона за управление на отпадъците.
  6. Отпадъци от черни и цветни метали с битов характер по Закона за управление на отпадъците.
  7. Услуги по добив, обработка или преработка на отпадъци
  по т. 1 - 6.

  II. Част втора:

  Код по КН 2012 Описание на стоката
  0909 Семена от анасон, звезден анасон, резене, кориандър, кимион, ким; плодове от хвойна:
  - Семена от кориандър:
  0909 21 00 -- Несмлени, нито пулверизирани
  0909 22 00 -- Смлени или пулверизирани
  1001 Пшеница и смес от пшеница и ръж:
  - Твърда пшеница
  1001 11 00 -- За посев
  1001 19 00 -- Друга
  - Други:
  1001 91 -- За посев
  1001 91 10 --- Лимец
  1001 91 20 --- Мека пшеница и смес от пшеница и ръж
  1001 91 90 --- Други
  1001 99 00 -- Други
  1002 Ръж:
  1002 10 00 - За посев
  1002 90 00 - Други
  1003 Ечемик:
  1003 10 00 - За посев
  1003 90 00 - Друг
  1004 Овес:
  1004 10 00 - За посев
  1004 90 00 - Други
  1005 Царевица:
  1005 10 - За посев:
  -- Хибридна:
  1005 10 13 --- Хибрид „trois voies“
  1005 10 15 --- Обикновен хибрид
  1005 10 18 --- Друга хибридна
  1005 10 90 -- Друга
  1005 90 00 - Друга
  1006 Ориз
  1006 10 - Неолющен ориз:
  1006 10 10 -- За посев
  -- Друг:
  --- Друг:
  1006 10 92 ---- С кръгли зърна
  1006 10 94 ---- Със средни зърна
  ---- С дълги зърна:
  1006 10 96 ----- Със съотношение дължина/широчина, по-голямо от 2, но по-малко от 3
  1006 10 98 ----- Със съотношение дължина/широчина, 3 или повече
  1007 Сорго на зърна:
  1007 10 - За посев
  1007 10 10 -- Хибрид, за посев
  1007 10 90 -- Друго
  1007 90 00 - Други
  1008 Елда, просо и семе за птици; други житни растения:
  1008 10 00 - Елда
  - Просо:
  1008 21 00 -- За посев
  1008 29 00 -- Друго
  1008 30 00 - Семе за птици
  1008 60 00 - Тритикале
  1008 90 00 - Други житни растения:
  1201 Семена от соя, дори натрошени:
  1201 10 00 - За посев
  1201 90 00 - Други
  1205 Семена от репица или рапица, дори натрошени:
  1205 10 - Семена от репица или рапица с ниско съдържание на ерукова киселина:
  1205 10 10 -- За посев
  1205 10 90 -- Други
  1205 90 00 - Други
  1206 00 Семена от слънчоглед, дори натрошени:
  1206 00 10 - За посев
  - Други:
  1206 00 91 -- Обелен; необелен шарен слънчоглед
  1206 00 99 -- Други

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Владислав Горанов, Димитър Главчев и Диана Йорданова:

  В § 6, т. 1 да се измени така:
  Член 92 се изменя така:
  Чл. 92. (1) Данъкът за възстановяване по чл. 88, ал. 3 се прихваща или възстановява, като при наличие на други изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски, събирани от Националната агенция за приходите, възникнали до изтичане края на календарния месец на подаване на справка-декларацията, органът по приходите прихваща тези задължения с посочения в справка-декларацията данък за възстановяване; а остатъка, ако има такъв, се възстановява на лицето в 30-дневен срок от подаване на справката декларация.
  (2) Независимо от разпоредбите на ал. 1, когато е започнала ревизия на лицето, срокът за възстановяване на данъка е срокът за издаване на ревизионния акт, освен в случаите, когато лицето предостави обезпечение в пари, в държавни ценни книжа или в безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на действие не по-кратък от 6 месеца.
  (3) Данъкът се възстановява и/или прихваща до размера на обезпечението по ал. 2 в срок пет дни след предоставянето му.
  (4) Данък, подлежащ на възстановяване, невъзстановен без основание или невъзстановен поради отпаднало основание (включително при отмяна на акт) в предвидения в този закон срок по ал. 1, се възстановява заедно със законната лихва, считано от датата, на която е следвало да бъде възстановен по този закон, до окончателното му изплащане, независимо от разпоредбата на ал. 2 и от спирането на данъчното производство.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 6, който става § 7 и предлага следната редакция:

  § 7. В Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2007 г. - бр. 37 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от 2007 г., бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г., бр. 54, 94 и 103 от 2012 г. и бр. 23, 30 и 68 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 92 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Независимо от ал. 1 данъкът за възстановяване по чл. 88, ал. 3 се възстановява в 30-дневен срок от подаване на справка-декларацията, когато:
  1. лицето е извършило за последните 12 месеца преди текущия месец облагаеми доставки с нулева ставка на обща стойност повече от 30 на сто от общата стойност на всички извършени от него облагаеми доставки, включително доставките с нулева ставка; на доставки с нулева ставка се приравняват и доставките на следните услуги с място на изпълнение на територията на друга държава членка, по които получател е лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка: транспорт на стоки в рамките на Европейския съюз и оказвани във връзка с този транспорт спедиторски, куриерски и пощенки услуги, различни от услугите по чл. 49; транспортна обработка на стоки; услуги във връзка с транспорта, оказвани от агенти, брокери и други посредници, действащи от името и за сметка на друго лице, както и услуги по оценка, експертиза и работа върху движими вещи;
  2. лицето - земеделски производител, е извършило за последните 12 месеца преди текущия месец облагаеми доставки със ставка 20 на сто на произведените от него стоки по приложение № 2, част втора на обща стойност повече от 50 на сто от общата стойност на всички извършени от него облагаеми доставки.“
  2. В чл. 117, ал. 2 се създават т. 9 и 10:
  „9. идентификационен номер на доставчика за целите на ДДС, под който номер е осъществена доставката, когато доставчикът е регистриран за целите на ДДС в друга държава членка, и номер и дата на фактурата - когато такава е издадена до датата на издаване на протокола;
  10. идентификационен номер по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на доставчика на стоки по приложение № 2, част втора и номер и дата на фактурата.“
  3. В чл. 163б, ал. 2 се създава т. 7:
  „7. наименование и идентификационен номер по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на доставчика на стоки по приложение № 2, част втора.”
  4. В глава деветнадесета „а” се създава чл. 163г:
  „Ограничение на обхвата
  Чл. 163г. Разпоредбите на тази глава не се прилагат, когато за доставка на стоки или услуги по приложение № 2 са налице условията по чл. 7, 13, 15, 16 и 28.”
  5. В допълнителните разпоредби:
  а) в § 1 се създава т. 71:
  „71. „Код по КН” са тарифни кодове по Комбинираната номенклатура, установена с Приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа.”;
  б) в § 1а се създава т. 7:
  „7. Директива 2013/43/ЕС на Съвета от 22 юли 2013 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на незадължително и временно прилагане на механизма за обратно начисляване във връзка с доставки на някои стоки и услуги, при които съществува риск от измами (ОВ, L 201/4 от 26 юли 2013 г.).”
  6. Приложение № 2 към глава деветнадесета „а“ се изменя така:

  „Приложение № 2
  към глава деветнадесета „а“
  I.Част първа:
  1. Битови отпадъци по Закона за управление на отпадъците.
  2. Производствени отпадъци по Закона за управление на отпадъците.
  3. Строителни отпадъци по Закона за управление на отпадъците.
  4. Опасни отпадъци по Закона за управление на отпадъците.
  5. Отпадъци от черни и цветни метали по Закона за управление на отпадъците.
  6. Отпадъци от черни и цветни метали с битов характер по Закона за управление на отпадъците.
  7. Услуги по добив, обработка или преработка на отпадъци
  по т. 1 - 6.

  II. Част втора:

  Код по КН 2012 Описание на стоката
  0909 Семена от анасон, звезден анасон, резене, кориандър, кимион, ким; плодове от хвойна:
  - Семена от кориандър:
  0909 21 00 -- Несмлени, нито пулверизирани
  0909 22 00 -- Смлени или пулверизирани
  1001 Пшеница и смес от пшеница и ръж:
  - Твърда пшеница
  1001 11 00 -- За посев
  1001 19 00 -- Друга
  - Други:
  1001 91 -- За посев
  1001 91 10 --- Лимец
  1001 91 20 --- Мека пшеница и смес от пшеница и ръж
  1001 91 90 --- Други
  1001 99 00 -- Други
  1002 Ръж:
  1002 10 00 - За посев
  1002 90 00 - Други
  1003 Ечемик:
  1003 10 00 - За посев
  1003 90 00 - Друг
  1004 Овес:
  1004 10 00 - За посев
  1004 90 00 - Други
  1005 Царевица:
  1005 10 - За посев:
  -- Хибридна:
  1005 10 13 --- Хибрид „trois voies“
  1005 10 15 --- Обикновен хибрид
  1005 10 18 --- Друга хибридна
  1005 10 90 -- Друга
  1005 90 00 - Друга
  1006 Ориз
  1006 10 - Неолющен ориз:
  1006 10 10 -- За посев
  -- Друг:
  --- Друг:
  1006 10 92 ---- С кръгли зърна
  1006 10 94 ---- Със средни зърна
  ---- С дълги зърна:
  1006 10 96 ----- Със съотношение дължина/широчина, по-голямо от 2, но по-малко от 3
  1006 10 98 ----- Със съотношение дължина/широчина, 3 или повече
  1007 Сорго на зърна:
  1007 10 - За посев
  1007 10 10 -- Хибрид, за посев
  1007 10 90 -- Друго
  1007 90 00 - Други
  1008 Елда, просо и семе за птици; други житни растения:
  1008 10 00 - Елда
  - Просо:
  1008 21 00 -- За посев
  1008 29 00 -- Друго
  1008 30 00 - Семе за птици
  1008 60 00 - Тритикале
  1008 90 00 - Други житни растения:
  1201 Семена от соя, дори натрошени:
  1201 10 00 - За посев
  1201 90 00 - Други
  1205 Семена от репица или рапица, дори натрошени:
  1205 10 - Семена от репица или рапица с ниско съдържание на ерукова киселина:
  1205 10 10 -- За посев
  1205 10 90 -- Други
  1205 90 00 - Други
  1206 00 Семена от слънчоглед, дори натрошени:
  1206 00 10 - За посев
  - Други:
  1206 00 91 -- Обелен; необелен шарен слънчоглед
  1206 00 99 -- Други

  7. В § 46 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 94 от 2012 г.) думите „2014 г.” се заменят с „2015 г.“.


  § 7. (1) Когато до влизането в сила на този закон е направено авансово плащане за доставка на стока по приложение № 2, част II, данъчното събитие за която възниква след тази дата и данъкът за доставката е изискуем от получателя по реда на § 6, регистрираното лице получател е длъжно да начисли данък върху цялата данъчна основа на доставката, включително за направеното авансово плащане.
  (2) В случаите по ал. 1 доставчикът на стоки по приложение № 2, част II документира доставката чрез анулиране на издадената за авансовото плащане фактура и издаване на нова фактура, в която посочва цялата данъчна основа за доставката. За анулирането се издава и протокол по чл. 116, ал. 4.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 7, който става § 8 и предлага следната редакция:

  § 8. (1) Когато до влизането в сила на този закон е направено авансово плащане за доставка на стока по приложение № 2, част втора от Закона за данък върху добавената стойност, данъчното събитие за която възниква след тази дата и данъкът за доставката е изискуем от получателя, регистрираното лице получател е длъжно да начисли данък върху цялата данъчна основа на доставката, включително за направеното авансово плащане.
  (2) В случаите по ал. 1 доставчикът на стоки по приложение № 2, част втора от Закона за данък върху добавената стойност документира доставката чрез анулиране на издадената за авансовото плащане фактура и издаване на нова фактура, в която посочва цялата данъчна основа за доставката. За анулирането се издава и протокол по чл. 116, ал. 4 от Закона за данък върху добавената стойност.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Владислав Горанов, Димитър Главчев и Диана Йорданова за създаване на нов § 7а:

  § 7а. Започналите и неприключили до влизането в сила на този закон проверки по чл. 110 се приключват до 31 март 2014 г.

  Комисията не подкрепя предложението.

  § 8. Разпоредбите на чл. 92, ал. 3, т. 2, част II от приложение № 2 и § 1, т. 71 от Допълнителните разпоредби се прилагат до 31 декември 2018 г.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 8, който става § 9 и предлага следната редакция:

  § 9. Разпоредбите на чл. 92, ал. 3, т. 2, § 1, т. 71 от допълнителните разпоредби и част втора от приложение № 2 от Закона за данък върху добавената стойност се прилагат до 31 декември 2018 г.


  Комисията предлага да се създаде § 10:

  § 10. Законът влиза в сила от 1 ноември 2013 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  ЙОРДАН ЦОНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума