Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
31/10/2013 второ гласуване

  Относно: законопроект за допълнение на Закона за счетоводството, № 302-01-27, внесен от Министерския съвет на 11.10.2013 г., приет на първо гласуване на 22.10.2013 г.
  Д О К Л А Д

  Проект
  Второ гласуване

  З А К О Н


  за допълнение на Закона за счетоводството

  (Обн., ДВ, бр. 98 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 102 и 105 от 2005 г., бр. 33, 63, 105 и 108 от 2006 г., бр. 57 от 2007 г., бр. 50, 69 и 106 от 2008 г., бр. 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 34 и 99 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  § 1. В чл. 7 се създава ал. 10:
  „(10) При съставяне на първичните счетоводни документи по ал. 2 чрез автоматични устройства или системи подписът на съставителя може да се замени с цифров или с друг идентификатор, еднозначно разпознаващ и определящ съставителя на първичния счетоводен документ.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В § 1 от Допълнителните разпоредби се създава т. 18:
  „18. „Цифров или друг идентификатор“ е цифров или друг уникален постоянно повтарящ се код, който съответства еднозначно на лицето, което има права за извършване на определени действия.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.


  § 3. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  ЙОРДАН ЦОНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума