Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
04/11/2013 второ гласуване

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 302-01-24, внесен от Министерския съвет на 03.10.2013 г., приет на първо гласуване на 22.10.2013 г.
  Д О К Л А Д

  Проект
  Второ гласуване

  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси

  (Обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 71, 83, 105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56 и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6, 18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 100, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г., бр. 55 и 110 от 2007 г., бр. 70 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 41 и 95 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 31, 35 и 39 от 2011 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2012 г. - бр. 30 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 53, 54 и 102 от 2012 г. и бр. 24, 30 и 61 от 2013 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  § 1. В чл. 8, ал. 4 се създава изречение второ:
  „В случаите на освобождаване от такса битови отпадъци разходите по предоставяне на услугата са за сметка на общинските приходи.”

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Владислав Горанов и Диана Йорданова:

  Параграф 1 да отпадне.

  Предложението е оттеглено.

  Предложение на н.п. Дора Янкова, Йордан Стойков, Георги Свиленски, Георги Гьоков и Деян Дечев:

  В § 1, чл. 8, ал. 4, изр. второ придобива следната редакция:
  „(4)В случаите на освобождаване от такса битови отпадъци по решение на общинския съвет разходите по предоставяне на услугата са за сметка на общинските приходи.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Дора Янкова, Деян Дечев и Георги Гьоков:

  В чл. 8 се създава нова ал. 5:
  „(5)Приходите от местни такси, дължими за предходни бюджетни години, постъпват в бюджета на общината и се разходват за общи цели, съгласно решение на общинския съвет.”
  Досегашните ал. 5 и ал. 6 стават съответно ал. 6 и 7.

  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:

  § 1. В чл. 8, ал. 4 се създава изречение второ: „В случаите на освобождаване от такси по решение на общинския съвет разходите по предоставяне на услугата са за сметка на общинските приходи.”


  § 2. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 т. 9 се изменя така:
  „9. храмовете и манастирите, предназначени за богослужебна дейност, заедно с поземлените имоти, върху които са построени – собственост на законно регистрираните вероизповедания в страната, както и молитвените домове заедно с поземлените имоти, върху които са построени – собственост на законно регистрираните вероизповедания в страната;“.
  2. Създава се ал. 6:
  „(6) Освобождаването от данък по ал. 1, т. 18 и 19 се прилага за общ срок за съответната сграда, не по-дълъг от 10 години.”

  Предложение на н.п. Дора Янкова, Йордан Стойков, Георги Свиленски, Георги Гьоков и Деян Дечев:

  В § 2, т. 2, ал. 6 изразът „от 10 години” се заменя с израза „до 10 години по решение на общинския съвет”.

  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В чл. 48, ал. 1, т. 1 се създава буква „ж“:
  „ж) законно регистрираните вероизповедания в страната за имотите по чл. 24, ал. 1, т. 9;“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.


  § 4. В чл. 51, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „като за регистрираните превозни средства задължително предоставят информация за екологичната категория, когато такава е налична”.

  Предложение на н.п. Ивайло Московски, Емануела Спасова, Теодора Георгиева, Антоний Йорданов, Томислав Дончев, Лиляна Павлова, Иван Вълков, Любен Татарски и Десислава Танева:

  § 4 да отпадне.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.


  Предложение на н.п. Георги Кадиев, Жельо Бойчев, Георги Свиленски, Таско Ерменков и Борис Цветков за нови § 5, 6, 7, 8, 9 и 10:

  §5. Чл. 52 се изменя така:
  С данък върху превозните средства се облагат:
  1. превозните средства, зареждащи с гориво на територията на Република България;
  2. корабите, зареждащи с гориво на българските пристанища;
  3. въздухоплавателните средства, зареждащи с гориво на територията на Република България

  §6. Чл. 53 се отменя и се създава нов чл. 53 с текст:
  (1) Данъкът се начислява към цената на продуктите с кодове:
  1. По КН 2707, предназначени да бъдат използвани като моторно гориво
  2. По КН 2709, предназначени да бъдат използвани като моторно гориво
  3. По КН 2710, предназначени да бъдат използвани като моторно гориво
  4. По КН 2711, предназначени да бъдат използвани като моторно гориво
  5. По КН 2905, предназначени да бъдат използвани като моторно гориво
  6. По КН 3817, предназначени да бъдат използвани като моторно гориво
  7. По КН 3824 90 99, включително биодизел, ако са предназначени да бъдат използвани като моторно гориво
  (2) Данъкът е в размер на 0,06 лв за литър гориво по ал. 1

  §7. Чл. 54 се отменя и се създава нов чл. 54 с текст:
  (1) Данъкът се администрира от Националната агенция за приходите.
  (2) Задължението за заплащане на данък върху превозните средства се дължи от момента на освобождаване на горивата по чл. 53 за потребление.
  (3) Освобождаването за потребление се извършва по реда на чл. 20 от Закона за акцизите и данъчните складове.
  (4) Събраните средства по данъка върху превозните средства се събират в специално създаден за нуждите на този закон национален фонд.

  §8. Чл. 55 се отменя и се създава нов чл. 55 с текст:
  (1) Средствата събрани в националния фонд по чл. 54 ал. 4 се разпределят между общините на Република България въз основа на статистика за съотношението на броя регистрирани автомобили в съответната община и съотношението на количеството заредени горива на територията на съответната община.
  (2) Информацията за съотношението на броя регистрирани автомобили в съответната община се предоставя от Министерството на вътрешните работи, а за съотношението на количеството заредени горива на територията на съответната община – от Националната агенция за приходите.
  (3) Двата показателя са с еднаква тежест при изчисляването на сумата, която следва да получи всяка община.

  §9. Чл. 58 се изменя така:
  (1) Освобождават се от данък превозните средства на:
  1. дипломатическите представителства и консулства при условията на взаимност
  (2) Данък върху превозните средства не се дължи и когато:
  1. горивата по чл. 53 са предназначени за чужда държава.
  2. Горивата по чл. 53 се внасят с международни пощенски и други пратки, в рамките на разрешения безмитен внос съгласно митническото законодателство;
  3. Горивата по чл. 53 се внасят с личния багаж на пътници, при условие че този внос е освободен от данък върху добавената стойност.
  4. Горивата по чл. 53 се използват за цели различни от моторно гориво
  §10. Чл. 56, 57, 59, 60 и 61 се отменят.

  Комисията не подкрепя предложението.


  § 5. В чл. 59 ал. 1 и 2 се изменят така:
  „(1) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и съответстващи на екологични категории „Евро 3” и „Евро 4” данъкът се заплаща с 30 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5” и „Евро 6” – с 50 на сто намаление, от определения по чл. 55, ал. 1 и 3 данък.
  (2) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории „Евро 3” и „Евро 4” данъкът се заплаща с 30 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5”, „Евро 6” и „ЕЕV” – с 50 на сто намаление, от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 данък.”

  Предложение на н.п. Ивайло Московски, Емануела Спасова, Теодора Георгиева, Антоний Йорданов, Томислав Дончев, Лиляна Павлова, Иван Вълков, Любен Татарски и Десислава Танева:

  § 5 да отпадне.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Йордан Цонев:
  1. § 5 да се измени така:
  В чл. 59 да се направят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 1да се измени така:
  „(1) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории „Евро 3”, „Евро 4”, „Евро 5”, „Евро 6” и „EEV, определеният по чл. 55 данък за съответната година се заплаща с намаление 20 на сто – за 2014 г. и 10 на сто – за 2015 г.
  2. Алинеи 1 и 2 по вносител да станат 2 и 3.
  3. Досегашната ал. 3 да стане ал. 4.
  4. да се създадат ал. 5 и ал. 6:
  „(5) Екологичните категории „Евро 3”, „Евро 4”, „Евро 5”, „Евро 6” и „ЕЕV” се удостоверяват чрез предоставяне на документа от последния извършен технически преглед, от който е видно съответствието на превозното средство с определената от производителя екологична категория.
  (6) Наличието на действащо катализаторно устройство се удостоверява с документ от лаборатория, сертифицирана за анализ и удостоверяване от Агенция „Българска служба за акредитация“, издаден до 12 месеца преди предоставянето му в съответната община. Удостоверението се предоставя до 30 ноември на предходната година.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Дора Янкова, Йордан Стойков, Георги Свиленски, Георги Гьоков и Деян Дечев:

  В § 5, чл. 59 се правят следните промени:
  а)създава се нова ал. 1 със следното съдържание:
  „Чл. 59 (1) За превозни средства с мощност на двигателя до 74 кВт, включително снабдени с действащи катализаторни устройства, данъкът се заплаща с намаление от 20 до 50 на сто по решение на общинския съвет.”
  б)ал. 1 и 2 стават съответно ал. 2 и 3.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 5 и предлага следната редакция:

  § 5. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории „Евро 3”, „Евро 4”, „Евро 5”, „Евро 6” и „EEV”, определеният по чл. 55 данък за съответната година се заплаща с намаление 30 на сто – за 2014 г., 20 на сто – за 2015 г. и 10 на сто – за 2016 г.”
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и съответстващи на екологични категории „Евро 3” и „Евро 4” данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5” и „Евро 6” – с 50 на сто намаление, от определения по чл. 55, ал. 1 и 3 данък.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
  „(3) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории „Евро 3” и „Евро 4” данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5”, „Евро 6” и „ЕЕV” – с 50 на сто намаление, от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 данък.”
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  5. Създава се ал. 5:
  „(5) Екологичните категории „Евро 3”, „Евро 4”, „Евро 5”, „Евро 6” и „ЕЕV” се удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието на превозното средство с определената от производителя екологична категория.”


  § 6. В чл. 67, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена.“

  Предложение на н.п. Дора Янкова, Йордан Стойков, Георги Свиленски, Георги Гьоков и Деян Дечев:

  Параграф 6 да отпадне.

  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.


  Предложение на н.п. Йордан Цонев за нов § 6а:

  „§ 6а. В член 71 в т. 1 накрая се добавя „или ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация от собственика или ползвателя до края на предходната година в общината по местонахождение на имота.”

  Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде нов § 7 със следната редакция:

  „§ 7. В чл. 71, т. 1 накрая се добавя „или ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от собственика или ползвателя до края на предходната година в общината по местонахождението на имота.”


  § 7. В глава трета, раздел I се създава чл. 71а:
  „Чл. 71а. Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната.“

  Предложение на н.п. Любен Татарски и Александър Ненков:

  1. Текстът на чл. 71а става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Общинският съвет с наредбата по чл. 9 определя имотите по ал. 1 на регистрираните на територията на общината вероизповедания.”

  Предложението е оттеглено.

  Предложение на н.п. Дора Янкова, Йордан Стойков, Георги Свиленски, Георги Гьоков и Деян Дечев:

  В § 7, чл. 71а, накрая на изречението се добавя изразът „по решение на общинския съвет”.

  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 8.


  § 8. В чл. 123, ал. 1 след думите „юридическите лица” се добавя „и едноличните търговци”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 9.


  § 9. Наименованието „Допълнителна разпоредба” се заменя с „Допълнителни разпоредби” и в тях се създава § 1а:
  „§ 1а. Студентските общежития по смисъла на Закона за висшето образование се приравняват на жилищни имоти за целите на облагане с данък върху недвижимите имоти.”

  Предложение на н.п. Йордан Цонев:
  Парагараф § 9 да се измени така:
  § 9. В допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. Наименованието „Допълнителна разпоредба” се изменя така: „Допълнителни разпоредби”.
  2. В § 1 се създават т. 36 и т. 37:
  т. 36. „Храм или молитвен дом” е сграда, предназначена за извършване на публична богослужебна дейност и религиозни обреди, която отговаря на изискванията на съответното вероизповедание и разпоредбите на Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове.”
  т. 37. „Манастир“, като обект, е свещено място с храм и други здания, предназначен за жилище на монаси или монахини, които с обетите си за целомъдрие, аскетизъм и послушание са се посветили на уединен благочестив живот и упражняване на подвижничество (въздържание, молитва и труд), милосърдие и духовна подкрепа.”
  3. Създава се § 1а:
  „§ 1а. Студентските общежития по смисъла на Закона за висшето образование се приравняват на жилищни имоти за целите на този закон.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Захари Георгиев, Стефан Танев, Калин Милчев, Деян Дечев, Петър Дулев и Дора Янкова:
  В допълнителните разпоредби, в § 1, се създават нови точки със следното съдържание:
  т.. „Храм” или молитвен дом” е сграда, предназначена за извършване на публична богослужебна дейност и религиозни обреди, която отговаря на изискванията на съответното вероизповедание и разпоредбите на Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове.”
  т..”Манастир” е място с храм и други здания, предназначено за жилище на монаси или монахини, които са се посветили на уединен живот и упражняване на въздържание, молитва и труд, милосърдие и духовна подкрепа.”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 9, който става § 10 и предлага следната редакция:

  § 10. В допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. Наименованието „Допълнителна разпоредба” се изменя така: „Допълнителни разпоредби”.
  2. В § 1 се създават т. 36 и т. 37:
  „36. „Храм или молитвен дом” е сграда, предназначена за извършване на публична богослужебна дейност и религиозни обреди, която отговаря на изискванията на съответното вероизповедание и разпоредбите на Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове.”
  37. „Манастир“ като обект, е свещено място с храм и други здания, предназначен за жилище на монаси или монахини, които с обетите си за целомъдрие, аскетизъм и послушание са се посветили на уединен благочестив живот и упражняване на подвижничество (въздържание, молитва и труд), милосърдие и духовна подкрепа.”
  3. Създава се § 1а:
  „§ 1а. Студентските общежития по смисъла на Закона за висшето образование се приравняват на жилищни имоти за целите на този закон.”

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 10. За целите на прилагане на данъчното облекчение по чл. 59,
  ал. 1 и 2 органите на Министерството на вътрешните работи предоставят еднократно, служебно, в срок до 31 януари 2014 г. информация относно регистрираните за движение към 31 декември 2013 г. моторни превозни средства, включително информация за екологичната категория, когато такава е налична.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 11 и предлага следната редакция:

  § 11. За целите на прилагане на данъчното облекчение по чл. 59,
  ал. 2 и 3 органите на Министерството на вътрешните работи предоставят еднократно, служебно, в срок до 31 януари 2014 г. информация относно регистрираните за движение към 31 декември 2013 г. моторни превозни средства, включително информация за екологичната категория, когато такава е налична.

  Предложение на Йордан Цонев за създаване на нов § 11:
  В ЗР се създава нов § 11:
  „§ 11. Разпоредбата на чл. 59, ал.1 се прилага до 31.12.2015 г.

  Комисията подкрепя по принцип предложението и предлага да се създаде § 12 със следната редакция:
  „§ 12. Разпоредбата на чл. 59, ал.1 се прилага до 31 декември 2016 г.”


  Предложение на Йордан Цонев за създаване на § 12:

  § 12. До влизане в сила на § 6 от този закон Министерският съвет на Република България, съвместно с Националното сдружение на общините в Република България, разработва методика за изготвяне на план – сметката с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне размера на таксата за битови отпадъци.”

  Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в §14.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Владислав Горанов и Диана Йорданова:
  В Заключителните разпоредби да се създаде нов §......
  §…В 6-месечен срок от влизане в сила на този закон Министерският съвет на Република България съвместно с Националното сдружение на общините в Република България изработва методика за изготвяне на план-сметките на общините по чл. 66, ал.1 и за определяне на основите, които общинските съвети са задължени да използват при прилагане на чл. 67, ал.2.
  Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в §14.

  Предложение на н.п. Дора Янкова, Йордан Стойков, Георги Свиленски, Георги Гьоков и Деян Дечев за нов параграф в ПЗР:

  §…Министерският съвет съвместно с НСОРБ да разработи и приеме методология за определяне разходите за извършване на дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и третиране на отпадъците за определяне на таксата за битови отпадъци, както и да внесе в Народното събрание нова редакция на чл. 67, ал. 2, изброяваща допустимите бази за изчисляване на таксата в шестмесечен срок от влизането на закона в сила.”

  Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в §14.

  Предложение на н.п. Милко Багдасаров за създаване на нов § 10а:
  „§ 10а. В Закона за висшето образование (Обн., ДВ, бр. 112 от 27.12.1995 г., изм., бр. 28 от 2.04.1996 г., бр. 56 от 15.07.1997 г., попр., бр. 57 от 18.07.1997 г., изм., бр. 58 от 22.07.1997 г., изм. и доп., бр. 60 от 2.07.1999 г., в сила от 2.07.1999 г., попр., бр. 66 от 23.07.1999 г., изм., бр. 111 от 21.12.1999 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. и доп., бр. 113 от 28.12.1999 г., бр. 54 от 4.07.2000 г., в сила от 4.07.2000 г., изм., бр. 22 от 9.03.2001 г., бр. 40 от 19.04.2002 г., в сила от 19.04.2002 г., изм. и доп., бр. 53 от 28.05.2002 г., в сила от 28.05.2002 г., бр. 48 от 4.06.2004 г., в сила от 4.06.2004 г., доп., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., изм. и доп., бр. 77 от 27.09.2005 г., в сила от 27.09.2005 г., бр. 83 от 18.10.2005 г., в сила от 18.10.2005 г., изм., бр. 103 от 23.12.2005 г., изм. и доп., бр. 30 от 11.04.2006 г., изм., бр. 36 от 2.05.2006 г., в сила от 1.07.2006 г., изм. и доп., бр. 62 от 1.08.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз - 1.01.2007 г., изм., бр. 108 от 29.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 41 от 22.05.2007 г., бр. 13 от 8.02.2008 г., в сила от 8.02.2008 г., изм., бр. 43 от 29.04.2008 г., доп., бр. 69 от 5.08.2008 г., бр. 42 от 5.06.2009 г., изм., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. и доп., бр. 99 от 15.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., изм., бр. 38 от 21.05.2010 г., изм. и доп., бр. 50 от 2.07.2010 г., изм., бр. 56 от 23.07.2010 г., в сила от учебната 2010/2011 г., изм. и доп., бр. 63 от 13.08.2010 г., в сила от 13.08.2010 г., бр. 101 от 28.12.2010 г., бр. 61 от 9.08.2011 г., бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., бр. 60 от 7.08.2012 г., в сила от 7.08.2012 г., доп., бр. 102 от 21.12.2012 г., в сила от 1.01.2013 г., изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г., бр. 68 от 2.08.2013 г., в сила от 2.08.2013 г.)в § 4д от допълнителните разпоредби се създава т. 8:
  „8. „Студентско общежитие” е вид жилищна сграда, предназначена за обитаване за продължителен период от време от студенти и преподаватели във висши училища, която се състои от обособени стаи, ателиета или апартаменти за настаняване, помещения за перални, столове, спортни съоръжения, както и други помещения за извършване на дейностите по чл. 6, ал. 2 и 3.”
  Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде § 13 със следната редакция:
  „§ 13. В Закона за висшето образование (Обн., ДВ, бр. 112 от 27.12.1995 г., изм., бр. 28 от 2.04.1996 г., бр. 56 от 15.07.1997 г., попр., бр. 57 от 18.07.1997 г., изм., бр. 58 от 22.07.1997 г., изм. и доп., бр. 60 от 2.07.1999 г., попр., бр. 66 от 23.07.1999 г., изм., бр. 111 от 21.12.1999 г., изм. и доп., бр. 113 от 28.12.1999 г., бр. 54 от 4.07.2000 г., изм., бр. 22 от 9.03.2001 г., бр. 40 от 19.04.2002 г., изм. и доп., бр. 53 от 28.05.2002 г., бр. 48 от 4.06.2004 г., доп., бр. 70 от 10.08.2004 г., изм. и доп., бр. 77 от 27.09.2005 г., бр. 83 от 18.10.2005 г., изм., бр. 103 от 23.12.2005 г., изм. и доп., бр. 30 от 11.04.2006 г., изм., бр. 36 от 2.05.2006 г., изм. и доп., бр. 62 от 1.08.2006 г., изм., бр. 108 от 29.12.2006 г., изм. и доп., бр. 41 от 22.05.2007 г., бр. 13 от 8.02.2008 г., изм., бр. 43 от 29.04.2008 г., доп., бр. 69 от 5.08.2008 г., бр. 42 от 5.06.2009 г., изм., бр. 74 от 15.09.2009 г., изм. и доп., бр. 99 от 15.12.2009 г., изм., бр. 38 от 21.05.2010 г., изм. и доп., бр. 50 от 2.07.2010 г., изм., бр. 56 от 23.07.2010 г., изм. и доп., бр. 63 от 13.08.2010 г., бр. 101 от 28.12.2010 г., бр. 61 от 9.08.2011 г., бр. 99 от 16.12.2011 г., бр. 60 от 7.08.2012 г., доп., бр. 102 от 21.12.2012 г., изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., бр. 63 от 16.07.2013 г., бр. 68 от 2.08.2013 г.) в § 4д от допълнителните разпоредби се създава т. 8:
  „8. „Студентско общежитие” е жилищна сграда, предназначена за обитаване за продължителен период от време от студенти и преподаватели във висши училища, която се състои от обособени стаи, ателиета или апартаменти за настаняване, помещения за перални, столове, спортни съоръжения, както и други помещения за извършване на дейностите по чл. 6, ал. 2 и 3.”

  § 11. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г. с изключение на § 6, който влиза в сила от 1 януари 2015 г.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 11, който става § 14 и предлага следната редакция:
  § 14. (1) Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г., с изключение на § 6, който влиза в сила от 1 януари 2015 г.
  (2) До 30 юни 2014 г. Министерският съвет съвместно с Националното сдружение на общините в Република България разработва методика за изготвяне на план – сметката с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне размера на таксата за битови отпадъци и внася в Народното събрание проект за изменение на чл. 66 и чл. 67.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  ЙОРДАН ЦОНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума