Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
24/10/2013 първо гласуване

  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, № 302-01-29, внесен от Министерски съвет на 15 октомври 2013 г.
  ДОКЛАД


  На заседание, проведено на 24 октомври 2013 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.
  На заседанието присъстваха Людмила Петкова – заместник-министър на финансите, Милена Бойкова – директор на дирекция „Държавен дълг и финансови пазари” в МФ и Елена Петрова – главен експерт в същата дирекция.
  От името на вносителите законопроекта беше представен от заместник-министър Петкова.
  Предложеният законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) цели въвеждане в българското законодателство изискванията на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, както и създаване на допълнителни възможности за развитие на капиталовия пазар.
  С въвеждането на директивата в българското законодателство ще се повиши защитата на инвеститорите и правната сигурност, както и ще се подобрят условията за достъп на бизнеса до финансиране от капиталовите пазари.
  Въвеждането на предложените със законопроекта разпоредби няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет на Република България.
  След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „За"- 11 народни представители, „Против" – няма, Въздържали се" - няма.
  Въз основа на изразената подкрепа при обсъждането на законопроекта и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, № 302-01-29, внесен от Министерски съвет на 15 октомври 2013 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  ЙОРДАН ЦОНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума